Cập nhật về số tiền Tín thuế Trẻ em bổ sung (ACTC) trong Ấn phẩm 17 năm 2023

Nếu bạn đã xem hoặc tải xuống Ấn phẩm 17 năm 2023 trước ngày 19 tháng 3, 2024, xin lưu ý rằng trên trang 2, trong mục Tín thuế trẻ em (CTC) nâng cao đã hết hạn, trong phần Nhắc nhở, dòng đầu tiên đã được sửa đổi như sau.

  • Tín thuế nâng cao được phép dành cho trẻ em đủ điều kiện dưới 6 tuổi và trẻ em dưới 18 tuổi đã hết hạn. Vào năm 2023, số tiền CTC ban đầu là $2.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Số tiền tín thuế bắt đầu giảm dần khi AGI đã sửa đổi vượt quá $200.000 ($400.000 trong trường hợp khai thuế chung). Số tiền CTC có thể được yêu cầu dưới dạng tín thuế được hoàn lại bị giới hạn như năm 2020 ngoại trừ số tiền ACTC tối đa cho mỗi trẻ đủ điều kiện đã tăng lên $1.600.