Giới Thiệu về Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh

Nộp Mẫu 1040-X để làm những việc sau.

  • Sửa lại các mẫu 1040, 1040-A, 1040-EZ, 1040-NR hoặc 1040-NR EZ.
  • Thực hiện một số lựa chọn nhất định sau thời hạn quy định.
  • Thay đổi số tiền được IRS điều chỉnh trước đây.
  • Yêu cầu chuyển lùi về do lỗ hoặc tín thuế chưa sử dụng

Sửa Đổi Hiện Tại


Phát Triển Gần Đây


Các Mục Khác Có Thể Hữu Ích Cho Quý Vị