Fòmilè Kòmand ak Piblikasyon

Ou kapab fè kòmand fòm taks, enstriksyon ak piblikasyon ou bezwen pou ranpli deklarasyon taks ou pou 2019 isit. Nou ap trete kòmand ou fè a epi ekspedye li pa mwayen lapòs Etazini lè pwodui yo vin disponib.