Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế là Tiếng Nói của Quý Vị tại IRS

Dưới đây là mười điều mọi người đóng thuế cần biết về Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế:

 1. Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là tổ chức độc lập trong IRS và là tiếng nói của quý vị tại IRS.
   
 2. Chúng tôi giúp đỡ những người đóng thuế đang gặp khó khăn tài chánh. Những người đóng thuế này bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân.
   
 3. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được giúp đỡ nếu đã cố gắng giải quyết vấn đề thuế của mình với IRS theo phương thức bình thường nhưng vẫn không xong, hoặc quý vị nghĩ là thủ tục của IRS không đúng như mong đợi.
   
 4. IRS áp dụng Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế bao gồm 10 quyền chánh yếu của mọi người đóng thuế khi tiếp xúc với IRS:
  • Quyền Được Cho Biết.
  • Quyền Nhận Dịch Vụ có Phẩm Chất.
  • Quyền Không Trả Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng.
  • Quyền Phản Đối Quan Điểm của IRS và Được Lắng Nghe.
  • Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập.
  • Quyền Được Dứt Điểm.
  • Quyền Được Riêng Tư.
  • Quyền Được Bảo Mật.
  • Quyền Thuê Người Đại Diện.
  • Quyền có một Hệ Thống Thuế Công Bằng và Chính Đáng.

   Trang web TAS của chúng tôi tại TaxpayerAdvocate.irs.gov (tiếng Anh) có thể giúp quý vị hiểu những quyền này và ý nghĩa của chúng đối với quý vị (tiếng Anh). Trang web cũng có các thí dụ chỉ rõ cách Bản Tuyên Ngôn Quyền Người Đóng Thuế áp dụng cho các trường hợp cụ thể.
 5.  Nếu quý vị đủ điều kiện được giúp đỡ thì sẽ được chỉ định một người biện hộ trợ giúp quý vị trên mọi tiến trình khai thuế. Và dịch vụ của chúng tôi luôn luôn miễn phí.
   
 6. Chúng tôi có ít nhất một văn phòng biện hộ người đóng thuế tại địa phương ở mọi tiểu bang, Đặc Khu Columbia, và Puerto Rico. Quý vị có thể gọi cho người biện hộ của mình với số điện thoại trong danh bạ địa phương, trong Ấn Phẩm 1546, Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế -- Tiếng Nói của Quý Vị tại IRS (tiếng Anh) PDF, và trang web của chúng tôi tại IRS.gov/advocate. Quý vị cũng có thể gọi chúng tôi theo số miễn phí tại 877-777-4778.
   
 7. Trang web TAS tại TaxpayerAdvocate.irs.gov (tiếng Anh) có thông tin căn bản về thuế, thông tin chi tiết về tín thuế (cho cá nhân và doanh nghiệp) và nhiều hơn nữa. 
   
 8. TAS cũng giải quyết những vấn đề có quy mô rộng lớn hoặc toàn thể, và ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết một trong những vấn đề thuộc phạm vi này thì xin báo cáo cho chúng tôi tại IRS.gov/sams.
   
 9. Quý vị có thể cập nhật thông tin tại:
 10. TAS sẵn sàng hỗ trợ quý vị bởi vì khi quý vị gặp vấn đề khó khăn về thuế, thì điều tệ hại nhất cho quý vị là không làm gì cả.

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế

Những điều bạn cần biết