Fòm ak Piblikasyon pa Lapòs Etazini

Ou Bezwen Pwodui pou Ranpli Deklarasyon Enpo Ane 2023 Ou?

Ou kapab plase kòmand pou fòm fiskal, enstriksyon ak piblikasyon ou yo la a. Nou ap trete kòmand ou an epi ekspedye li pa mwayen lapòs Etazini lè pwodui yo vin disponib. Pifò pwodui yo ta dwe disponib disi fen mwa Janvye 2024 a.

Kijan pou w Fè Kòmand

Klike sou bouton Kòmande Fòm Fiskal yo ki anba a, pou kòmande pwodui yo, antre nimewo pwodui a oswa yon mo kle nan bwat rechèch la. Rechèch ou fè a ap bay kòm rezilta yon lis pwodui ki koresponn a kritè rechèch la.

Limit nan Kantite

  • 20 nan chak pou fòm yo (yon kopi nan enstriksyon ki koresponn yo ap enkli otomatikman)
  • Senk kopi nan chak pou enstriksyon ak piblikasyon yo kòmande yo

Kòmand ou an ta sipoze rive nan espas 15 jou ouvrab, si pwodui a disponib. Si yon pwodui pa disponib lè ou plase kòmand ou an, nou ka kenbe tout kòmand lan jiskaske tout pwodui yo vin disponib oswa voye pwodui a lè yo ap disponib.

Fè Kòmand Fòm Fiskal yo (an anglè)

Si ou se yon anplwayè oswa yon biznis epi ou bezwen fè kòmand deklarasyon ransèyman (tout fòm ki fè pati seri W-2, W-3, W-4, 1096, 1098, 1099, 3921, 5498, ak lòt pwodui), tanpri vizite Kòmand Sou Entènèt pou Deklarasyon Ransèyman ak Deklarasyon Anplwayè (an anglè) pou soumèt yon kòmand.

Ou bezwen jwenn yon pwodui oubyen fè yon kòmand pa telefòn? Vizite paj Fòm, Enstriksyon ak Piblikasyon yo (an anglè) pou telechaje pwodui yo oswa rele nan 800-829-3676 pou plase kòmand ou an.