Ấn Phẩm 17 (VIE), Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị (Dành Cho Cá Nhân)

Ấn Phẩm 17 (VIE) bao gồm các quy tắc chung để khai thuế thu nhập liên bang. Nó bổ sung thông tin có trong sổ tay hướng dẫn của mẫu thuế của quý vị. Nó giải thích luật thuế vụ để đảm bảo quý vị chỉ trả khoản thuế quý vị nợ và không hơn.


Bản Sửa Đổi Hiện Tại


Những Thay Đổi Gần Đây

Không có tại thời điểm này.


Các Mục Khác Quý Vị Có Thể Thấy Hữu Ích