Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Nhiệm vụ và Thẩm Quyền của Cơ Quan.

Cơ Quan
IRS là một chuyên ban của Bộ Ngân Khố (Department of the Treasury), và là một trong những cơ quan thuế vụ hiệu quả nhất trên thế giới. Trong FY (fiscal year, hay tài khóa) 2015, IRS đã thu trên $3.3 ngàn tỉ tiền thuế và cứu xét hơn 240 triệu tờ khai thuế.


Sứ Mệnh của IRS
Cống hiến dịch vụ phẩm chất hàng đầu cho người đóng thuế tại Mỹ - bằng cách giúp họ hiểu rõ và giữ trọn trách nhiệm thuế vụ - đồng thời cũng thực thi luật pháp một cách liêm chính và công bằng đối với mọi người.

Phần tuyên bố sứ mệnh này trình bày vai trò của chúng tôi, và mong đợi của dân chúng về cách giữ trọn vai trò đó.

  • Tại Hoa Kỳ, Quốc Hội là nơi thông qua luật thuế vụ và đòi hỏi người đóng thuế phải tuân hành.
  • Trách nhiệm của người đóng thuế là hiểu rõ và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
  • Vai trò của IRS là giúp đại đa số người đóng thuế tuân hành luật thuế, và thúc giục nhóm thiểu số những người không muốn tuân hành phải nộp đủ phần nợ thuế tương ứng của họ.

Thẩm Quyền Pháp Chế
IRS được tổ chức theo cơ chế thực thi trách nhiệm của Bộ Trưởng Ngân Khố theo đoạn 7801 của Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code). Bộ Trưởng có toàn bộ thẩm quyền điều quản và thực thi luật thuế vụ, đồng thời cũng có quyền thành lập cơ quan thực thi luật này. IRS được thành lập theo pháp quyền đó.

Đoạn 7803 của Bộ Luật Thuế Vụ quy định việc bổ nhiệm ủy viên thuế vụ để điều quản và giám sát quá trình thi hành và áp dụng luật thuế.


Địa chỉ Văn Phòng Chánh

IRS (Internal Revenue Service)
1111 Constitution Ave., NW
Washington, DC 20224