Công cụ

Duyệt các công cụ thuế có sẵn cho cá nhân đóng thuế, doanh nghiệp và chuyên gia thuế. 

Đối Với Cá Nhân Đóng Thuế

Tài Khoản

Tài Khoản Trực Tuyến Của Quý Vị
Truy cập thông tin tài khoản cá nhân của quý vị để xem số dư, thực hiện và xem các khoản chi trả, xem hoặc tạo các kế hoạch chi trả, quản lý các tùy chọn liên lạc, truy cập một số hồ sơ thuế cũng như xem và phê duyệt các yêu cầu ủy quyền.

Nhận Bản Ghi
Yêu cầu các bản sao của hồ sơ thuế bao gồm bản ghi của các tờ khai thuế trước đây, thông tin tài khoản thuế, bản khai thu nhập và tiền lương, và xác minh thư chứng nhận không khai thuế.

Khai Thuế

Khai Thuế Miễn Phí
Khai và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến miễn phí cho quý vị (nếu quý vị đủ điều kiện) sử dụng dịch vụ khai thuế theo hướng dẫn, tại một trang web đối tác của IRS hoặc sử dụng Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí.

Nhà cung cấp hồ sơ khai thuế điện tử được ủy quyền (tiếng Anh)
Tìm một nhà cung cấp hồ sơ khai thuế điện tử được ủy quyền trong khu vực của quý vị, người có thể nộp tờ khai thuế của quý vị bằng phương thức điện tử.

Công Cụ Định Vị Chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện (tiếng Anh)
Nhận trợ giúp về thuế miễn phí cho người cao niên, người khuyết tật, người có trình độ tiếng Anh hạn chế và những người đóng thuế đủ điều kiện theo mức thu nhập.

Danh Mục Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang (tiếng Anh)
Tìm kiếm chuyên viên khai thuế trong khu vực của quý vị, những người có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận.

Tờ Khai Sửa Đổi Của Tôi Ở Đâu?
Theo dõi trạng thái tờ khai sửa đổi của quý vị.

Tiền Hoàn Thuế Và Các Khoản Chi Trả

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?
Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế thu nhập của quý vị cho những năm gần đây.

Ứng dụng di động IRS2Go
Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế, thực hiện thanh toán, tìm hỗ trợ chuẩn bị khai thuế miễn phí, đăng ký nhận các lời khuyên hữu ích về thuế và hơn thế nữa.

Tài Khoản Trực Tuyến Của Quý Vị
Truy cập thông tin tài khoản cá nhân của quý vị để xem số dư, thực hiện và xem các khoản chi trả, xem hoặc tạo các kế hoạch chi trả.

Công cụ Trả Trực Tiếp (Direct Pay)
Thực hiện thanh toán cho khách (không cần đăng ký) trực tiếp từ tài khoản chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm của quý vị.

Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến
Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để thực hiện các thỏa thuận chi trả cho số tiền thuế quý vị nợ nếu quý vị không đủ khả năng trả tất cả số tiền đó cùng một lúc hay không.

Công Cụ Kiểm Tra Tiêu Chuẩn cho Đề Nghị Thỏa Hiệp
Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để đăng ký Đề Nghị Thỏa Hiệp hay không, một dàn xếp để có số tiền ít hơn toàn bộ số tiền thuế quý vị nợ.

Tín Thuế Và Khấu Trừ

Công Cụ Trợ Lý Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC)
Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không và ước tính số tiền Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được của quý vị.

Tìm Kiếm Tổ Chức Miễn Thuế (tiếng Anh)
Tìm kiếm tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận và tìm hiểu xem tổ chức đó có đủ điều kiện để nhận các khoản đóng góp được khấu trừ thuế hay không.

Tra Cứu Tài Khoản Tín Thuế Dành Cho Người Mua Nhà Lần Đầu (FTHBC) (tiếng Anh)
Kiểm tra số dư tài khoản Tín Thuế Dành Cho Người Mua Nhà Lần Đầu và lịch sử thanh toán trực tuyến.

Công Cụ Tính Toán

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế
Ước tính số tiền thuế thu nhập liên bang mà chủ lao động của quý vị nên khấu lưu từ tiền lương của quý vị.

Công Cụ Tính Thuế Bán Hàng (tiếng Anh)
Xác định số tiền thuế bán hàng chung của tiểu bang và địa phương tùy chọn mà quý vị có thể khai khi quý vị liệt kê các khoản khấu trừ.

Hỗ Trợ Người Đóng Thuế

Công Cụ Định Vị Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (tiếng Anh)
Tìm một Trung tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế nếu vấn đề về thuế của quý vị không thể xử lý trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Dành Cho Doanh Nghiệp

Số Nhận Diện Chủ Lao Động (EIN)
Nhận EIN của quý vị trực tuyến mà không cần gọi cho chúng tôi, hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax Mẫu SS-4, Đơn Xin Số Nhận Diện Chủ Lao Động (EIN) bằng giấy.

Lịch Thuế (tiếng Anh)
Theo dõi các ngày và thời hạn thuế quan trọng của doanh nghiệp ngay từ máy tính để bàn của quý vị.

Công Cụ Tìm Kiếm Và Tải Xuống Danh Sách Tổ Chức Tài Chánh Nước Ngoài (FFI) của FATCA (tiếng Anh)
Sử dụng công cụ tìm kiếm và tải xuống để tìm hiểu xem một Tổ Chức Tài Chánh Nước Ngoài đã đăng ký với FATCA hay chưa.

Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Điện Tử (EFTPS)
Trả thuế liên bang trực tuyến hoặc qua điện thoại với EFTPS, một hệ thống chi trả thuế miễn phí.

Dành Cho Chuyên Gia Thuế

Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh)
Tài Khoản Chuyên Gia Thuế cho phép quý vị gửi yêu cầu ủy quyền tới tài khoản trực tuyến IRS của cá nhân đóng thuế.

Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế (PTIN) (tiếng Anh)
Yêu cầu hoặc gia hạn PTIN. Đó là bắt buộc đối với bất kỳ ai giúp khai hoặc hỗ trợ khai thuế thu nhập liên bang để nhận được thù lao.

Dịch Vụ Điện Tử Dành Cho Chuyên Gia Thuế
Đăng ký làm đối tác kinh doanh được IRS phê duyệt và tiến hành kinh doanh điện tử với IRS.