Mã số thuế của Chủ lao động

Mã số thuế của chủ lao động (EIN) còn được gọi là mã số thuế liên bang, và được dùng để nhận diện một thực thể kinh doanh. Thông thường, các doanh nghiệp cần phải có EIN. Bạn có thể nộp đơn xin EIN theo nhiều cách, và bây giờ bạn có thể nộp đơn trực tuyếnĐây là dịch vụ miễn phí do Sở Thuế Vụ cung cấp và bạn có thể nhận được EIN ngay tức khắc. Bạn phải kiểm tra với  tiểu bang của bạn (tiếng Anh) để chắc chắn là bạn cần số hay hiến chương của tiểu bang.

Nộp đơn xin EIN trực tuyến

Xem đơn xin EIN loại phỏng vấn của chúng tôi trực tuyến. Không cần phải nộp Mẫu SS-4! Chúng tôi đặt câu hỏi cho bạn và bạn trả lời cho chúng tôi. Đơn xin có bao gồm những đề tài về giúp đỡ cùng các từ và các định nghĩa liên kết then chốt vì thế không cần các chỉ dẫn riêng biệt. Sau khi hoàn tất mọi xác nhận bạn sẽ có EIN ngay. Bạn có thể tải xuống, lưu giữ, và in thông báo xác nhận của mình. Nhanh chóng, miễn phí, và dễ dàng cho người sử dụng!

Tất cả các đơn xin EIN (thư, fax, điện tử) phải tiết lộ tên và Mã số thuế (SSN, ITIN hoặc EIN) của người đứng đầu thực sự, đối tác chung, người cấp phép, chủ sở hữu hoặc người được ủy thác thực sự. Cá nhân hay thực thể này, mà IRS sẽ gọi là "bên chịu trách nhiệm", kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo thực thể nộp đơn và việc xử lý các quỹ và tài sản của họ. Bên chịu trách nhiệm phải là một cá nhân (tức là một thể nhân) chứ không phải là một thực thể, trừ khi người nộp đơn là một thực thể chính phủ.

Nộp đơn xin tình trạng miễn thuế?

Điều tốt nhất là bảo đảm tổ chức của bạn được thành lập hợp pháp trước khi bạn nộp đơn xin EIN. Hầu như tất cả các tổ chức đều tự động bị thu hồi tình trạng miễn thuế của họ nếu không nộp tờ khai thuế hoặc thông báo bắt buộc cho ba năm liên tiếp. Khi nộp đơn xin EIN, chúng tôi cho là bạn được thành lập hợp pháp và bắt đầu tính cho thời gian ba năm này.

Thay đổi sở hữu hoặc cơ cấu

Thông thường, các doanh nghiệp cần một EIN mới khi quyền sở hữu hoặc cấu trúc của họ thay đổi. Xem Bạn có cần EIN mới không? để xác định xem điều này có áp dụng cho doanh nghiệp của bạn không.

Xác Minh EIN của Bạn

Nếu bạn muốn xác minh EIN của mình, xem trang mất hoặc thất Lạc EIN của bạn để biết thêm các chỉ dẫn.

Giới hạn hàng ngày cho việc cấp mã số thuế của chủ lao động

Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5, 2012, để bảo đảm cho mọi người đóng thuế được đối xử công bằng và hợp lý, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn chỉ cấp mỗi ngày một mã số thuế của chủ lao động cho mỗi bên chịu trách nhiệm. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin EIN dù làm đơn xin trực tuyến, qua điện thoại, qua fax hoặc gửi thư. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào về điều này.