Nộp tờ khai được điều chỉnh

Nếu phát hiện có sai sót sau khi đóng thuế, bạn có thể cần phải điều chỉnh tờ khai thuế của mình. Để xem liệu bạn có nên nộp tờ khai thuế được điều chỉnh hay không: hãy trả lời những câu hỏi này trong trang Tôi có nên nộp tờ khai thuế được điều chỉnh hay không? (tiếng Anh).

Kiểm tra tờ khai được điều chỉnh

Kiểm tra tình trạng của tờ khai được điều chỉnh

Các lý do để điều chỉnh tờ khai thuế

Nộp tờ khai thuế được điều chỉnh nếu có thay đổi về:

 • Tư cách khai thuế
 • Thu nhập
 • Các khoản khấu trừ
 • Các khoản tín thuế
 • Người phụ thuộc
 • Nợ thuế

Bạn không cần phải điều chỉnh tờ khai của mình nếu chúng tôi:

 • Cho bạn biết rằng chúng tôi đã sửa các lỗi trên tờ khai của bạn.
 • Chấp nhận tờ khai của bạn mà không có các mẫu hoặc bảng liệt kê nhất định hoặc yêu cầu bạn gửi chúng.

Khi nào nên nộp tờ khai được điều chỉnh

Thông thường, để yêu cầu tiền hoàn thuế, bạn phải nộp tờ khai được điều chỉnh trong vòng 3 năm sau ngày bạn nộp tờ khai thuế ban đầu hoặc 2 năm sau ngày bạn thanh toán thuế, tùy theo thời điểm nào đến sau. Nếu nộp sớm thì tính từ thời hạn nộp thuế tháng 4.

Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho các khoản hoàn thuế khi bạn có khoản lỗ hoạt động ròng, các khoản tín thuế nước ngoài, nợ xấu và các vấn đề khác.

Bạn có thể có nhiều thời gian hơn để điều chỉnh cho:

 • Một thảm họa được liên bang tuyên bố
 • Phục vụ trong vùng chiến sự hoặc hoạt động dự phòng
 • Một khoản nợ xấu hoặc chứng khoán vô giá trị
 • Tín thuế hoặc khấu trừ thuế nước ngoài
 • Khoản lỗ hoặc tín thuế chuyển lùi

Tìm thông tin chi tiết về khi nào nộp tờ khai thuế được điều chỉnh (tiếng Anh)

Cách nộp tờ khai thuế được điều chỉnh

Để điều chỉnh tờ khai, hãy nộp Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân được điều chỉnh. Bạn có thể sử dụng phần mềm thuế để nộp tờ khai 1040-X bằng điện tử trực tuyến.

Nộp tất cả các mẫu và bảng liệt kê giống như bạn đã làm khi nộp Mẫu1040 ban đầu ngay cả khi bạn không có điều chỉnh nào về chúng.

Nộp Mẫu 8879, Ủy quyền Chữ ký cho e-file của IRS (tiếng Anh) với 1040-X của bạn.

Bạn có thể nộp tối đa 3 tờ khai được điều chỉnh trong cùng một năm.

Nộp trên giấy nếu bạn đang điều chỉnh tờ khai:

 • Bạn đã nộp trên giấy năm nay
 • Cho những năm thuế trước năm 2021

Nhận tiền hoàn thuế trên tờ khai được điều chỉnh của bạn

Nếu bạn điều chỉnh tờ khai thuế cho năm thuế 2021 trở đi, bạn có thể yêu cầu tiền hoàn thuế bằng cách ký gửi trực tiếp. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn vào Mẫu 1040-X được nộp bằng điện tử hoặc Mẫu 1040-SS/PR đã sửa. Nếu bạn đã gửi phiên bản giấy của Mẫu 1040-X, bạn sẽ nhận được séc bằng giấy.

Bạn cũng có thể đính kèm Mẫu 8888, Phân bổ Tiền hoàn thuế (Bao gồm cả việc Mua Trái phiếu tiết kiệm) (tiếng Anh)PDF để ký gửi tiền hoàn thuế vào nhiều tài khoản ngân hàng. Bạn không thể sử dụng tiền hoàn thuế từ tờ khai được điều chỉnh để mua trái phiếu tiết kiệm.

Nếu bạn nợ thuế

Gửi séc hoặc lệnh phiếu có thể trả được cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ với Mẫu 1040-V, Phiếu thanh toán (tiếng Anh)PDF. Nếu bạn nợ thuế bổ sung, hãy nộp tờ khai được điều chỉnh và nộp thuế trước ngày đáo hạn tháng 4 để tránh bị hình phạt và tiền lãi. Tờ khai thuế của bạn sẽ thay thế tờ khai ban đầu của bạn. Nếu bạn nộp tờ khai sau ngày đáo hạn tháng 4, đừng bao gồm bất kỳ tiền lãi hoặc tiền phạt nào trên tờ khai được điều chỉnh của bạn. Chúng tôi sẽ tự động thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết.

Tờ khai thuế tiểu bang

Nếu bạn thay đổi tờ khai liên bang của mình, điều đó có thể ảnh hưởng đến nợ thuế tiểu bang của bạn. Để biết thông tin về cách điều chỉnh tờ khai thuế tiểu bang của bạn, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang của bạn (tiếng Anh). Đừng đính kèm tờ khai thuế tiểu bang của bạn vào tờ khai đã được điều chỉnh.

Có liên quan

Hướng dẫn cho Mẫu 1040-X

Thuế thu nhập Liên bang của bạn dành cho Cá nhân, Ấn phẩm 17

Các câu hỏi thường gặp cho Tờ khai thuế được điều chỉnh