Konsènan Piblikasyon 17, Enpo sou Revni Federal Ou (Pou Moun)