Mẫu đơn và Ấn phẩm qua Bưu điện Hoa Kỳ

Cần các sản phẩm để hoàn thành tờ khai thuế năm 2023 của bạn?

Bạn có thể đặt hàng các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm về thuế tại đây. Chúng tôi sẽ xử lý đơn đặt hàng của bạn và gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ khi các sản phẩm có sẵn. Hầu hết các sản phẩm đều có sẵn vào cuối tháng 1 năm 2024.

Cách đặt hàng

Nhấp vào nút Đặt hàng mẫu đơn thuế để đặt hàng sản phẩm, nhập số sản phẩm hoặc một từ khóa vào hộp tìm kiếm. Tìm kiếm của bạn sẽ tạo ra một danh sách các sản phẩm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

Số lượng giới hạn

  • 20 bản cho mỗi mẫu (một bản sao của hướng dẫn tương ứng sẽ được tự động gửi kèm)
  • 5 bản cho mỗi hướng dẫn và ấn phẩm

Đơn đặt hàng của bạn sẽ đến trong vòng 15 ngày làm việc nếu sản phẩm có sẵn. Nếu sản phẩm không có sẵn khi bạn đặt hàng, chúng tôi có thể giữ toàn bộ đơn đặt hàng cho đến khi tất cả các sản phẩm có sẵn hoặc gửi từng sản phẩm khi có sẵn.

Đặt hàng mẫu đơn thuế (tiếng Anh)

Nếu bạn là chủ lao động hoặc doanh nghiệp và cần đặt hàng tờ khai thông tin (tất cả các sê-ri mẫu W-2, W-3, W-4, 1096, 1098, 1099, 3921, 5498 và các sản phẩm khác) thì vui lòng truy cập trang Đặt hàng trực tuyến cho Tờ khai thông tin và Tờ khai của Chủ lao động (tiếng Anh) để đặt hàng.

Bạn cần tìm một sản phẩm hoặc muốn đặt hàng qua điện thoại? Xin vào trang Mẫu đơn, Hướng dẫn & Ấn phẩm (tiếng Anh) để tải xuống các sản phẩm hoặc gọi số 800-829-3676 để đặt hàng.