Đây Là Cách Tổ Chức Của Bạn Có Thể Giúp Đẩy Người Dân Trong Khu Vực Của Bạn Thoát Khỏi Khó Khăn - YouTube video text script

Tổ chức của bạn có thể giúp đẩy cá nhân trong cộng đồng khỏi khó khan.

Bạn có thể tham gia bằng cách cùng tài trợ cho Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên với IRS… hay còn được gọi là VITA và TCE.

Hàng năm, IRS làm việc với các tổ chức tôn giáo, phi lợi nhuận, trường học, thư viện và chủ lao động trên toàn quốc để tài trợ cho các địa điểm nơi mà tình nguyện viên giúp mọi người khai thuế MIỄN PHÍ.

Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn bằng cách xây dựng quan hệ đối tác và tăng cường sự tham gia cộng đồng mà còn giúp mang lại đô la cho khu vực địa phương của bạn.

Các địa điểm này rất quan trọng vì 1 trong 5 người không tận dụng các khoản tín thuế hiện có.

Điều này có nghĩa là những cá nhân này đang để tiền trên bàn.

Các tình nguyện viên của VITA và TCE có thể giúp những người này yêu cầu các khoản tín thuế và đưa tiền vào túi của họ.

Hàng năm, các địa điểm VITA và TCE giúp đưa hàng triệu người thoát khỏi khó khăn.

IRS hỗ trợ các đối tác VITA và TCE bằng cách cung cấp chương trình giảng dạy luật thuế cho các tình nguyện viên của bạn và phần mềm khai thuế được sử dụng để khai thuế cho mọi ngườ

Tổ chức của bạn sẽ làm việc trực tiếp với một nhân viên của IRS và người này sẽ giúp bạn tuyển dụng tình nguyện viên.

Nếu bạn muốn giúp đỡ cộng đồng của mình bằng cách tài trợ một địa điểm VITA hoặc TCE, hãy truy cập: IRS.gov/volunteers.