Hỏi
Làm cách nào để thông báo cho IRS địa chỉ của tôi đã thay đổi?
Đáp

Có một số cách để cho chúng tôi biết địa chỉ của quý vị đã thay đổi:

Cách Thức Thay Đổi Địa Chỉ
Cách thức Hành động
Thông báo bằng lời nói

Gửi cho chúng tôi một thông báo bằng văn bản có chữ ký của quý vị với những thông tin sau:

  • họ tên
  • địa chỉ cũ
  • địa chỉ mới
  • số an sinh xã hội, ITIN hoặc EIN

Gửi thông báo đã ký của quý vị qua đường bưu điện đến địa chỉ nơi quý vị đã nộp tờ khai thuế cuối cùng.

Mẫu đơn của IRS Sử dụng Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh) hoặc Mẫu 8822-B, Thay Đổi Địa Chỉ hoặc Bên Chịu Trách Nhiệm – Doanh Nghiệp (tiếng Anh)
Tờ khai thuế Sử dụng địa chỉ mới của quý vị khi khai thuế
Thông báo bằng văn bản

 Gửi thông báo bằng văn bản kèm chữ ký cho chúng tôi với những thông tin sau của quý vị:

  • họ tên
  • địa chỉ cũ
  • địa chỉ mới
  • số an sinh xã hội, Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) hoặc Số Nhận Diện Doanh Nghiệp (EIN)

Gửi thông báo có chữ ký của quý vị qua đường bưu điện đến địa chỉ nơi quý vị đã nộp tờ khai thuế gần nhất của mình.

Nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế và vẫn đang sống cùng người phối ngẫu thì cả quý vị và người phối ngẫu đều phải cung cấp tên, số an sinh xã hội, địa chỉ mới và chữ ký trên mẫu đơn hoặc thông báo.

Nếu quý vị đã khai chung hồ sơ thuế và hiện giờ quý vị ở địa chỉ khác nhau thì mỗi người phải báo cho IRS biết địa chỉ mới, riêng biệt của mình.

Đại diện theo ủy quyền nộp mẫu đơn hoặc thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ cho người đóng thuế sẽ phải đính kèm bản sao giấy ủy quyền hoặc Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện (tiếng Anh). Các bên thứ ba chưa được ủy quyền sẽ không thể đổi địa chỉ của người đóng thuế.

Những thay đổi về địa chỉ thông qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ (U.S. Postal Service, USPS) có thể cập nhật địa chỉ ghi trong hồ sơ của quý vị dựa trên những gì họ lưu giữ trong cơ sở dữ liệu Thay Đổi Địa Chỉ trên Toàn Quốc (National Change of Address, NCOA). Tuy nhiên, quý vị vẫn phải trực tiếp báo cho chúng tôi biết ngay cả khi đã thông báo cho USPS, bởi vì không phải bưu cục nào cũng tiếp chuyển ngân phiếu của chính phủ.

Đối với những thay đổi về địa chỉ liên quan đến tờ khai thuế việc làm thì chúng tôi sẽ gửi thông báo xác nhận (Thông Báo 148A (tiếng Anh) và 148B (tiếng Anh)) về việc thay đổi đến cả địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

Thông thường, có thể mất từ bốn đến sáu tuần sau khi nhận được yêu cầu thay đổi địa chỉ để xử lý đầy đủ. Nhận tình trạng cập nhật về các hoạt động và dịch vụ IRS bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (tiếng Anh).

Phụ Mục