Công cụ

Tìm kiếm các công cụ thuế có sẵn cho người đóng thuế cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia thuế.

Dành cho người đóng thuế cá nhân

Bản ghi thuế

Lấy bản ghi
Nhận được bản sao bản ghi thuế của quý vị trên mạng hoặc qua thư.

Khai thuế

Khai Miễn Phí
Chuẩn bị và nộp thuế thu nhập liên bang trực tuyến miễn phí.

Nhà cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử được ủy quyền (tiếng Anh)
Hãy tìm một nhà cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử được ủy quyền trong khu vực của quý vị, người có thể nộp hồ sơ khai thuế của quý vị qua đường điện tử.

Công cụ định vị Trợ giúp Khai thuế Thu nhập Tình nguyện (tiếng Anh)
Nhận trợ giúp thuế miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người nói tiếng Anh hạn chế và người đóng thuế thường có thu nhập dưới $54,000.

Danh mục những người giúp khai thuế liên bang (tiếng Anh)
Tìm kiếm những người giúp khai thuế trong khu vực của quý vị, những người có chứng chỉ chuyên nghiệp được IRS công nhận.

Bản khai thuế đã chỉnh sửa của tôi đâu?
Kiểm tra tình trạng bản khai thuế đã chỉnh sửa của quý vị.

Hoàn thuế và thanh toán

Tiền hoàn thuế của tôi đâu?
Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tờ khai điện tử của quý vị, hoặc 4 tuần sau khi gửi tờ khai trên giấy.

Tài Khoản Trực Tuyến của Quý Vị
Xem số tiền quý vị nợ, thực hiện và theo dõi các khoản thanh toán và quản lý cách liên lạc ưa chuộn của quý vị.

Trả Trực Tiếp
Thanh toán hóa đơn thuế trực tiếp từ tài khoản tiết kiệm hay vãng lai của quý vị. Việc này rất an toàn và bảo đảm.

Thỏa thuận chi trả trực tuyến
Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để có thỏa thuận thanh toán dần số tiền thuế còn nợ hay không nếu quý vị không có đủ khả năng để trả toàn bộ số tiền đó cùng một lúc.

Sơ tuyển người đủ điều kiện cho Đề nghị Thỏa hiệp
Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để xin Đề nghị Thỏa hiệp, một thỏa thuận để thanh toán ít hơn toàn bộ số tiền thuế quý vị nợ, hay không.

Tín thuế và khoản khấu trừ

Trợ lý tín thuế thu nhập từ việc làm
Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hưởng tín thuế thu nhập từ việc làm hay không và ước tính số tiền đó.

Tổ chức miễn trừ Chọn kiểm tra (tiếng Anh)
Tìm kiếm một tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận và tìm hiểu xem tổ chức đó có đủ điều kiện để nhận các khoản đóng góp được khấu trừ thuế hay không.

Tra cứu tài khoản tín thuế cho người mua nhà lần đầu (FTHBC) (tiếng Anh)
Kiểm tra số dư tài khoản tín thuế cho người mua nhà lần đầu và lịch sử thanh toán trực tuyến.

Công cụ tính toán

Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế
Ước tính số tiền thuế thu nhập liên bang mà chủ thuê lao động cần khấu lưu từ tiền lương của quý vị.

Công cụ tính thuế doanh thu (tiếng Anh)
Xác định số tiền thuế bán hàng tùy chọn của tiểu bang và địa phương mà quý vị có thể yêu cầu trong Bản khai A của Mẫu 1040, Tờ khai thuế thu nhập cá nhân ở Hoa Kỳ.

Hỗ trợ người đóng thuế

Công cụ định vị Trung tâm Trợ giúp Người đóng thuế (tiếng Anh)
Tìm một Trung tâm Trợ giúp Người đóng thuế (Taxpayer Assistance Center, hay TAC) nếu vấn đề về thuế của quý vị không thể được xử lý trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Dành cho doanh nghiệp

Số nhận diện chủ hãng (EIN)
Nhận được EIN của quý vị trực tuyến mà không cần gọi cho chúng tôi hoặc gửi thư hay fax một Mẫu SS-4, Đơn xin Số Nhận diện Chủ hãng (EIN) trên giấy.

Lịch thuế (tiếng Anh)
Theo dõi các ngày và thời hạn thuế quan trọng dành cho doanh nghiệp ngay từ máy tính để bàn của quý vị.

Công cụ tìm kiếm và tải xuống danh sách FFI của FATCA (tiếng Anh)
Sử dụng công cụ tìm kiếm và tải xuống để tìm hiểu xem một Tổ chức Tài chính Nước ngoài đã đăng ký với FATCA hay chưa.

Hệ Thống Trả Thuế Liên Bang Điện Tử
Trả thuế liên bang của quý vị trực tuyến hoặc qua điện thoại với EFTPS, một hệ thống thanh toán thuế miễn phí.

Dành cho chuyên gia thuế

Mã số thuế của người giúp khai thuế (PTIN) (tiếng Anh)
Yêu cầu hoặc gia hạn một PTIN. Số này là bắt buộc đối với bất kỳ ai chuẩn bị hoặc hỗ trợ trong việc chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập liên bang để được tiền công.

Dịch vụ điện tử dành cho chuyên gia thuế
Đăng ký làm đối tác kinh doanh được chấp thuận của IRS và tiến hành kinh doanh theo dạng điện tử với IRS.