Giới thiệu về Mẫu 2290, Khai thuế cho việc dùng xe tải hạng nặng

Dùng mẫu 2290 để:

  • Xác định và nộp thuế đối với các phương tiện cơ giới đường cao tốc được sử dụng trong kỳ có tổng trọng lượng tính thuế từ 55,000 pound trở lên;
  • Xác định và nộp thuế cho một chiếc xe mà quý vị đã hoàn thành báo cáo tạm ngừng sử dụng trên một Mẫu 2290 khác nếu sau đó chiếc xe đã vượt quá giới hạn số dặm sử dụng trong thời gian đó;
  • Xác định và nộp thuế nếu, trong thời kỳ đó, tổng trọng lượng chịu thuế của một chiếc xe tăng lên và chiếc xe đó được chuyển sang nhóm tính thuế mới;
  • Yêu cầu hoãn thuế khi một chiếc xe dự kiến sẽ được sử dụng từ 5,000 dặm trở xuống (7,500 dặm trở xuống đối với xe nông nghiệp) trong giai đoạn này;
  • Yêu cầu tín thuế cho thuế đã nộp trên chiếc xe mà đã bị phá hủy, đánh cắp, bán, hoặc sử dụng từ 5,000 dặm trở xuống (7,500 dặm trở xuống đối với xe nông nghiệp);
  • Báo cáo việc mua lại một chiếc xe chịu thuế đã qua sử dụng mà việc đánh thuế đã bị hoãn;
  • Xác định và nộp thuế cho một chiếc xe chịu thuế đã qua sử dụng mà được mua và sử dụng trong kỳ.

Sửa đổi hiện tại

Mẫu 2290 cho năm thuế 2020 (Sửa đổi 202007) (Tiếng Anh) PDF

Hướng dẫn về Mẫu 2290 cho năm thuế 2020 (Sửa đổi 202007) (Tiếng Anh) PDF (HTML (tiếng Anh))

Mẫu 2290 cho năm thuế 2019 (Sửa đổi 201907) (Tiếng Anh) PDF

Hướng dẫn về Mẫu 2290 cho năm thuế 2019 (Sửa đổi 201907) (Tiếng Anh) PDF

Thay đổi gần đây

Các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ hiện được chấp nhận cho các tờ khai Mẫu Đơn 2290 (Tiếng Anh)

Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị

Tất cả các bản sửa đổi Mẫu 2290 (tiếng Anh)

Cơ sở hỗ trợ người đóng thuế thu nhập thấp

Trung tâm Thuế Vận tải (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 947, Thực hành trước IRS và Quyền đại diện (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 17, Thuế thu nhập liên bang của quý vị (tiếng Anh)

Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế (Taxpayer Advocate Service hay TAS) (tiếng Anh)

Các sản phẩm hiện tại khác (tiếng Anh)