Biểu Mẫu và Ấn Phẩm Gửi Qua Bưu Điện Hoa Kỳ

Quý vị cần các sản phẩm để hoàn thành tờ khai thuế năm 2021 của mình?

Quý vị có thể yêu cầu các biểu mẫu, hướng dẫn và ấn phẩm về thuế mình cần để hoàn thành tờ khai thuế năm 2021 tại đây. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý vị và gửi các sản phẩm qua bưu điện Hoa Kỳ khi có sẵn. Đến cuối tháng 1 năm 2022, hầu hết các sản phẩm là sẽ đều có sẵn.

Cách yêu cầu

Để yêu cầu sản phẩm, nhập số của sản phẩm hoặc một từ khóa. Ví dụ: nếu quý vị cần Mẫu 2441, Chi Phí Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc, thì quý vị có thể tìm kiếm "Form 2441" (Mẫu 2441) hoặc "child or dependent" (trẻ em hay người phụ thuộc), v.v. Tìm kiếm của quý vị sẽ tạo ra một danh sách các sản phẩm phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. Đánh dấu vào ô bên cạnh (các) sản phẩm quý vị cần, nhấp vào nút Add to Cart (Thêm Vào Giỏ Hàng) và tiếp tục đến trang checkout để nộp đơn yêu cầu của quý vị.

Giới hạn số lượng

  • 100 bản mỗi mẫu đối với các biểu mẫu (tự động bao gồm một bản sao của các hướng dẫn tương ứng)
  • Năm bản sao đối với hướng dẫn và ấn phẩm được yêu cầu
  • Nếu quý vị cần nhiều hơn giới hạn số lượng ở trên thì vui lòng gọi số 800-829-3676 để yêu cầu

    Sản phẩm yêu cầu của quý vị sẽ đến nơi trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu một sản phẩm không có sẵn khi quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ gửi sản phẩm ngay khi có. Xin đừng gửi một yêu cầu khác.
     

Nếu quý vị là chủ thuê lao động hoặc doanh nghiệp và cần yêu cầu mẫu báo cáo thông tin (tất cả các loạt biểu mẫu W-2, W-3, W-4, 1096, 1097, 1098, 1099, 3921, 3922, 5498 và các sản phẩm khác) thì vui lòng truy cập trang Yêu cầu trực tuyến mẫu báo cáo thông tin và tờ khai của chủ thuê lao động (tiếng Anh) để nộp yêu cầu.

Quý vị cần tìm một sản phẩm hoặc muốn yêu cầu qua điện thoại? Xin vào trang Biểu mẫu & Ấn phẩm (tiếng Anh) để tải về các sản phẩm hoặc gọi số 800-829-3676 để yêu cầu.