Dạng doanh thương quý vị điều hành sẽ cho biết phải nộp những loại thuế nào, và cách chi trả. Sau đây là năm loại thuế kinh doanh tổng quát.

Thuế Lợi Tức

Mọi doanh thương - ngoại trừ hội hợp tác - đều phải khai thuế lợi tức hàng năm. Hội hợp tác chỉ cần nộp tờ khai thông tin. Biểu mẫu sẽ sử dụng còn tùy vào cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của quý vị. Nên tham khảo mục Cơ Cấu Doanh Thương để biết quý vị phải nộp tờ khai nào - dựa trên tổ chức thương mại đã thành lập.

Thuế lợi tức liên bang là loại thuế có-tới-đâu-trả-tới-đó. Quý vị phải nộp thuế khi có thu nhập hoặc lợi tức trong năm. Nhân viên thường bị tạm thu thuế lợi tức từ tiền lương. Nếu quý vị không đóng thuế theo cách tạm thu, hoặc chưa trả đủ tiền thuế qua cách đó, thì phải nộp thuế ước tính. Nếu quý vị không bị bắt buộc phải đóng thuế ước tính, thì có thể trả bất cứ khoản thuế nào đáo hạn khi nộp tờ khai. Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo Ấn Phẩm 583 (tiếng Anh).

Thuế Ước Tính

Nói chung, quý vị phải đóng thuế lợi tức - kể cả thuế tư doanh (có bàn thảo ở mục kế tiếp) - bằng cách đều đặn nộp thuế ước tính trong năm. Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo tài liệu Thuế Ước Tính.

Thuế Tư Doanh

Thuế SE , hay Tư Doanh) là thuế an sinh xã hội và Medicare áp dụng chánh yếu cho người tự làm chủ. Số tiền trả thuế SE sẽ đóng góp vào khoản bao trả cho quý vị theo hệ thống an sinh xã hội. Bao trả an sinh xã hội mang lại cho quý vị những điều sau đây: quyền lợi hồi hưu, trợ cấp tàn tật, quyền lợi cho người còn sống, và quyền lợi bảo hiểm viện phí (Medicare).

Nói chung quý vị phải đóng thuế SE và nộp Danh Mục SE (Mẫu 1040 hay 1040-SR) nếu có một trong hai điều sau đây.

 • Nếu lợi tức thuần của quý vị từ hoạt động tư doanh là $400 trở lên.
 • Nếu quý vị làm việc cho giáo hội hoặc tổ chức hợp chuẩn thuộc quyền kiểm soát của giáo hội (không phải là mục sư hay hội viên của tổ chức tôn giáo) vốn đã xin miễn trả thuế an sinh xã hội và Medicare, thì quý vị phải nộp thuế SE nếu được giáo hội hoặc tổ chức đó trả lương $108.28 trở lên.

Lưu ý:quy tắc đặc biệtngoại lệ cho ngoại kiều, thủy thủ của tàu đánh cá, công chứng viên, nhân viên của chánh quyền tiểu bang hay địa phương, nhân viên của chánh phủ ngoại quốc hoặc tổ chức quốc tế, v.v... Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo tài lieu Thuế Tư Doanh.

Thuế Việc Làm

Khi quý vị có nhiều nhân viên thì trên tư cách hãng sở, quý vị sẽ có trách nhiệm nộp thuế việc làm và phải đệ nộp biểu mẫu tương ứng. Thuế việc làm bao gồm những mục sau đây:

 • Thuế an sinh xã hội và Medicare
 • Khấu lưu thuế lợi tức liên bang
 • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)

Muốn biết thông tin phụ trội thì nên tham khảo tài liệu Thuế Việc Làm cho Doanh Nghiệp Nhỏ.

Thuế Gián Thu

Đoạn này nêu rõ những loại thuế gián thu phải trả và mẫu đơn phải đệ nộp nếu quý vị thực hiện bất cứ điều nào sau đây.

 • Chế tạo hoặc bán một số loại sản phẩm.
 • Điều hành một số dạng doanh nghiệp.
 • Sử dụng nhiều dạng trang thiết bị, cơ sở, hoặc sản phẩm.
 • Nhận tiền trả cho một số dịch vụ.

Mẫu Đơn 720 - Thuế gián thu liên bang được khai báo trên Mẫu Đơn 720 (tiếng Anh) gồm chứa rất nhiều hạng loại thuế, kể cả những mục sau đây.

 • Thuế môi trường.
 • Thuế truyền thông liên lạc và chuyên chở bằng đường hàng không.
 • Thuế nhiên liệu.
 • Thuế đánh trên lần bán lẻ đầu tiên đối với xe tải hạng nặng, rờ-moọc, và máy kéo.
 • Thuế đánh trên nhà sản xuất khi buôn bán hay sử dụng nhiều loại vật phẩm khác nhau.

Mẫu Đơn 2290 - Sẽ đánh thuế gián thu liên bang khi sử dụng một số loại xe tải, đầu kéo và xe buýt trên xa lộ công cộng. Thuế này áp dụng cho xe cộ có tổng trọng lượng chịu thuế 55,000 cân Anh hoặc nhiều hơn. Phải trình báo thuế này trên Mẫu Đơn 2290. Xem hướng dẫn về Mẫu Đơn 2290 để biết thông tin phụ trội.

Mẫu Đơn 730 - Nếu quý vị làm nhà cái nhận đặt cược hoặc đang gom giữ tiền xổ số hay đánh cược, thì phải nộp thuế gián thu liên bang trên tiền cờ bạc đó. Nên dùng Mẫu Đơn 730 (tiếng Anh) để chiết tính thuế đánh trên tiền cá cược.

Mẫu Đơn 11-C - Nên dung Mẫu Đơn 11-C, Tờ Khai Thuế Nghề Nghiệp và Đăng Tên Đặt Cược (tiếng Anh) để đăng bạ mọi hoạt động cá cược và nộp thuế chuyên nghề liên bang trên tiền đánh cược.

Chuyên mục Thuế Gián Thu có vài chương trình tổng quát. Một trong những thành phần chánh của chương trình đó là nhiên liệu động cơ. Tham khảo Thuế Gián Thu (tiếng Anh) để biết thông tin phụ trội.