Nhiệm vụ và Thẩm Quyền của Cơ Quan.

Cơ Quan

IRS là một chuyên ban của Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury), và là một trong những cơ quan thuế vụ hiệu quả nhất trên thế giới. Trong FY (fiscal year, hay tài khóa) 2019, IRS đã thu trên $3.56 ngàn tỉ tiền thuế và cứu xét hơn 253 triệu tờ khai thuế.


Sứ Mệnh của IRS

Cống hiến dịch vụ phẩm chất hàng đầu cho người đóng thuế tại Mỹ - bằng cách giúp họ hiểu rõ và giữ trọn trách nhiệm thuế vụ - đồng thời cũng thực thi luật pháp một cách liêm chính và công bằng đối với mọi người.

Phần tuyên bố sứ mệnh này trình bày vai trò của chúng tôi, và mong đợi của dân chúng về cách giữ trọn vai trò đó.

  • Tại Hoa Kỳ, Quốc Hội là nơi thông qua luật thuế vụ và đòi hỏi người đóng thuế phải tuân hành.
  • Trách nhiệm của người đóng thuế là hiểu rõ và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
  • Vai trò của IRS là giúp đại đa số người đóng thuế tuân hành luật thuế, và thúc giục nhóm thiểu số những người không muốn tuân hành phải nộp đủ phần nợ thuế tương ứng của họ.

Thẩm Quyền Pháp Chế

IRS được tổ chức theo cơ chế thực thi trách nhiệm của Bộ Trưởng Ngân Khố theo đoạn 7801 của Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code). Bộ Trưởng có toàn bộ thẩm quyền điều quản và thực thi luật thuế vụ, đồng thời cũng có quyền thành lập cơ quan thực thi luật này. IRS được thành lập theo pháp quyền đó.

Đoạn 7803 của Bộ Luật Thuế Vụ quy định việc bổ nhiệm ủy viên thuế vụ để điều quản và giám sát quá trình thi hành và áp dụng luật thuế.


Địa chỉ Văn Phòng Chánh

IRS (Internal Revenue Service)
1111 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20224