Ấn Phẩm 17 (VIE), Thuế Thu Nhập Liên Bang Của Quý Vị (Dành Cho Cá Nhân)

Ấn phẩm 17 (VIE) bao gồm các quy tắc chung để khai thuế thu nhập liên bang. Nó bổ sung thông tin có trong tập sách hướng dẫn về biểu mẫu thuế của bạn. Nó giải thích luật thuế để đảm bảo bạn chỉ trả khoản thuế bạn nợ và không phải trả hơn nữa.


Bản sửa đổi hiện tại


Những phát triển gần đây


Các Mục Khác Mà Bạn Có Thể Thấy Hữu Ích