Tài khoản thuế doanh nghiệp

Bạn có thể xem thông tin thuế của mình trong hồ sơ với IRS và làm được nhiều việc hơn với tài khoản thuế doanh nghiệp. Đối với thuế cá nhân, sử dụng tài khoản trực tuyến.

Ai có thể sử dụng

Bạn có thể truy cập tài khoản thuế doanh nghiệp nếu bạn là:

Doanh nghiệp cá thể

Một doanh nghiệp cá thể mà:

Công ty hợp danh và công ty cổ phần S

Một thành viên hoặc cổ đông cá nhân có:

 • Số An sinh Xã hội hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN)
 • Bảng K-1 từ năm 2017-2022 trong hồ sơ (quyền truy cập cho các năm trước đang được đánh giá)

Một thành viên hoặc cổ đông chỉ có thể truy cập vào tài khoản thuế doanh nghiệp trong những năm họ nhận được Bảng K-1.

Chúng tôi sẽ sớm thêm quyền truy cập cho nhiều loại hình và vai trò kinh doanh hơn.

Bạn có thể làm gì

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn, bạn có thể truy cập một số tính năng tài khoản để quản lý nghĩa vụ thuế liên bang của mình. Quyền truy cập vào một số tính năng có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng tùy thuộc vào vai trò của bạn trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cá thể có EIN

Doanh nghiệp cá thể nộp đơn bằng EIN có thể:

 • Xem số dư kinh doanh đến hạn
 • Xem hồ sơ thuế kinh doanh
 • Xem các thông báo điện tử chọn lọc
 • Yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ thuế
 • Xem tên và địa chỉ doanh nghiệp trong hồ sơ
 • Cấp quyền truy cập tài khoản cho nhân viên của bạn
 • Đăng ký tín thuế năng lượng sạch (nếu đủ điều kiện)

Thành viên và cổ đông

Một thành viên hoặc cổ đông cá nhân có quyền truy cập có thể:

 • Xem số nợ kinh doanh đến hạn
 • Xem tên doanh nghiệp trên hồ sơ

Sắp có quyền truy cập vào nhiều loại hình và vai trò kinh doanh hơn.

Nếu bạn có tài khoản trực tuyến: Sử dụng cùng một đăng nhập.

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập (tiếng Anh)

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh để xác minh danh tính của bạn.

Hướng dẫn trợ năng

Nếu bạn sử dụng trình đọc màn hình, kính lúp hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ năng tài khoản thuế doanh nghiệp.

Các chủ đề trợ giúp

Tài khoản thuế doanh nghiệp so với tài khoản trực tuyến

Sử dụng tài khoản thuế doanh nghiệp nếu bạn nộp tờ khai thuế doanh nghiệp với tư cách là doanh nghiệp cá thể với EIN. Ví dụ: Mẫu 941 cho thuế việc làm hoặc Mẫu 2290 cho thuế sử dụng đường cao tốc.

Sử dụng tài khoản trực tuyến nếu bạn nộp tờ khai thuế cá nhân với số An sinh Xã hội (SSN) hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN). Ví dụ: Mẫu 1040 cho thuế thu nhập cá nhân.

Tạo tài khoản mới

Để được trợ giúp xem cách đăng ký một số công cụ tự trợ giúp trực tuyến.

Dịch vụ khách hàng

Đại diện dịch vụ khách hàng của IRS có thể giúp bạn giải quyết các câu hỏi về thuế và thanh toán, nhưng họ không thể truy cập tài khoản thuế doanh nghiệp của bạn. Tìm trợ giúp trên điện thoại và tại địa phương.

Liên quan