Các thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ có các hoàn cảnh và quyền lợi đặc biệt về thuế. Hiểu rõ điều đó có ảnh hưởng đến bạn và tiền thuế của bạn như thế nào.

Nhận thông tin chung về cách khai và trả thuế, bao gồm nhiều dịch vụ miễn phí bằng cách truy cập Cách khai thuế của bạn: từng bước.

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hưởng quyền lợi thuế dành cho quân nhân hay không (tiếng Anh).

Quân Nhân Tại Ngũ và Cựu Quân Nhân

Phục vụ chiến đấu

Nếu bạn phục vụ tại một trong những khu vực chiến đấu được IRS công nhận, bạn có thể loại trừ thu nhập chiến đấu khỏi thuế (tiếng Anh). Bạn cũng có thể muốn xem các quy tắc EITC đặc biệt (tiếng Anh) được áp dụng có thể dẫn đến khoản tiền hoàn thuế lớn hơn hay không.

Cựu chiến binh thương tật

Nếu bạn là một cựu chiến binh thương tật thì khoản trợ cấp khuyết tật của bạn có thể đủ điều kiện cho một số miễn trừ thuế nhất định (tiếng Anh). Bạn cũng có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoàn thuế liên bang nếu bạn nhận được:

Nếu bạn đã khai thuế, bạn có thể được hưởng lợi từ tờ khai thuế được điều chỉnh dành cho cựu chiến binh thương tật do thương tích trong chiến đấu (tiếng Anh).

Hội thảo trực tuyến sau đây có sẵn để xem:

Hội thảo trực tuyến này phác thảo các tài nguyên liên quan đến thuế dành cho vợ/chồng quân nhân là doanh nhân. Nhân viên và đối tác của IRS thảo luận về thuế doanh nghiệp nhỏ và trung tâm thuế tự kinh doanh, trung tâm thuế nền kinh tế gig, Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA), thanh toán và hơn thế nữa.