Giới Thiệu về Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh

Nộp bằng Điện Tử Hiện Có Sẵn cho Mẫu 1040-X

Hiện quý vị có thể nộp Mẫu 1040-X bằng điện tử với phần mềm khai thuế để điều chỉnh Mẫu 1040 và 1040-SR cho năm 2019 hoặc mới hơn, và Mẫu 1040-NR cho năm 2021 hoặc mới hơn. Để biết thêm chi tiết, xem thông cáo báo chí tháng 6, 2022 của chúng tôi về chủ đề này.

Quý vị vẫn có thể lựa chọn nộp bằng giấy cho Mẫu 1040-X.

Nộp Mẫu 1040-X để:

  • Sửa đổi các Mẫu 1040, 1040-SR, hoặc 1040-NR (hoặc Mẫu 1040-A, 1040-EZ,  hoặc 1040-NR EZ củ hơn)
  • Thực hiện một số lựa chọn nhất định sau thời hạn quy định.
  • Thay đổi số tiền được IRS điều chỉnh trước đây.
  • Yêu cầu chuyển lùi do lỗ hoặc tín thuế chưa sử dụng

Sửa Đổi Hiện Tại


Phát Triển Gần Đây


Các Mục Khác Có Thể Hữu Ích Cho Quý Vị