Làm Tờ Khai Thuế Miễn Phí cho Người Đóng Thuế Đủ Điều Kiện

Chương trình Trợ Giúp Làm Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA) giúp đỡ miễn phí về thuế cho những người có lợi tức từ $56,000 trở xuống, người tàn tật, người già và người đóng thuế không nói thành thục tiếng Anh và cần được trợ giúp để làm tờ khai thuế cho chính mình. Người tình nguyện được IRS chứng nhận sẽ giúp đỡ miễn phí để khai thuế lợi tức căn bản bằng cách nộp điện tử cho những người đủ điều kiện.

Ngoài VITA, chương trình Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (Tax Counseling for the Elderly, hay TCE) cũng giúp đỡ miễn phí về thuế cho tất cả người đóng thuế, cụ thể là những người từ 60 tuổi trở lên và đặc biệt là trả lời những thắc mắc về hưu bổng và vấn đề hưu trí cho người cao niên.  Người tình nguyện được IRS chứng nhận sẽ cố vấn thuế thường là cho người hưu trí từ các tổ chức phi vụ lợi nhận tài trợ từ IRS.

Trước khi đi tới cơ sở VITA hoặc TCE thì xem Ấn Bản 3676-B (Publication 3676-B PDF)(PDF) để biết các dịch vụ cung cấp và xem trang Mang Theo Gì  để chắc chắn quý vị có tất cả các tài liệu và thông tin đòi hỏi mà người tình nguyện của chúng tôi cần biết để giúp quý vị. *Chú ý: dịch vụ ở mỗi cơ sở có thể thay đổi tùy theo chứng nhận chuyên môn của người tình nguyện về luật thuế đòi hỏi để khai thuế cho quý vị.

Một số địa điểm VITA có cung cấp Dịch vụ CAA (CAA service) cho người đóng thuế cùng với chương trình VITA. 

Tìm Cơ Sở VITA hoặc TCE Gần Quý Vị  (Find a VITA or TCE Site Near You)

Các cơ sở VITA thường được đặt tại những trung tâm cộng đồng và khu lân cận, các thư viện, trường học, khu mua sắm, và nhiều địa điểm tiện lợi khác trên toàn quốc. Sử dụng Sử dụng Công Cụ Tìm VITA VITA (VITA Locator Tool) hoặc gọi số 800-906-9887 để tìm cơ sở VITA hoặc TCE gần quý vị nhất.

Khi tìm một cơ sở TCE xin nhớ là hầu hết các cơ sở TCE đều do các chương trình Hỗ Trợ Thuế của Hiệp Hội AARP điều hành. Sử dụng Công Cụ Tìm Cơ Sở AARP (AARP Site Locator Tool) hoặc gọi số 888-227-7669 để tìm cơ sở Hỗ Trợ Thuế TCE của AARP gần nhất từ tháng Giêng đến tháng Tư.

Ở những cơ sở thuế đặc biệt, người đóng thuế cũng có thể làm tờ khai thuế căn bản liên bang và tiểu bang của chính mình miễn phí khi sử dụng nhu liệu khai thuế trên mạng lưới với một người tình nguyện được IRS chứng nhận để hướng dẫn quý vị trong tiến trình khai thuế. Lựa chọn này chỉ có ở những địa điểm “Tự Khai” trong danh sách các cơ sở.

Xin ghi chú rằng khi dùng các công cụ định vị, quý vị sẽ bị ra khỏi IRS.gov.

Chọn Lựa Chọn của Quý Vị  (Choose Your Option)

VITA/TCE Locator Tool    AARP Tax-Aide Site Locator Tool