Body

Sứ mệnh của IRS là cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu cho người đóng thuế ở Hoa Kỳ bằng cách giúp họ hiểu và đáp ứng các trách nhiệm về thuế của mình và thực thi luật một cách liêm chính và công bằng cho tất cả mọi người.

Thẩm Quyền Pháp Định

Chúng tôi được tổ chức để thực hiện các trách nhiệm của bộ trưởng Bộ Tài Chính theo Đoạn 7801 của Bộ Luật Thuế Vụ (IRC). IRS được tạo ra dựa trên thẩm quyền của bộ trưởng trong việc quản lý và thực thi bộ luật thuế vụ.

Thêm thông tin về sứ mệnh của chúng tôi

 

Hoạt Động

Gặp Gở Ủy Viên (tiếng Anh)
Douglas O'Donnell (Thay Quyền)

Tổ Chức của IRS (tiếng Anh)
Hoạt động xung quanh khách hàng có nhu cầu tương tự

Cái Nhìn Kỹ Hơn (tiếng Anh)
IRS, nhân viên và các vấn đề ảnh hưởng đến người đóng thuế

Chính Sách Tiết Lộ Lỗ Hổng (tiếng Anh)
Báo cáo các khám phá lỗ hổng cho chúng tôi bằng cách bảo vệ thông tin của công chúng

 

Chiến Lược

Kế Hoạch Chiến Lược của IRS (tiếng Anh)
Lộ trình của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu thay đổi của người đóng thuế

Đạo Luật Giảm Lạm Phát (tiếng Anh)
Luật thuế và ngân sách mới để cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Trợ Giúp

Nhận trợ giúp về vấn đề thuế

Tùy Chọn Trợ Giúp Thuế

Quyền của Người Đóng Thuế

Cách chúng tôi bảo vệ quyền của quý vị

Dân Quyền của Người Đóng Thuế

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Chính Sách Bảo Mật (tiếng Anh)

 

Làm Việc với Chúng Tôi

Tìm hướng dẫn về quá trình mua hàng của chúng tôi

Ngân Sách và Thống Kê

Tình Nguyện

Học cách khai thuế và tạo sự khác biệt trong cộng đồng của quý vị. Trở thành tình nguyện viên.

Dòng Thời Gian Lịch Sử của IRS

Xem sự tiến triển của IRS và hệ thống thuế của Hoa Kỳ từ những năm 1700 cho đến ngày nay trong dòng thời gian lịch sử (tiếng Anh).