Giới thiệu về Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân được điều chỉnh

Nộp bằng điện tử hiện khả dụng cho Mẫu 1040-X

Hiện bạn có thể nộp Mẫu 1040-X bằng điện tử với phần mềm khai thuế để điều chỉnh Mẫu 1040, 1040-SR, hoặc 1040-NR cho năm hiện tại và hai năm trước.

Nộp bằng giấy vẫn là một lựa chọn cho Mẫu 1040-X.

Nộp Mẫu 1040-X để:

  • Sửa đổi các Mẫu 1040, 1040-SR, hoặc 1040-NR (hoặc Mẫu 1040-A hoặc 1040-EZ củ hơn)
  • Thực hiện một số lựa chọn nhất định sau thời hạn quy định.
  • Thay đổi số tiền được IRS điều chỉnh trước đây.
  • Yêu cầu chuyển lùi do lỗ hoặc tín thuế chưa sử dụng

Sửa đổi hiện tại


Những phát triển gần đây


Các mục khác bạn có thể thấy hữu ích