Giới Thiệu về Ấn Phẩm 947, Hành Nghề Trước IRS và Giấy Ủy Quyền