Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Mã Số Thuế của Chủ Nhân (Employer Identification Number, hay EIN) còn được gọi là Mã Số Thuế Liên Bang, và được dùng để nhận diện doanh nghiệp. Thông thường, các doanh nghiệp cần phải có số EIN. Quý vị có thể nộp đơn xin số EIN theo nhiều cách, thì bây giờ quý vị có thể nộp đơn trực tuyến (apply online). Đây là dịch vụ miễn phí do Sở Thuế Vụ (Employer Identification Number, hay EIN) cung cấp và quý vị có thể được số EIN của mình ngay. Quý vị phải hỏi tiểu bang của quý vị (your state) để chắc chắn là quý vị cần số hay hiến chương của tiểu bang.

Nộp đơn trực tuyến xin số EIN

Xem đơn xin số EIN loại phỏng vấn của chúng tôi trực tuyến. Không cần phải nộp Mẫu SS-4! Chúng tôi đặt câu hỏi cho quý vị và quý vị trả lời cho chúng tôi. Đơn xin có bao gồm những đề tài về giúp đỡ cùng các từ và các định nghĩa liên kết then chốt vì thế không cần các chỉ dẫn riêng biệt. Sau khi hoàn tất mọi xác nhận quý vị sẽ có số EIN ngay. Quý vị có thể tải xuống, lưu giữ, và in thông báo xác nhận của mình. Nhanh chóng, miễn phí, và dễ dàng cho người sử dụng!

Nộp Đơn cho Tình Trạng Miễn Thuế? (Filing for Tax Exempt Status?)

Điều tốt nhất là bảo đảm tổ chức của quý vị được thành lập hợp pháp trước khi quý vị nộp đơn xin EIN. Hầu như tất cả các tổ chức đều tự động bị thu hồi tình trạng miễn thuế của họ nếu không nộp đơn khai thuế hoặc thông báo bắt buộc cho ba năm liên tiếp. Khi nộp đơn xin EIN, chúng tôi cho là quý vị được thành lập hợp pháp và bắt đầu tính cho thời gian ba năm này.

Thay Đổi Sự Sở Hữu hoặc Cấu Trúc (Change of Ownership or Structure)

Thường thì, các doanh nghiệp cần một EIN mới khi sở hữu hoặc cấu trúc của họ thay đổi. Xem "Quý Vị Có Cần Số EIN Mới Không?" để xác định xem điều này có áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị không.

Kiểm Tra số EIN của Quý Vị (Verify Your EIN)

Nếu quý vị muốn kiểm tra số EIN của mình, xem trang Mất hoặc Thất Lạc số EIN của Quý Vị để biết thêm các chỉ dẫn.

Giới Hạn Hàng Ngày cho việc Cấp Mã Số Thuế của Chủ Nhân (Daily Limitation of an Employer Identification Number)

Có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng Năm, 2012, để bảo đảm cho mọi người trả thuế được đối xử công bằng và hợp lý, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn chỉ cấp mỗi ngày một Mã Số Thuế của Chủ Nhân cho người chịu trách nhiệm. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các đơn xin EIN dù làm đơn xin trực tuyến, qua điện thoại, qua điện sao (fax) hoặc gửi thư. Chúng tôi thành thật cáo lỗi cho bất cứ sự bất tiện nào về điều này.