Mẫu đơn và Ấn phẩm qua Bưu điện Hoa Kỳ

Cần Các Sản Phẩm để Hoàn Thành Tờ Khai Thuế năm 2021 của Quý Vị?

Quý vị có thể đặt hàng các mẫu đơn, hướng dẫn và ấn phẩm về thuế mình cần để hoàn thành tờ khai thuế năm 2021 tại đây. Chúng tôi sẽ xử lý đơn đặt hàng của quý vị và gửi các sản phẩm qua bưu điện Hoa Kỳ khi có sẵn. Hầu hết các sản phẩm đều có sẵn vào cuối tháng 1 năm 2022.

Cách Đặt Hàng

Nhấp vào nút Đặt Hàng Mẫu Đơn Thuế để đặt hàng sản phẩm, nhập số của sản phẩm, nhập số sản phẩm hoặc một từ khóa vào hộp tìm kiếm. Ví dụ, nếu quý vị cần Mẫu 2441, Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc, thì quý vị có thể tìm kiếm "Form 2441 (Mẫu 2441)” hoặc "child or dependent (trẻ em hay người phụ thuộc)”, v.v. Tìm kiếm của quý vị sẽ tạo ra một danh sách các sản phẩm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

Đơn đặt hàng của quý vị sẽ đến trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu sản phẩm không có sẵn khi quý vị đặt hàng, chúng tôi sẽ gửi sản phẩm đó ngay khi có hàng. Vui lòng không đặt hàng một lần nữa.

Đặt Hàng Mẫu Đơn Thuế (tiếng Anh)

 

Nếu quý vị là chủ lao động hoặc doanh nghiệp và cần đặt hàng tờ khai thông tin (tất cả các sê-ri mẫu W-2, W-3, W-4, 1096, 1098, 1099, 3921, 5498 và các sản phẩm khác) thì vui lòng truy cập trang Đặt Hàng Trực Tuyến cho Tờ Khai Thông Tin và Tờ Khai của Chủ Lao Động  (tiếng Anh) để đặt hàng.

Quý vị cần tìm một sản phẩm hoặc muốn đặt hàng qua điện thoại? Xin vào trang Mẫu Đơn, Hướng Dẫn & Ấn Phẩm (tiếng Anh) để tải xuống các sản phẩm hoặc gọi số 800-829-3676 để đặt hàng.