Tài khoản thuế doanh nghiệp

Bạn có thể xem thông tin thuế của mình trong hồ sơ với IRS và làm được nhiều việc hơn với tài khoản thuế doanh nghiệp.

Đăng nhập

Nếu bạn có tài khoản trực tuyến: Sử dụng cùng một đăng nhập.

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập (tiếng Anh)

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh để xác minh danh tính của bạn.

Ai có thể sử dụng

Bạn có thể sử dụng tài khoản thuế doanh nghiệp nếu bạn có loại hình kinh doanh này:

Doanh nghiệp cá thể: Nếu bạn là doanh nghiệp cá thể nộp tờ khai thuế kinh doanh với mã số thuế của chủ lao động (EIN).

Ghi chú: Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) khai báo thu nhập kinh doanh trên Mẫu 1040 Bảng C không thể sử dụng tài khoản thuế kinh doanh vào thời điểm này.

Công ty hợp danh và công ty cổ phần S: Nếu bạn là thành viên hoặc cổ đông cá nhân, bạn có thể truy cập tài khoản doanh nghiệp nếu bạn có cả hai:

 • Số An sinh xã hội hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN)
 • Bảng K-1 trong hồ sơ (cho thành viên, từ 2012-2022; cho cổ đông, từ 2006-2022)

Bạn có thể làm gì

Doanh nghiệp cá thể

Bạn có thể truy cập các tính năng này:

Thông tin

 • Xem thông tin doanh nghiệp trên hồ sơ
 • Quản lý người dùng doanh nghiệp

Số dư tài khoản và thanh toán

 • Xem số dư đến hạn
 • Thực hiện thanh toán trong cùng ngày và theo lịch trình
 • Xem lịch sử thanh toán

Hồ sơ thuế

 • Xem bản ghi thuế
 • Xem báo cáo tuân thủ thuế
 • Xem giấy chứng nhận thuế cho sử dụng giải thưởng

Các tính năng khác

 • Thông báo và thư từ
 • Đăng ký tín thuế năng lượng sạch (nếu đủ điều kiện)

Công ty hợp danh và Công ty cổ phần S

Nếu bạn là thành viên hoặc cổ đông cá nhân, bạn có thể truy cập các tính năng này cho các năm thuế khi bạn nhận được Bảng K-1 (sắp có thêm nhiều năm thuế):

Thông tin

 • Xem thông tin doanh nghiệp hạn chế trong hồ sơ

Số dư tài khoản và thanh toán

 • Xem số dư đến hạn
 • Thực hiện thanh toán trong cùng ngày và theo lịch trình
 • Xem lịch sử thanh toán

Hướng dẫn trợ năng

Nếu bạn sử dụng trình đọc màn hình, kính lúp hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ năng tài khoản thuế doanh nghiệp.

Tài khoản thuế doanh nghiệp so với tài khoản trực tuyến

Sử dụng tài khoản thuế doanh nghiệp nếu bạn nộp tờ khai thuế doanh nghiệp với tư cách là doanh nghiệp cá thể với EIN. Ví dụ: Mẫu 941 cho thuế việc làm hoặc Mẫu 2290 cho thuế sử dụng đường cao tốc.

Sử dụng tài khoản trực tuyến nếu bạn nộp tờ khai thuế cá nhân với số An sinh Xã hội (SSN) hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN). Ví dụ: Mẫu 1040 cho thuế thu nhập cá nhân.

Tạo tài khoản mới

Để được trợ giúp xem cách đăng ký một số công cụ tự trợ giúp trực tuyến.

Dịch vụ khách hàng

Đại diện dịch vụ khách hàng của IRS có thể giúp bạn giải quyết các câu hỏi về thuế và thanh toán, nhưng họ không thể truy cập tài khoản thuế doanh nghiệp của bạn. Tìm trợ giúp trên điện thoại và tại địa phương.

Liên quan