Fòmilè Kòmand ak Piblikasyon

Fòm ak Piblikasyon pa Lapòs Etazini

Ou kapab fè kòmand fòm taks, enstriksyon ak piblikasyon ou bezwen pou ranpli deklarasyon taks ou pou 2019 isit. Nou ap trete kòmand ou fè a epi ekspedye li pa mwayen lapòs Etazini lè pwodui yo vin disponib.

Kòmand Sou Entènèt pou Deklarasyon Enfòmasyon ak Deklarasyon Anplwayè (an anglè)

Kòmande fòmilè deklarasyon enfòmasyon ak deklarasyon anplwayè sou entènèt.