Konsènan Fòm 2290, Deklarasyon Taks pou Itilizasyon Veyikil Otowout Pwa Lou

Sèvi ak Fòm 2290 pou:

  • Chèche konnen epi peye kòb taks ou dwe sou veyikil ki sou otowout yo pandan peryòd taksab la epi ki peze 55,000 liv oubyen plis;
  • Chèche konnen epi peye kòb taks ou dwe peye sou veyikil ou te ranpli yon atestasyon sispansyon pou li nan yon lòt Fòm 2290 si veyikil sa a vin depase limit kilometraj li pandan peryòd la;
  • Chèche konnen epi peye taks ki dwe peye si, pandan peryòd la, pwa taksab bri veyikil la monte epi veyikil la vin tonbe nan yon lòt kategori;
  • Reklame sispansyon nan taks lè w atann veyikil la ap itilize 5,000 mil ou mwens (7,500 mil ou mwens pou veyikil agrikilti yo) pandan peryòd la;
  • Reklame kredi pou taks ou peye sou veyikil ki te gentan kraze, yo vòlè l, ki pèdi oubyen ki gentan itilize 5,000 mil ou mwens (7,500 mil ou mwens pou veyikil agrikilti yo);
  • Rapòte lè w achte yon veyikil taksab epi taks li te gentan sispann;
  • Chèche konnen epi peye taks ou dwe peye sou veyikil taksab dezyèm men ou te achte epi itilize pandan peryòd la.

Revizyon Aktyèl

Ane Fiskal 2020 Fòm 2290 (Rev. 202007) (an Anglè)PDF

Ane Fiskal 2020 Enstriksyon pou Fòm 2290 (Rev. 202007) (an Anglè)PDF (HTML (an Anglè))

Ane Fiskal 2019 Fòm 2290 (Rev. 201907) (an Anglè)PDF

Ane Fiskal 2019 Enstriksyon pou Fòm 2290 (Rev. 201907) (an Anglè)PDF

Inovasyon ki fèk Parèt

Pèman ak kat kredi ak kat debi pou Fòm 2290 yo otorize kounye a (an Anglè)

Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil

Tout Revizyon nan Fòm W-2290 yo (an Anglè)

Klinik pou Kontribyab ki gen Revni Fèb (an Anglè)

Sant Fiskal Kamyon (an Anglè)

Konsènan Piblikasyon 947 (an Anglè), Pratike Devan IRS avèk Delegasyon Pouvwa

Konsènan Piblikasyon 17 (an Anglè), Taks Federal sou Revni Ou

Sèvis Defans pou Kontribyab (an Anglè)

Lòt Pwodui Aktyèl (an Anglè)