Body

Phần về Ủy viên (tiếng Anh)

Gặp gỡ Ủy viên Sở Thuế Vụ.

Cơ quan, Sứ mệnh và Thẩm quyền theo luật định

Sở Thuế Vụ là cơ quan thu thuế của quốc gia và quản lý Bộ luật Thuế vụ do Quốc hội ban hành.

Kế hoạch chiến lược của IRS (tiếng Anh)

Kế hoạch Chiến lược của IRS là một lộ trình để hướng dẫn các hoạt động của IRS và nhằm đáp ứng các nhu cầu và kỳ vọng đang thay đổi của người nộp thuế và các chuyên gia thuế, những người phục vụ cho họ, ở quốc gia chúng ta.

Dòng thời gian lịch sử của IRS (tiếng Anh)

Lịch sử của IRS bao gồm nhiều sự kiện mà đã định hình quốc gia của chúng ta. Dòng thời gian Lịch sử của IRS không phải là toàn diện nhưng nhằm cung cấp những điểm nổi bật về sự phát triển của hệ thống thuế Hoa Kỳ của chúng ta, từ những năm 1700 đến nay. Khi quý vị xem qua dòng thời gian này, quý vị sẽ thấy sự cống hiến của các nhân viên Sở Thuế Vụ và cam kết liên tục của chúng tôi đối với dịch vụ và đối với tất cả người nộp thuế.

Tổ chức IRS ngày hôm nay (tiếng Anh)

Cơ cấu tổ chức của chúng tôi gần giống với mô hình khu vực tư nhân được tổ chức để đáp ứng những khách hàng có nhu cầu tương tự.

Công bằng, Đa dạng và Hòa nhập tại IRS (tiếng Anh)

IRS có cam kết mạnh mẽ và kiên định trong việc đảm bảo sự công bằng, đa dạng và hòa nhập được tích hợp vào các chính sách, thủ tục và thông lệ được sử dụng để thực hiện sứ mệnh của chúng tôi.

Xử lý hình sự (tiếng Anh)

Để hỗ trợ cho Sứ mệnh tổng thể của IRS, bộ phận Điều tra Hình sự phục vụ công chúng Hoa Kỳ bằng cách điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn đối với Bộ luật Thuế vụ và các tội phạm tài chính liên quan theo cách nâng cao lòng tin vào hệ thống thuế và sự tuân thủ luật pháp.

Tài liệu về ngân sách và các nguồn thông tin khác (tiếng Anh)

Tìm kiếm Tài liệu về Ngân sách, Kế hoạch Hướng dẫn Ưu tiên cũng như các hướng dẫn và chính sách khác.

Sáng kiến Chính phủ Mở (tiếng Anh)

IRS cam kết với nguyên tắc Chính phủ Mở.

Chính Sách Tiết Lộ Tính Chất Có Thể Bị Tấn Công (tiếng Anh)

Sở Thuế Vụ cam kết đảm bảo an ninh cho công chúng Hoa Kỳ bằng cách bảo vệ thông tin của họ. Chính sách này nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu bảo mật các hướng dẫn rõ ràng để tiến hành các hoạt động phát hiện lỗ hổng bảo mật và truyền đạt cách thức ưu tiên của chúng tôi trong việc báo cáo các lỗ hổng được phát hiện cho chúng tôi.