Giới thiệu về Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Điều Chỉnh

Hãy nộp Mẫu 1040-X để làm những việc sau.

  • Sửa lại các mẫu 1040, 1040-A, 1040-EZ, 1040-NR hoặc 1040-NR EZ.
  • Thực hiện một số lựa chọn nhất định sau thời hạn quy định.
  • Thay đổi số tiền được IRS điều chỉnh trước đây.
  • Đưa ra yêu cầu kết chuyển ngược về trước do thua lỗ hoặc tín thuế chưa sử dụng

Sửa Đổi Hiện Tại


Phát Triển Gần Đây


Các Mục Khác Có Thể Hữu Ích Cho Quý Vị