Body

Các thành viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ có các hoàn cảnh và quyền lợi đặc biệt về thuế. Hiểu rõ điều đó có ảnh hưởng đến quý vị và tiền thuế của quý vị như thế nào.

Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện hưởng quyền lợi thuế dành cho quân nhân hay không (tiếng Anh).

Quân Nhân Tại Ngũ Và Cựu Quân Nhân

Phục Vụ Chiến Đấu

Nếu quý vị là một cựu chiến binh khuyết tật thì khoản trợ cấp khuyết tật của quý vị có thể đủ điều kiện cho một số miễn trừ thuế nhất định (tiếng Anh). Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoàn thuế liên bang nếu quý vị nhận được:

Cựu Chiến Binh Khuyết Tật

Nếu quý vị là một cựu chiến binh khuyết tật thì khoản trợ cấp khuyết tật của quý vị có thể đủ điều kiện cho một số miễn trừ thuế nhất định (tiếng Anh). Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoàn thuế liên bang nếu quý vị nhận được: