Các thành viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ có các hoàn cảnh và quyền lợi đặc biệt về thuế. Hiểu rõ điều đó có ảnh hưởng đến quý vị và tiền thuế của quý vị như thế nào.

Nhận thông tin chung về cách khai và trả thuế, bao gồm nhiều dịch vụ miễn phí bằng cách truy cập trang Cá nhân.

Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện hưởng quyền lợi thuế dành cho quân nhân hay không (tiếng Anh).

Quân Nhân Tại Ngũ và Cựu Quân Nhân

Phục Vụ Chiến Đấu

Nếu quý vị phục vụ tại một trong những khu vực chiến đấu được IRS công nhận, quý vị có thể loại trừ thu nhập chiến đấu khỏi thuế (tiếng Anh). Quý vị cũng có thể muốn xem các quy tắc EITC đặc biệt (tiếng Anh) được áp dụng có thể dẫn đến khoản tiền hoàn thuế lớn hơn hay không.

Cựu Chiến Binh Thương Tật

Nếu quý vị là một cựu chiến binh thương tật thì khoản trợ cấp khuyết tật của quý vị có thể đủ điều kiện cho một số miễn trừ thuế nhất định (tiếng Anh). Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoàn thuế liên bang nếu quý vị nhận được:

Nếu quý vị đã khai thuế, quý vị có thể được hưởng lợi từ tờ khai thuế được điều chỉnh dành cho cựu chiến binh thương tật do thương tích trong chiến đấu (tiếng Anh).