Ấn phẩm 947 (02/2018), Hành Nghề Trước IRS và Giấy Ủy Quyền

Được sửa đổi: Tháng Hai 2018


Ấn phẩm 947 - Tài liệu giới thiệu

Những Thay Đổi Trong Tương Lai

Để biết thông tin mới nhất về những thay đổi liên quan đến Ấn Phẩm 947, chẳng hạn như luật được ban hành sau khi được xuất bản, hãy truy cập IRS.gov/Pub947 (tiếng Anh).

Có Gì Mới

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian. Một ô kiểm đã được thêm vào dòng 5a trên Mẫu 2848: Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Của Người Đại Diện, để cho phép người đóng thuế ủy quyền cho (các) đại diện được chỉ định truy cập vào hồ sơ IRS của người đóng thuế thông qua Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quyền truy cập hồ sơ IRS bằng điện tử thông qua Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian trong Hướng Dẫn Cho Mẫu 2848.

Các đại diện của hợp doanh. Đối với các năm thuế hợp doanh bắt đầu sau ngày 31 tháng 12, /2017, Đạo Luật Ngân Sách Lưỡng Đảng năm 2015 đã loại bỏ vai trò “Thành Viên Phụ Trách Các Vấn Đề Thuế” và thay thế bằng “Đại Diện Hợp Doanh”. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đại diện công ty hợp doanh trong Hướng Dẫn Cho Mẫu 2848.

Chỉ định đại diện. Việc chỉ định dại diện là Sinh Viên Luật hoặc CPA đã được thay đổi thành Sinh Viên Đủ Điều Kiện.

Cảnh báo xác thực. Khi người đại diện có Giấy Ủy Quyền gọi cho IRS thay mặt quý vị, họ phải thông qua các thủ tục xác thực trước khi IRS nói chuyện với họ về thông tin thuế của quý vị.

Lời nhắc

Dịch Vụ Ưu Tiên cho Người Chuyên Môn (Practitioner Priority Service®,PPS). Dịch Vụ Ưu Tiên cho Người Chuyên Môn là một đường dây nóng miễn phí trên toàn quốc, cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp cho những người hành nghề có thắc mắc liên quan đến tài khoản của họ. Số miễn phí cho dịch vụ này là 1-866-860-4259.

Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (Annual Filing Season Program, AFSP) và Danh Bạ Những Người Khai Thuế Liên Bang. Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm là một chương trình tình nguyện cho phép các quyền hành nghề hạn chế đối với các người khai thuế không phải là luật sư, kế toán viên được chứng nhận, hoặc đại diện đã đăng ký. IRS phát hành Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm cho những người khai thuế có được một số giờ giáo dục thường xuyên nhất định để chuẩn bị cho một năm thuế cụ thể. Những người tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm không có quyền hành nghề không giới hạn (trừ khi họ cũng là luật sư, kế toán viên được chứng nhận, hoặc đại diện đã đăng ký). Quyền của họ bị giới hạn trong việc đại diện cho những khách hàng có tờ khai mà họ chuẩn bị và ký tên, nhưng chỉ trước các nhân viên thuế vụ, đại diện phục vụ khách hàng và các nhân viên IRS tương tự, bao gồm Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế. Họ không thể đại diện cho khách hàng mà họ không chuẩn bị và ký tên vào tờ khai thuế của khách hàng, cũng như không thể đại diện cho khách hàng trước các chức năng truy thu hoặc kháng nghị. Xem IRS.gov/Tax-Professionals/Annual-Filing-Season-Program (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về AFSP. Xem IRS.Treasury.gov/rpo (tiếng Anh) để có cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến về những người khai thuế có PTIN có chứng chỉ nghề nghiệp được IRS công nhận hoặc những người có Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

Giới thiệu

Ấn phẩm này thảo luận về những người có thể đại diện cho người đóng thuế trước IRS và những mẫu đơn hoặc tài liệu nào được sử dụng để ủy quyền cho một người đại diện cho người đóng thuế. Thông thường, luật sư, kế toán viên được chứng nhận (CPA) và các đại diện đã đăng ký có thể đại diện cho người đóng thuế trước IRS. Các đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký và các nhà thống kê đã đăng ký có thể đại diện cho các phần cụ thể của Luật Thuế Vụ được mô tả trong Thông Tư 230. Trong những trường hợp đặc biệt và hạn chế, các cá nhân khác, bao gồm những người khai thuế chưa đăng ký, thành viên gia đình, nhân viên và sinh viên có thể đại diện cho người đóng thuế trước IRS. Để biết thông tin chi tiết về đại diện của người đóng thuế, hãy xem Ai Có Thể Hành Nghề Trước IRS?, ở phần sau.

Các định nghĩa.

Nhiều thuật ngữ được sử dụng trong ấn phẩm này, chẳng hạn như “đại diện đã đăng ký” và “người hành nghề” được định nghĩa trong Bảng thuật ngữ ở cuối ấn phẩm này.

Nhận xét và gợi ý.

Chúng tôi hoan nghênh nhận xét của quý vị về ấn phẩm này và đề xuất của quý vị cho các ấn phẩm trong tương lai.

Quý vị có thể gửi ý kiến cho chúng tôi qua IRS.gov/FormComments (tiếng Anh).

Hoặc quý vị có thể viết thư cho:

Internal Revenue Service
Tax Forms and Publications
1111 Constitution Ave. NW, IR-6526
Washington, DC 20224

Mặc dù chúng tôi không thể trả lời riêng cho từng nhận xét nhận được, chúng tôi đánh giá cao phản hồi của quý vị và sẽ xem xét nhận xét của quý vị khi chúng tôi sửa đổi các mẫu đơn khai thuế, hướng dẫn và ấn phẩm.

Đặt hàng các mẫu đơn và ấn phẩm.

Truy cập IRS.gov/FormsPubs (tiếng Anh) để tải xuống mẫu đơn và ấn phẩm. Cách khác là quý vị có thể truy cập IRS.gov/OrderForms để đặt hàng các mẫu đơn và hướng dẫn hiện tại và năm trước đó. Đơn đặt hàng của quý vị sẽ đến trong vòng 10 ngày làm việc.

Câu hỏi về thuế.

Nếu quý vị có câu hỏi về thuế chưa được giải đáp trong ấn phẩm này, hãy kiểm tra trang IRS.gov và Cách Nhận Trợ Giúp Thuế ở cuối ấn phẩm này.

Các mục hữu ích - Quý vị có thể nên xem:

Ấn Phẩm

 • 1 Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế

 • Thông Tư Số 230 Các Quy Định Về Hành Nghề Trước Sở Thuế Vụ

Mẫu và Hướng Dẫn

 • 2848 Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Của Người Đại Diện

 • 8821 Ủy Quyền Thông Tin Thuế

Ấn phẩm 947 - Nội dung chính

Hành Nghề Trước IRS

Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn nói chung có trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến hành vi của người hành nghề và chịu trách nhiệm riêng về kỷ luật, bao gồm các thủ tục kỷ luật và các biện pháp trừng phạt. Văn Phòng Người Khai Thuế chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc cấp số PTIN, xử lý các đơn đăng ký và quản lý kiểm tra năng lực và giáo dục thường xuyên cho các nhóm được chỉ định.

Hành Nghề Trước IRS Là Gì?

Thông Tư 230 bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến bất kỳ điều nào sau đây.

 • Trao đổi nói chuyện với IRS thay mặt cho người đóng thuế về các quyền, đặc quyền hoặc nghĩa vụ của người đóng thuế theo các luật và quy định do IRS phụ trách.

 • Đại diện cho người đóng thuế tại các hội nghị, phiên tòa hoặc các cuộc họp với IRS.

 • Chuẩn bị, khai hoặc nộp tài liệu, hoặc tư vấn về việc chuẩn bị, khai hoặc nộp các tài liệu, bao gồm cả tờ khai thuế, với IRS thay mặt cho người đóng thuế.

 • Cung cấp cho khách hàng lời khuyên bằng văn bản về thuế về một hoặc nhiều vấn đề thuế Liên Bang.

Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể được trả tiền để chuẩn bị hoặc hỗ trợ việc chuẩn bị tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn thuế, xuất hiện với tư cách là nhân chứng cho người đóng thuế trước IRS, hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của IRS hoặc bất kỳ viên chức hoặc nhân viên nào của IRS .

Ai Có Thể Hành Nghề Trước IRS?

Những cá nhân sau đây phải tuân theo các Quy Định trong Thông Tư 230. Tuy nhiên, bất kỳ cá nhân nào được ủy quyền hành nghề nói chung (một đại diện được công nhận) phải được chỉ định làm đại diện của người đóng thuế và nộp một công bố bằng văn bản cho IRS nêu rõ rằng họ được ủy quyền và đủ điều kiện để đại diện cho một người đóng thuế cụ thể. Mẫu 2848 có thể được sử dụng cho mục đích này.

Người định giá tài sản.

Bất kỳ cá nhân nào chuẩn bị định giá để hỗ trợ việc định giá tài sản liên quan đến một hoặc nhiều vấn đề thuế liên bang đều phải tuân theo các quy định trong Thông Tư 230. Người định giá tài sản không có quyền đại diện nhưng có thể xuất hiện với tư cách nhân chứng thay mặt cho người đóng thuế.

Luật sư.

Bất kỳ luật sư nào hiện không bị đình chỉ hoặc cấm hành nghề trước IRS và là thành viên có tư cách tốt trong giới luật sư của tòa án cao nhất của bất kỳ tiểu bang, khu vực sở hữu, vùng lãnh thổ, khối thịnh vượng chung nào của Hoa Kỳ hoặc Đặc Khu Columbia đều có thể hành nghề trước IRS.

Kế Toán Viên Được Chứng Nhận (CPA).

Bất kỳ CPA nào hiện không bị đình chỉ hoặc cấm hành nghề trước IRS và là người đủ điều kiện hợp lệ để hành nghề là một CPA ở bất kỳ tiểu bang, khu vực sở hữu, vùng lãnh thổ, khối thịnh vượng chung nào của Hoa Kỳ hoặc Đặc Khu Columbia đều có thể hành nghề trước IRS.

Đại diện đã đăng ký.

Bất kỳ đại diện đã đăng ký nào ở tình trạng đang hoạt động hiện không bị đình chỉ hoặc cấm hoạt động trước IRS đều có thể hành nghề trước IRS.

Các đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký.

Bất kỳ đại diện chương trình hưu trí nào đã đăng ký trong tình trạng đang hoạt động hiện không bị đình chỉ hoặc cấm hoạt động trước IRS đều có thể hành nghề trước IRS. Hoạt động của các đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký được giới hạn trong một số phần của Luật Thuế Vụ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ, chủ yếu là những phần điều chỉnh chương trình hưu trí của nhân viên.

Nhà thống kê đã đăng ký.

Bất kỳ cá nhân nào được Hội Đồng Liên Hợp Đăng Ký Nhà Thống Kê đăng ký làm nhà thống kê hiện không bị đình chỉ hoặc cấm hành nghề trước IRS đều có thể hành nghề trước IRS. Hoạt động của các nhà thống kê đã đăng ký được giới hạn trong một số phần của Luật Thuế Vụ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ, chủ yếu là những phần quy định về chương trình hưu trí của nhân viên.

Thực Tập Sinh Từ Trung Tâm Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp.

Trong một số trường hợp nhất định, một sinh viên được giám sát bởi một người hành nghề tại một trường luật hoặc chương trình tương đương cung cấp dịch vụ thuế cho người đóng thuế có thu nhập thấp có thể yêu cầu ủy quyền để đại diện cho người đóng thuế trước IRS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ủy Quyền Đại Diện Đặc Biệt, ở phần sau.

Người khai thuế chưa đăng ký.

Người khai thuế chưa đăng ký là một cá nhân không phải là luật sư, CPA, đại diện đã đăng ký, đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký hoặc nhà thống kê đã đăng ký mà chuẩn bị và ký vào tờ khai của người đóng thuế với tư cách là người khai thuế được trả tiền, hoặc người chuẩn bị tờ khai thuế nhưng không cần phải (theo hướng dẫn tờ khai hoặc các quy định) ký vào tờ khai.

Người khai thuế chưa đăng ký chỉ có thể đại diện cho người đóng thuế trước các nhân viên thuế vụ, đại diện phục vụ khách hàng hoặc các viên chức và nhân viên tương tự của Sở Thuế vụ (bao gồm cả Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế) và chỉ khi kiểm tra các tờ khai thuế mà họ đã chuẩn bị và ký trước ngày 31 tháng 12, 20152015. Những người khai thuế chưa đăng ký không thể đại diện cho người đóng thuế trước các viên chức kháng cáo, nhân viên thu thuế, luật sư hoặc các viên chức hoặc nhân viên tương tự của Sở Thuế vụ hoặc Bộ Tài Chính. Người khai thuế chưa đăng ký không được thực hiện các thỏa thuận kết thúc, kéo dài thời hạn pháp định để định mức thuế hoặc truy thu thuế, thực hiện các bãi miễn hoặc ký bất kỳ tài liệu nào thay mặt cho người đóng thuế.

Nếu người khai thuế chưa đăng ký không đáp ứng các yêu cầu về đại diện hạn chế, quý vị có thể ủy quyền cho người khai thuế chưa đăng ký này kiểm tra và/hoặc yêu cầu thông tin thuế của quý vị bằng cách nộp Mẫu 8821. Việc hoàn thành Mẫu 8821 sẽ không ủy quyền người khai thuế chưa đăng ký đại diện cho quý vị trước IRS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mẫu 8821 và các hướng dẫn riêng.

Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm. Chỉ những người khai thuế chưa đăng ký có số PTIN hợp lệ và có hồ sơ hoàn thành cho CẢ năm khai thuế (2015 hoặc sau đó) được kiểm tra và năm mà việc kiểm tra được thực hiện mới có thể đại diện theo các điều kiện sau: Người khai thuế chưa đăng ký với (các) hồ sơ hoàn thành cần thiết chỉ có thể đại diện cho người đóng thuế trước các nhân viên thuế vụ, đại diện phục vụ khách hàng hoặc các viên chức và nhân viên tương tự của Sở Thuế vụ (bao gồm cả Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế) và chỉ trong quá trình kiểm tra năm thuế hoặc khoảng thời gian được bao gồm trong các tờ khai thuế mà họ đã chuẩn bị và ký. Những người khai thuế chưa đăng ký không thể đại diện cho người đóng thuế, bất kể trường hợp nào yêu cầu sự đại diện, trước các viên chức kháng cáo, nhân viên thu thuế, luật sư hoặc các viên chức hoặc nhân viên tương tự của Sở Thuế vụ hoặc Bộ Tài Chính. Người khai thuế chưa đăng ký không được thực hiện các thỏa thuận kết thúc, kéo dài thời hạn pháp định để định mức thuế hoặc truy thu thuế, thực hiện các bãi miễn hoặc ký bất kỳ tài liệu nào thay mặt cho người đóng thuế.

Nếu người khai thuế chưa đăng ký không đáp ứng các yêu cầu về đại diện hạn chế, quý vị có thể ủy quyền cho người khai thuế chưa đăng ký này kiểm tra và/hoặc yêu cầu thông tin thuế của quý vị bằng cách nộp Mẫu 8821. Việc hoàn thành Mẫu 8821 sẽ không ủy quyền người khai thuế chưa đăng ký đại diện cho quý vị trước IRS. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mẫu 8821 và các hướng dẫn riêng.

Việc hành nghề bị từ chối.

Bất kỳ cá nhân nào tham gia hành nghề hạn chế trước IRS có liên quan đến hành vi đáng chê trách đều phải chịu hình thức kỷ luật. Hành vi đáng chê trách bao gồm nhưng không giới hạn ở danh sách các mục theo Không Đủ Năng Lực và Hành Vi Đáng Chê Trách được hiển thị, ở phần sau, theo Các Quy Tắc Hành Nghề Là Gì.

Các cá nhân khác có thể đóng vai trò là người đại diện.

Do mối quan hệ đặc biệt của họ với người đóng thuế, những cá nhân sau đây có thể đại diện cho những người đóng thuế được nêu cụ thể trước IRS, miễn là họ xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và, ngoại trừ trường hợp của một cá nhân được mô tả trong mục (1) dưới đây, bằng chứng thẩm quyền để đại diện cho người đóng thuế.

 1. Một cá nhân. Một cá nhân có thể tự đại diện cho chính mình trước IRS và không phải nộp bản tuyên bố bằng văn bản về trình độ và thẩm quyền.

 2. Một thành viên trong gia đình. Một cá nhân có thể đại diện cho các thành viên trong gia đình trực hệ của mình. Gia đình trực hệ bao gồm người phối ngẫu, con cái, cha mẹ, anh/chị/em ruột của cá nhân.

 3. Một viên chức. Một viên chức có thiện chí của một công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết khác), hiệp hội hoặc nhóm có tổ chức có thể đại diện cho tập đoàn, hiệp hội hoặc nhóm có tổ chức. Một viên chức của một đơn vị, cơ quan chính phủ hoặc đơn vị có thẩm quyền, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình, có thể đại diện cho đơn vị, cơ quan chính phủ hoặc đơn vị có thẩm quyền trước IRS.

 4. Một thành viên hợp doanh. Một thành viên chung của hợp doanh có thể đại diện cho công ty hợp doanh trước IRS.

 5. Một nhân viên. Một nhân viên làm việc toàn thời gian thông thường có thể đại diện cho chủ lao động của mình. Chủ lao động có thể là, nhưng không giới hạn ở, một cá nhân, công ty hợp doanh, công ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết khác), hiệp hội, quỹ ủy thác, quyền quản lý tài sản đang tranh tụng, quyền giám hộ, di sản, nhóm có tổ chức, đơn vị chính phủ, cơ quan hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 6. Một người được ủy thác. Người nhận ủy thác (người được ủy thác, người thi hành, người đại diện cá nhân, quản trị viên, người nhận hoặc người giám hộ) đứng ở vị trí người đóng thuế và đóng vai trò là người đóng thuế, không phải với tư cách là người đại diện. Xem Người được ủy thác theo Khi Nào Giấy Ủy Quyền Là Không Bắt Buộc, ở phần sau.

Đại Diện Bên Ngoài Hoa Kỳ

Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể đại diện cho một cá nhân hoặc tổ chức ở bên ngoài Hoa Kỳ, trước nhân viên của IRS, khi việc đại diện đó cũng xảy ra bên ngoài Hoa Kỳ. Xem mục 10.7 (c) (1) (vii) của Thông Tư 230.

Ủy Quyền Đại Diện Đặc Biệt

Ủy Viên Thuế Vụ, hoặc người được ủy quyền, có thể ủy quyền cho một cá nhân không đủ điều kiện hành nghề trước IRS đại diện cho một người khác về một vấn đề cụ thể. Người đại diện tiềm năng phải yêu cầu sự ủy quyền này bằng văn bản từ Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn. Tuy nhiên, sự ủy quyền chỉ được cấp khi có những tình huống cực kỳ thuyết phục. Nếu được chấp thuận, Ủy Viên, hoặc người được ủy quyền, sẽ cấp một lá thư nêu chi tiết các điều kiện liên quan đến việc đại diện và (các) vấn đề thuế cụ thể mà được cấp ủy quyền.

Không nên nhầm lẫn thư ủy quyền với thư từ một trung tâm IRS thông báo cho một cá nhân rằng họ đã được chỉ định số Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF). Việc cấp số CAF không chỉ ra rằng một cá nhân được công nhận hoặc được phép hành nghề trước IRS. Nó chỉ xác nhận rằng một hồ sơ tập trung cho các ủy quyền đã được thiết lập cho cá nhân theo số đó.

Sinh viên trong LITC và STCP.

Một sinh viên làm việc tại Trung Tâm Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC) hoặc Chương Trình Trung Tâm Thuế Cho Sinh Viên (STCP) phải được sự cho phép để đại diện cho người đóng thuế trước IRS theo tư cách là sinh viên luật, thương mại, hoặc kế toán. Yêu cầu ủy quyền phải được gửi đến Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế. Nếu được chấp thuận, một thư ủy quyền việc đại diện đặc biệt của sinh viên, nêu chi tiết bất kỳ điều kiện nào liên quan đến việc đại diện, sẽ được cấp. Sinh viên nhận được thư ủy quyền nói chung có thể đại diện cho người đóng thuế trước bất kỳ chức năng hoặc văn phòng nào của IRS tùy thuộc vào bất kỳ điều kiện nào trong thư ủy quyền và phải dưới sự giám sát trực tiếp của một cá nhân được ủy quyền hành nghề trước IRS. Nếu quý vị có ý định để một sinh viên đại diện cho mình, hãy xem lại thư ủy quyền và hỏi sinh viên của quý vị, người giám sát sinh viên hoặc Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế nếu quý vị có thắc mắc về các điều khoản của ủy quyền.

Ai Không Thể Hành Nghề Trước IRS?

Nói chung, những cá nhân không đủ điều kiện, hoặc bị mất đặc quyền do một số hành động nhất định, không thể hành nghề trước IRS. Nếu một cá nhân không đủ điều kiện hành nghề, IRS sẽ không công nhận giấy ủy quyền có tên cá nhân đó là người đại diện.

Các công ty, hiệp hội, công ty hợp doanh và những người khác không phải là cá nhân.

Các tổ chức (hoặc cá nhân) này không đủ điều kiện hành nghề trước IRS.

Mất Điều Kiện

Nói chung, các cá nhân sẽ mất điều kiện hành nghề trước IRS theo những cách sau đây.

 • Không đáp ứng yêu cầu gia hạn đăng ký (như giáo dục chuyên môn thường xuyên).

 • Yêu cầu với tư cách là một đại diện đã đăng ký để được đưa vào trạng thái hưu trí không hoạt động.

 • Bị Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn đình chỉ hoặc tước quyền hành nghề hoặc xác định không đủ điều kiện hành nghề do vi phạm các quy định trong Thông Tư 230 hoặc các tiêu chuẩn trong Quy Trình Thuế Vụ 81-38.

 • Mất giấy phép hành nghề luật sư hoặc kế toán viên được chứng nhận của tiểu bang, bất kể cơ sở thu hồi giấy phép là gì.

Không đạt yêu cầu.

Những cá nhân đã đăng ký và những người có Chứng Chỉ Hoàn Thành AFSP mà không tuân thủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện để được gia hạn sẽ được IRS thông báo. Thông báo sẽ giải thích lý do không đủ điều kiện và cung cấp cho cá nhân một cơ hội có thời hạn để cung cấp thông tin cho việc cân nhắc lại.

Danh sách không hoạt động.

Một cá nhân đã đăng ký sẽ được đưa vào danh sách các cá nhân đã đăng ký không hoạt động trong thời gian ba năm, nếu người đó:

 • Không phản hồi kịp thời với thông báo về việc không tuân thủ các yêu cầu gia hạn,

 • Không nộp kịp thời đơn xin gia hạn, hoặc

 • Không đáp ứng các yêu cầu về gia hạn.

Cá nhân đã đăng ký phải nộp đơn xin gia hạn trong vòng 3 năm đáp ứng tất cả các yêu cầu để gia hạn sau khi được đặt ở trạng thái không hoạt động. Nếu không, khi kết thúc chu kỳ gia hạn tiếp theo, người đó sẽ bị xóa khỏi danh sách và trạng thái đăng ký sẽ bị chấm dứt.

Tình trạng hưu trí không hoạt động.

Những cá nhân đã đăng ký yêu cầu được đưa vào tình trạng hưu trí không hoạt động sẽ không đủ điều kiện hành nghề trước IRS. Họ phải tiếp tục tuân thủ tất cả các yêu cầu gia hạn. Họ có thể được khôi phục về tình trạng đăng ký đang hoạt động bằng cách nộp đơn xin gia hạn cung cấp bằng chứng rằng họ đã hoàn thành các giờ giáo dục chuyên môn thường xuyên cần thiết cho chu kỳ đăng ký.

Đình chỉ và tước quyền.

Tất cả các cá nhân hành nghề trước IRS đều phải chịu các quy trình xử lý kỷ luật và có thể bị kiểm duyệt, đình chỉ, tước quyền hoặc bị phạt tiền do vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thông Tư 230. Điều này bao gồm việc tham gia vào các hành vi thể hiện việc không đủ năng lực hoặc hành vi đáng chê trách. Để biết thêm thông tin, hãy xem Không Đủ Năng Lực và Hành Vi Đáng Chê Trách theo Các Quy Tắc Hành Nghề Là Gì, ở phần sau.

Những người hành nghề bị đình chỉ hoặc bị tước quyền trong một quy trình xử lý kỷ luật không được phép đại diện cho người đóng thuế trước IRS trong thời gian bị đình chỉ/tước quyền. Một người hành nghề có thể yêu cầu Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn phục hồi chức danh trước một thời hạn đình chỉ cụ thể hoặc sau 5 năm đình chỉ. Xem Hành Nghề Trước IRS là gì, ở phần trước.

Nếu người hành nghề tìm cách phục hồi chức danh, người đó không được hành nghề trước IRS cho đến khi Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn cho phép phục hồi. Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn có thể phục hồi chức danh của người hành nghề:

 • Nếu hành vi trong tương lai của người hành nghề không có khả năng vi phạm các quy định, và

 • Nếu việc cho phép phục hồi sẽ không trái với lợi ích công cộng.

 • Tùy thuộc vào các điều kiện khác trong một khoảng thời gian hợp lý.

Cá Nhân Có Thể Đăng Ký Như Thế Nào?

Trang web IRS IRS.gov/Tax-Professionals/Enrolled-Agents/Become-an-Enrolled-Agent (tiếng Anh) cung cấp thông tin đầy đủ về các bước cần thực hiện để trở thành một đại diện đã đăng ký.

Để thực hiện các quy tắc về việc nhận được Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm, hãy xem IRS.gov/Tax-Professionals/General-Requirements-for-the-Annual-Filing-Season-Program-Record-of-Completion (tiếng Anh).

Các Quy Tắc Hành Nghề Là Gì?

Các quy tắc điều chỉnh việc hành nghề trước khi IRS được công bố trong Bộ Luật Liên Bang tại 31 C.F.R. Tiểu Mục A, Phần 10 và được phát hành dưới dạng điện tử thành Thông Tư số 230 (Thông Tư 230) của Bộ Tài Chính. Các quy định có thể được truy cập tại IRS.gov/Tax-Professionals/Circular-230-Tax-Professionals (tiếng Anh). Luật sư, CPA, đại diện đã đăng ký, đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký hoặc nhà thống kê đã đăng ký được ủy quyền hành nghề trước IRS (gọi tắt là người hành nghề) và người định giá tài sản có nhiệm vụ thực hiện một số hành vi nhất định và bị hạn chế thực hiện các hành vi khác. Ngoài ra, một người hành nghề không được thực hiện các hành vi đáng chê trách (được thảo luận ở phần sau). Bất kỳ người hành nghề nào không tuân thủ các quy tắc hành nghề hoặc thực hiện các hành vi không đủ năng lực hoặc đáng chê trách đều phải chịu hình thức kỷ luật. Ngoài ra, những người khai thuế chưa đăng ký phải tuân thủ các quy tắc hành nghề và ứng xử để thực hiện đặc quyền hành nghề hạn chế trước IRS. Có hai bộ quy tắc cụ thể được áp dụng, cả hai đều có trong Thông Tư 230:

 1. Nhiệm vụ và hạn chế liên quan đến hành nghề (Tiểu Phần B của Thông Tư 230), và

 2. Hành vi được coi là không đủ năng lực hoặc đáng chê trách (Tiểu Phần C, Mục 10.51 của Thông Tư 230).

Nhiệm Vụ và Hạn Chế

Các cá nhân tuân theo Thông Tư 230 phải nhanh chóng gửi hồ sơ hoặc thông tin được yêu cầu thích hợp và hợp pháp từ các viên chức hoặc nhân viên của IRS, trừ khi người hành nghề tin tưởng trên cơ sở hợp lý và có thiện chí rằng thông tin đó là đặc quyền. Thông tin liên lạc liên quan đến tư vấn về thuế giữa một người hành nghề thuế được liên bang ủy quyền (Xem Bộ Luật Thuế Vụ (IRC) đoạn 7525) và người đóng thuế nói chung được bảo mật ở mức độ tương tự mà thông tin liên lạc sẽ được đặc quyền giữa người đóng thuế và luật sư nếu tư vấn liên quan đến:

 • Các vấn đề thuế phi hình sự trước IRS, hoặc

 • Kiện tụng thuế phi hình sự, được đưa ra tòa án liên bang bởi hoặc chống lại Hoa Kỳ.

Thông tin liên quan đến các hình thức tránh thuế doanh nghiệp.

Sự bảo vệ này đối với việc trao đổi tư vấn về thuế không áp dụng cho bất kỳ việc trao đổi bằng văn bản nào giữa người hành nghề thuế được liên bang ủy quyền và bất kỳ người nào, bao gồm giám đốc, cổ đông, viên chức, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của một công ty nếu việc trao đổi liên quan đến việc khuyến khích sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty vào bất kỳ hình thức tránh thuế nào.

Trách nhiệm tư vấn.

Một cá nhân tuân theo Thông Tư 230 biết rằng khách hàng của mình không tuân thủ luật thu thuế hoặc có sai sót hoặc thiếu sót trong bất kỳ tờ khai, tài liệu, tuyên thệ hoặc giấy tờ cần thiết nào khác, có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng ngay lập tức về việc không tuân thủ, sai sót hoặc thiếu sót và hậu quả của việc không tuân thủ, sai sót hoặc thiếu sót đó.

Tổng quan về làm trọn chức trách.

Các cá nhân thuộc đối tượng của Thông Tư 230 phải làm trọn chức trách khi thực hiện các nhiệm vụ sau đây.

 • Chuẩn bị hoặc hỗ trợ chuẩn bị, phê duyệt và nộp tờ khai thuế, tài liệu, tuyên thệ và các giấy tờ khác liên quan đến các vấn đề của IRS.

 • Xác định tính đúng đắn của các tuyên bố bằng lời nói hoặc bằng văn bản do người đó thực hiện đối với Bộ Tài Chính.

 • Xác định tính đúng đắn của các tuyên bố bằng lời nói hoặc bằng văn bản do người đó thực hiện đối với khách hàng liên quan đến bất kỳ vấn đề nào do IRS quản lý.

Tín nhiệm vào người khác.

Giả định rằng chọn chức trách đã được thực hiện sẽ được áp dụng trong các trường hợp có sự tín nhiệm vào sản phẩm làm việc của người khác nếu việc tham gia, giám sát, đào tạo và đánh giá người đó được thực hiện một cách cẩn trọng phù hợp, có tính đến bản chất của mối quan hệ giữa Thông Tư 230 và người đó.

Sự chậm trễ.

Các cá nhân tuân theo Thông Tư 230 không được trì hoãn một cách vô lý việc giải quyết nhanh chóng bất kỳ vấn đề nào trước IRS.

Hỗ trợ từ những người bị tước quyền hoặc bị đình chỉ và những cựu nhân viên của IRS.

Các cá nhân tuân theo Thông Tư 230 không được cố ý, trực tiếp hay gián tiếp làm những việc sau đây.

 • Chấp nhận hỗ trợ từ, hoặc hỗ trợ, bất kỳ người nào đang bị tước quyền hành nghề hoặc bị đình chỉ hành nghề trước IRS nếu sự trợ giúp liên quan đến các vấn đề được coi là hành nghề trước IRS.

 • Chấp nhận sự hỗ trợ từ bất kỳ cựu nhân viên chính phủ nào nếu các quy định của Thông Tư 230 hoặc bất kỳ luật liên bang nào bị vi phạm.

Hoạt động như một công chứng viên.

Các cá nhân tuân theo Thông Tư 230 không được thừa nhận, tuyên thệ, chứng thực giấy tờ hoặc thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào với tư cách là công chứng viên liên quan đến bất kỳ vấn đề nào do IRS quản lý và các vấn đề mà cá nhân đó được tuyển dụng làm cố vấn, luật sư hoặc đại diện, hoặc trong các vấn đề mà cá nhân đó có thể quan tâm theo bất kỳ cách nào.

Rút tiền từ séc hoàn thuế của người đóng thuế.

Các cá tuân theo Thông Tư 230 không được ký hậu hoặc rút tiền bất kỳ séc nào (bao gồm việc chỉ đạo hoặc chấp nhận thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào, theo phương thức điện tử hay cách khác, vào tài khoản do người hành nghề sở hữu hoặc kiểm soát hoặc bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào khác mà người hành nghề liên kết) do chính phủ phát hành cho khách hàng liên quan đến trách nhiệm trả thuế Liên Bang.

Không Đủ Năng Lực và Hành Vi Đáng Chê Trách

Các cá nhân tuân theo Thông Tư 230 có thể bị tước quyền hoặc đình chỉ hành nghề trước IRS, hoặc bị khiển trách, vì hành vi đáng chê trách hoặc không đủ năng lực. Bên cạnh bất kỳ hình thức kỷ luật nào khác, tiền phạt cũng có thể được áp dụng đối với cả cá nhân và công ty của họ. Danh sách sau đây bao gồm các ví dụ về hành vi được coi là đáng chê trách. Các ví dụ khác được hiển thị trong Thông Tư 230, Đoạn 10.51(a).

 • Bị kết án về bất kỳ tội hình sự nào theo luật thuế vụ hoặc bất kỳ tội nào liên quan đến việc không trung thực hoặc vi phạm ủy thác.

 • Cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm liên quan đến các vấn đề thuế liên bang hoặc tham gia vào các hoạt động như vậy.

 • Thu hút việc làm bằng các phương thức bị cấm như đã thảo luận trong đoạn 10.30 của Thông Tư 230.

 • Cố ý không khai thuế liên bang, trốn tránh hoặc cố gắng trốn bất kỳ khoản thuế hoặc khoản thanh toán liên bang nào, hoặc tham gia vào các hành động như vậy.

 • Chiếm dụng hoặc không chuyển đúng cách và kịp thời các khoản tiền nhận được từ khách hàng để thanh toán thuế hoặc các khoản nợ của Hoa Kỳ.

 • Trực tiếp hoặc gián tiếp cố gắng gây ảnh hưởng đến hành động chính thức của nhân viên IRS bằng cách sử dụng các lời đe dọa, buộc tội sai, ép buộc hoặc cưỡng ép hoặc bằng cách tặng quà, ưu đãi hoặc bất kỳ lời dụ dỗ đặc biệt nào.

 • Bị tước quyền hoặc đình chỉ hành nghề luật sư, CPA, kế toán công, hoặc nhà thống kê, bởi Đặc Khu Columbia hoặc bất kỳ tiểu bang, khu vực sở hữu, vùng lãnh thổ, khối thịnh vượng chung nào của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tòa án liên bang nào, hoặc bất kỳ cơ quan, đơn vị hoặc hội đồng quản trị liên bang nào.

 • Cố tình hỗ trợ và tiếp tay cho một người khác hành nghề trước IRS trong thời gian người đó bị đình chỉ, tước quyền hoặc không đủ điều kiện.

 • Sử dụng ngôn ngữ lăng mạ, đưa ra các cáo buộc hoặc tuyên bố sai lệch khi biết chúng là sai, lưu hành hoặc xuất bản các tài liệu độc hại hoặc bôi nhọ, hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi khinh thường nào liên quan đến việc hành nghề trước IRS.

 • Đưa ra một ý kiến sai lầm một cách cố ý, thiếu thận trọng hoặc không đúng thẩm quyền; hoặc tham gia đưa ra ý kiến không đủ năng lực về các câu hỏi phát sinh theo luật thuế liên bang.

Khiển Trách, Tước Quyền và Đình Chỉ

Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, hoặc người được ủy quyền, sau khi thông báo và có cơ hội tiến hành, có thể khiển trách, đình chỉ hoặc tước quyền một cá nhân tuân theo Thông Tư 230 hành nghề trước IRS nếu cá nhân đó được cho là không đủ năng lực hoặc có hành vi đáng chê trách, không tuân thủ các quy định trong Tiểu Phần B; hoặc có ý định lừa đảo, cố ý và cố tình đánh lừa hoặc đe dọa khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng.

Khiển trách là một hành vi trách phạt công khai. Các cá nhân tuân theo Thông Tư 230 bao gồm bất kỳ luật sư, kế toán viên được chứng nhận, đại diện đã đăng ký, đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký hoặc nhà thống kê đã đăng ký tham gia vào hoạt động đại diện người đóng thuế hoặc đưa ra lời khuyên, cũng như bất kỳ người có Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm nào đại diện cho người đóng thuế và bất kỳ thẩm định viên nào tham gia vào việc định giá tài sản cho các mục đích thuế liên bang.

Ủy Quyền Cho Người Đại Diện

Quý vị có thể đại diện cho chính mình hoặc quý vị có thể ủy quyền cho một cá nhân đại diện cho quý vị trước IRS. Nếu quý vị chọn để một người nào đó đại diện cho quý vị, thì người đại diện của quý vị phải là người đủ điều kiện để làm như vậy trước IRS. Xem Ai Có Thể Hành Nghề Trước IRS, ở phần trước.

Giấy Ủy Quyền là gì?

Giấy ủy quyền là sự ủy quyền bằng văn bản của quý vị cho một cá nhân nhận thông tin thuế bí mật của quý vị từ IRS và thay mặt quý vị thực hiện một số hành động nhất định. Nếu sự ủy quyền không bị giới hạn, cá nhân nói chung có thể thực hiện tất cả các hành vi mà quý vị có thể thực hiện, ngoại trừ thỏa thuận hoặc chứng thực séc. Quyền hạn được cấp cho các đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký, các nhà thống kê đã đăng ký và người khai thuế chưa đăng ký có chứng chỉ hoàn thành là hạn chế. Để biết thông tin về các giới hạn liên quan đến những người có chứng chỉ hoàn thành chương trình mùa khai thuế hàng năm, hãy xem Quy Trình Thuế Vụ 2014-42 và IRS.gov/Tax-Professionals/Return-Preparer-Office-RPO-At-a-Glance (tiếng Anh).

Các hành vi đã thực hiện.

Luật sư, kế toán viên được chứng nhận và đại diện đã đăng ký có thể thực hiện các hành vi sau:

 1. Đại diện cho quý vị trước bất kỳ văn phòng hoặc nhân viên nào của IRS.

 2. Ký một đề nghị hoặc bãi miễn hạn chế đánh thuế hoặc truy thu thuế bị thiếu, hoặc bãi miễn thông báo về việc không cho phép yêu cầu tín thuế hoặc hoàn thuế.

 3. Ký thỏa thuận gia hạn khoảng thời gian pháp định để đánh thuế hoặc truy thu thuế.

 4. Ký một thỏa thuận kết thúc.

Ký tờ khai của quý vị.

Người đại diện có tên trên giấy ủy quyền không được phép ký vào tờ khai thuế thu nhập của quý vị trừ khi:

 1. Chữ ký được cho phép theo Bộ Luật Thuế Vụ và các quy định liên quan (xem Quy định đoạn 1.6012-1(a)(5)), và

 2. Quý vị ủy quyền cụ thể điều này trong giấy ủy quyền của quý vị.

Ví dụ, quy định cho phép người đại diện ký vào tờ khai của quý vị nếu quý vị không thể ký tờ khai do:
 • Bệnh tật hoặc thương tích.

 • Liên tục vắng mặt tại Hoa Kỳ (bao gồm cả Puerto Rico) trong thời gian ít nhất 60 ngày trước ngày luật pháp yêu cầu nộp tờ khai thuế.

 • Lý do chính đáng khác nếu yêu cầu và được IRS cấp phép cụ thể.

Khi tờ khai có chữ ký của người đại diện thì phải kèm theo giấy ủy quyền (hoặc bản sao) ủy quyền cho người đại diện ký tờ khai. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng Dẫn Cho Mẫu 2848.

Giới hạn thay thế hoặc ủy nhiệm.

Một đại diện được công nhận có thể thay thế hoặc ủy nhiệm theo giấy ủy quyền cho một đại diện được công nhận khác chỉ khi hành động đó được quý vị ủy quyền cụ thể trên giấy ủy quyền.

Sau khi thực hiện thay thế, chỉ người đại diện được công nhận mới, mới được công nhận là đại diện của người đóng thuế. Nếu một ủy quyền đã được thực hiện, cả người đại diện ban đầu và người đại diện được ủy quyền sẽ được IRS công nhận để đại diện cho quý vị.

Tiết lộ tờ khai thuế cho bên thứ ba.

Đại diện của quý vị không thể thực hiện các thỏa thuận để cho phép IRS tiết lộ thông tin khai thuế hoặc tờ khai thuế cho bên thứ ba trừ khi quý vị ủy quyền cụ thể quyền này cho đại diện của quý vị trên dòng 5a của Mẫu 2848.

Không đủ khả năng hoặc không đủ năng lực.

Giấy ủy quyền thường bị chấm dứt nếu quý vị trở nên không đủ khả năng hoặc không đủ năng lực.

Tuy nhiên . giấy ủy quyền có thể tiếp tục trong trường hợp quý vị không đủ khả năng hoặc không đủ năng lực nếu quý vị ủy quyền điều này trên dòng 5a “Other acts authorized (Các hành vi khác được ủy quyền)” trên Mẫu 2848 và nếu giấy ủy quyền dài hạn không phải do IRS cung cấp của quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu để được IRS chấp nhận. Xem Giấy ủy quyền không theo biểu mẫu của Sở Thuế Vụ, ở phần sau.

Khi Nào Cần Có Giấy Ủy Quyền?

Nộp giấy ủy quyền khi quý vị muốn ủy quyền cho một cá nhân nhận thông tin thuế bảo mật của quý vị và đại diện cho quý vị trước IRS, cho dù người đại diện có thực hiện bất kỳ hành vi nào khác được trích dẫn trong Giấy Ủy Quyền Là Gì hay không.

Giấy ủy quyền thường hay được yêu cầu khi quý vị muốn ủy quyền cho một cá nhân khác thay mặt quý vị thực hiện ít nhất một trong các hành vi sau đây.

 1. Đại diện cho quý vị tại một cuộc họp với IRS.

 2. Chuẩn bị và gửi phản hồi bằng văn bản theo yêu cầu của IRS.

Mẫu Bắt Buộc

Sử dụng Mẫu 2848 của IRS để chỉ định một đại diện được công nhận thay mặt quý vị trước IRS. Các cá nhân được công nhận đại diện cho quý vị trước IRS được liệt kê trong Part II, Declaration of Representative (Phần II: Tuyên Bố của Người Đại Diện), của Mẫu 2848. Người đại diện của quý vị phải hoàn thành phần đó của mẫu đơn.

Giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS.

IRS sẽ chấp nhận giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS, nhưng Mẫu 2848 đã hoàn thành phải được đính kèm để giấy ủy quyền được nhập vào Hệ thống Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF). Để biết thêm thông tin, hãy xem Xử lý giấy ủy quyền không theo biểu mẫu của Sở Thuế Vụ, ở phần sau.

Nếu quý vị muốn sử dụng một tài liệu khác với Mẫu 2848 để ủy quyền đại diện, nó phải chứa các thông tin sau.

 • Tên và địa chỉ gửi thư của quý vị.

 • Số an sinh xã hội của quý vị (hoặc mã số thuế cá nhân (ITIN) của quý vị) và/hoặc mã số thuế của chủ lao động.

 • Mã số chương trình phúc lợi cho nhân viên của quý vị, nếu có.

 • Tên và địa chỉ gửi thư của (những) người đại diện của quý vị.

 • Các loại thuế liên quan.

 • Số mẫu đơn thuế liên bang.

 • (Các) năm hoặc (các) khoảng thời gian cụ thể có liên quan.

 • Đối với vấn đề thuế di sản, ngày qua đời của người quá cố.

 • Biểu hiện rõ ràng về ý định của quý vị liên quan đến phạm vi quyền hạn được cấp cho (những) người đại diện của quý vị.

 • Chữ ký của quý vị và ghi ngày tháng.

Quý vị cũng phải đính kèm với giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS một bản tuyên bố có chữ ký và ghi ngày tháng do người đại diện của quý vị cung cấp. Tuyên bố này, được gọi là Tuyên Bố Của Người Đại Diện, được bao gồm trong Phần II của Mẫu 2848. Tuyên bố nên có:
 1. Tôi hiện không bị đình chỉ hoặc tước quyền hành nghề trước Sở Thuế Vụ hoặc việc hành nghề khác của tôi bởi bất kỳ cơ quan nào khác,

 2. Tôi tuân theo các quy định có trong Thông Tư 230 (31 C.F.R., Tiểu Mục A, Phần 10) như được điều chỉnh việc quản lý hành nghề trước Sở Thuế Vụ,

 3. Tôi được ủy quyền đại diện cho (những) người đóng thuế được xác định trong giấy ủy quyền, và

 4. Tôi là (nêu rõ phạm vi quyền hạn mà đại diện được thực hiện, như được nêu trong danh sách các đại diện đủ điều kiện tại Phần II của Mẫu 2848.)

Thiếu thông tin bắt buộc.

IRS sẽ không chấp nhận giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS nếu nó không bao gồm tất cả thông tin được liệt kê ở trên. Quý vị có thể ký và gửi một Mẫu 2848 đã hoàn thành hoặc giấy ủy quyền mới không theo mẫu của IRS có chứa tất cả thông tin. Nếu quý vị không thể ký một tài liệu thay thế có thể chấp nhận được, luật sư được ủy quyền của quý vị có thể hoàn thiện (để IRS chấp nhận) giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS của quý vị bằng cách sử dụng quy trình được mô tả tiếp theo đây.

Quy trình hoàn thiện giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS.

Theo các điều kiện sau, luật sư được ủy quyền có tên trong giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS của quý vị có thể ký Mẫu 2848 thay mặt cho quý vị.

 1. Giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS ban đầu ủy quyền xử lý các vấn đề về thuế liên bang (ví dụ: thẩm quyền chung để thực hiện bất kỳ hành vi nào).

 2. Luật sư được ủy quyền đính kèm một tuyên bố (được ký tuân theo hình phạt của tội khai man) với Mẫu 2848 nêu rõ rằng giấy ủy quyền ban đầu không theo mẫu của IRS có hiệu lực theo luật của khu vực tài phán quản lý.

Ví dụ.

John Elm, một người đóng thuế, ký giấy ủy quyền dài hạn không theo mẫu của IRS có tên người hàng xóm và là CPA của anh ta – Ed Larch – là luật sư được ủy quyền của anh ta. Giấy ủy quyền cấp cho Ed quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các hành vi thay mặt cho John. Tuy nhiên, nó không liệt kê các thông tin cụ thể liên quan đến thuế như các loại thuế hoặc số mẫu đơn thuế.

Ngay sau khi John ký giấy ủy quyền, anh ta bị tuyên bố là không đủ năng lực. Sau đó, một vấn đề liên quan đến thuế liên bang phát sinh liên quan đến tờ khai thuế của năm trước do John nộp. Ed cố gắng đại diện cho John trước IRS nhưng bị từ chối vì giấy ủy quyền dài hạn không chứa thông tin được yêu cầu.

Nếu Ed đính kèm một tuyên bố (được ký tuân theo hình phạt tội khai man) rằng giấy ủy quyền dài hạn có hiệu lực theo luật của khu vực tài phán quản lý, thì anh ta có thể ký vào Mẫu 2848 đã hoàn thành và gửi nó thay mặt John. Nếu Ed có thể hành nghề trước IRS (xem Ai Có Thể Hành Nghề Trước IRS, ở phần trước), anh ta có thể khai mình là người đại diện trên Mẫu 2848. Nếu không, anh ta phải nêu tên một cá nhân khác có thể hành nghề trước IRS.

Xử lý giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS.

IRS có một hệ thống cơ sở dữ liệu máy tính tập trung được gọi là hệ thống CAF. Hệ thống này chứa thông tin về thẩm quyền của người đại diện người đóng thuế. Nói chung, khi quý vị gửi tài liệu ủy quyền cho IRS, tài liệu đó sẽ được xử lý để đưa vào hệ thống CAF. Việc nhập giấy ủy quyền của quý vị vào hệ thống CAF cho phép nhân viên IRS, những người không có bản sao giấy ủy quyền của quý vị, xác minh thẩm quyền của người đại diện của quý vị bằng cách truy cập CAF. Nó cũng cho phép IRS tự động gửi các bản sao thông báo và thư từ liên lạc khác của IRS cho đại diện của quý vị nếu quý vị chỉ định rằng đại diện của quý vị sẽ nhận được các thư từ liên lạc đó.

Quý vị có thể có giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS của mình được nhập vào hệ thống CAF bằng cách đính kèm nó với Mẫu 2848 đã hoàn thành và nộp cho IRS. Chữ ký của quý vị là không cần thiết; tuy nhiên, trên thực tế, luật sư được ủy quyền của quý vị phải ký vào Dec-laration of Representative (Tuyên Bố Của Người Đại Diện) (xem Phần II của Mẫu 2848).

Chuẩn Bị Mẫu — Gợi Ý Hữu Ích

Việc chuẩn bị Mẫu 2848 được minh họa bằng một ví dụ trong Điền Vào Mẫu Đơn 2848 Như Thế Nào, ở phần sau. Tuy nhiên, những điều sau đây cũng sẽ hỗ trợ quý vị trong việc chuẩn bị mẫu đơn.

Gợi ý từng dòng.

Các gợi ý sau đây là tóm tắt của một số hướng dẫn từng dòng cho Mẫu 2848.

Dòng 1 — Thông tin về người đóng thuế.

Nếu liên quan đến việc khai thuế chung, mỗi người vợ và chồng phải nộp một Mẫu 2848 riêng nếu cả hai đều muốn có người đại diện, ngay cả khi người đại diện là cùng một người. Nếu chỉ một người phối ngẫu muốn có người đại diện trong vấn đề này, người phối ngẫu đó sẽ nộp Mẫu 2848. Đối với các cá nhân đóng thuế dưới 18 tuổi và không thể ký, cha mẹ hoặc người giám hộ do tòa án chỉ định (với các tài liệu của tòa án) có thể ký thay cho họ. Các cá nhân khác có thể ký thay cho người đóng thuế nếu họ có Mẫu 2848 đã được ký bởi cha mẹ hoặc người giám hộ do tòa án chỉ định cho phép họ ký thay cho cá nhân người đóng thuế.

Dòng 2 — (Các) đại diện.

Chỉ các cá nhân mới có thể được chỉ định làm đại diện. Nếu người đại diện của quý vị chưa được chỉ định một số CAF, hãy nhập “None (Không có)” trên dòng đó và IRS sẽ cấp một số cho người đại diện của quý vị. Nếu địa chỉ hoặc số điện thoại của người đại diện đã thay đổi kể từ khi số CAF được cấp, quý vị nên đánh dấu vào ô thích hợp. Nhập số fax của người đại diện của quý vị nếu có.

Nếu quý vị muốn nêu tên nhiều hơn bốn người đại diện, hãy đính kèm (các) Mẫu 2848 bổ sung. IRS sẽ gửi bản sao của các thông báo và thư từ liên lạc tới tối đa hai đại diện của quý vị. Tuy nhiên, quý vị cần phảiđánh dấu vào các ô trên dòng 2 của Mẫu 2848 nếu quý vị muốn IRS thường xuyên gửi các bản sao thông báo và thư từ liên lạc cho người đại diện của quý vị. Nếu quý vị không đánh dấu vào các ô này, đại diện của quý vị sẽ không thường xuyên nhận được các bản sao của các thông báo và thư từ liên lạc.

Dòng 3 — Các hành vi được ủy quyền (Các vấn đề về thuế).

Quý vị có thể liệt kê năm/kỳ hiện tại và bất kỳ năm hoặc kỳ thuế nào đã kết thúc kể từ ngày quý vị ký giấy ủy quyền. Quý vị cũng có thể liệt kê các năm hoặc kỳ thuế trong tương lai. Tuy nhiên, IRS sẽ không ghi trên hệ thống CAF các năm hoặc kỳ thuế trong tương lai được liệt kê vượt quá 3 năm kể từ ngày 31 tháng 12 của năm IRS nhận được giấy ủy quyền. Không sử dụng các tham chiếu chung chung như “All years (Tất cả các năm),” “All periods (Tất cả các kỳ),” hoặc “All taxes (Tất cả các loại thuế).” IRS sẽ trả lại bất kỳ giấy ủy quyền nào có tham chiếu chung chung như vậy.

Dòng 4 — Việc sử dụng cụ thể không được ghi trong Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF).

Một số vấn đề không thể được ghi lại trên hệ thống CAF. Ví dụ về những vấn đề như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây. (Một danh sách chi tiết hơn có trong hướng dẫn của Mẫu 2848.)

 • Yêu cầu phán quyết bằng thư riêng hoặc tư vấn kỹ thuật.

 • Xin mã số thuế của chủ lao động (EIN).

 • Yêu cầu được nộp trong Mẫu 843: Yêu Cầu Hoàn Thuế và Yêu Cầu Hủy Bỏ.

 • Giải thể công ty.

 • Yêu cầu thay đổi phương pháp kế toán.

 • Yêu cầu thay đổi chu kỳ kế toán.

 • Đơn xin công nhận được miễn thuế theo đoạn 501(c)(3), 501(a) hoặc 521 (Mẫu 1023, 1024, hoặc 1028).

 • Yêu cầu xác định tình trạng đủ điều kiện của chương trình phúc lợi nhân viên (Mẫu 5300, 5307, hoặc 5310).

 • Đơn Xin Tiền Thưởng cho Thông Tin Gốc theo đoạn 7623.

 • Đệ trình tự nguyện theo Hệ Thống Giải Quyết Tuân Thủ Các Chương Trình Dành Cho Nhân Viên (EPCRS).

 • Các yêu cầu về Đạo Luật Tự Do Thông Tin.

Nếu vấn đề thuế được mô tả tại dòng 3 của Mẫu 2848 đặc biệt liên quan đến một trong những vấn đề này, hãy đánh dấu vào ô ở dòng 4. Nếu ô này được chọn, người đại diện phải gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền đến văn phòng IRS để xử lý vấn đề. Nếu không, người đại diện phải mang theo một bản sao của giấy ủy quyền đến mỗi cuộc họp với IRS.

Nộp Giấy Ủy Quyền Ở Đâu

Nói chung, quý vị có thể gửi Mẫu 2848 giấy qua bưu điện hoặc fax trực tiếp cho IRS. Để xác định nơi quý vị nên nộp Mẫu 2848, hãy xem Where To File (Địa Điểm Nộp) trong Hướng Dẫn Cho Mẫu 2848.

Nếu Mẫu 2848 dành cho một mục đích sử dụng cụ thể, hãy gửi thư hoặc fax đến văn phòng xử lý vấn đề đó. Để biết thêm thông tin về mục đích sử dụng cụ thể, hãy xem Dòng 4. Specific Use Not Recorded on CAF (Mục Đích Sử Dụng Cụ Thể Không Được Lưu Trên CAF) trong Hướng Dẫn Cho Mẫu 2848.

Bản sao FAX.

IRS sẽ chấp nhận một bản sao của giấy ủy quyền được gửi bằng fax. Nếu quý vị chọn nộp giấy ủy quyền qua fax, hãy chắc chắn rằng văn phòng IRS thích hợp được trang bị để chấp nhận hình thức gửi này.

.This is an Image: taxtip.gifĐại diện của quý vị có thể nộp Mẫu 2848 bằng điện tử qua trang web IRS. Để biết thêm thông tin, đại diện của quý vị có thể truy cập IRS.gov/eServices. Nếu quý vị hoàn thành Mẫu 2848 để ủy quyền chữ ký điện tử, vui lòng không nộp Mẫu 2848 cho IRS. Thay vào đó, hãy đưa nó cho người đại diện của quý vị, người này sẽ giữ lại tài liệu..

Cập nhật giấy ủy quyền.

Gửi bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với giấy ủy quyền hiện có bằng văn bản. Chữ ký của quý vị (hoặc chữ ký của (những) cá nhân được ủy quyền ký thay mặt quý vị) là bắt buộc. Làm điều này bằng cách gửi Mẫu 2848 đã cập nhật hoặc giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS cho (các) văn phòng IRS nơi trước đây quý vị đã gửi (các) bản gốc, bao gồm cả trung tâm dịch vụ nơi tờ khai thuế liên quan đã hoặc sẽ gửi.

Người đại diện được công nhận có thể thay thế hoặc ủy nhiệm nếu quý vị ủy quyền cụ thể cho người đại diện của mình thay thế hoặc ủy nhiệm đại diện trong giấy ủy quyền ban đầu. Để thay thế hoặc ủy nhiệm, người đại diện phải nộp các mục sau đây cho (các) văn phòng IRS nơi nộp giấy ủy quyền.

 1. Một văn bản thông báo về việc thay thế hoặc ủy nhiệm có chữ ký của người đại diện được công nhận.

 2. Một tuyên bố của người đại diện bằng văn bản do người đại diện mới thực hiện.

 3. Bản sao của giấy ủy quyền cho phép việc thay thế hoặc ủy nhiệm cụ thể.

Lưu Giữ/Hủy Bỏ (các) Giấy Ủy Quyền Trước

Giấy ủy quyền mới được nộp liên quan đến vấn đề tương tự sẽ hủy bỏ giấy ủy quyền đã nộp trước đó. Tuy nhiên, giấy ủy quyền mới sẽ không hủy bỏ giấy ủy quyền trước đó nếu nó nêu cụ thể rằng nó không hủy bỏ giấy ủy quyền trước đó và một trong hai tài liệu sau được đính kèm với giấy ủy quyền mới.

 • Bản sao của giấy ủy quyền trước đó chưa được hủy bỏ, hoặc

 • Một bản tuyên bố có chữ ký của người đóng thuế liệt kê tên và địa chỉ của từng người đại diện được ủy quyền theo giấy ủy quyền chưa hủy bỏ trước đó.

Lưu ý.

Việc nộp Mẫu 2848 sẽ không hủy bỏ bất kỳ
Mẫu 8821 đang có hiệu lực.

Hủy Bỏ Giấy Ủy Quyền/Thu Hồi Tư Cách Đại Diện

Hủy bỏ bởi người đóng thuế.

Nếu quý vị muốn hủy bỏ giấy ủy quyền đã thi hành trước đó và không muốn nêu tên người đại diện mới, quý vị phải viết “REVOKE” (“HỦY BỎ”) trên đầu trang đầu tiên của Mẫu 2848 với chữ ký hiện tại và ngày tháng ngay bên dưới chú thích này. Sau đó, quý vị phải gửi thư hoặc fax một bản sao của giấy ủy quyền với chú thích hủy bỏ cho IRS, sử dụng Where To File Chart (Biểu Đồ Nơi Để Gửi) trong Hướng Dẫn Cho Mẫu 2848, hoặc nếu giấy ủy quyền dành cho một vấn đề cụ thể, hãy gửi cho văn phòng IRS xử lý vấn đề.

Nếu quý vị không có bản sao của giấy ủy quyền mà quý vị muốn hủy bỏ, quý vị phải gửi cho IRS một tuyên bố hủy bỏ cho biết thẩm quyền của giấy ủy quyền đã bị hủy bỏ, liệt kê các vấn đề và năm/kỳ và liệt kê tên và địa chỉ của từng đại diện được công nhận mà thẩm quyền bị hủy bỏ. Quý vị phải ký tên và ghi ngày vào bản tuyên bố này. Nếu quý vị hoàn toàn hủy bỏ ủy quyền, hãy viết "remove all years/periods" (“loại bỏ tất cả các năm/kỳ”) thay vì liệt kê các vấn đề và các năm/kỳ cụ thể.

Thu hồi tư cách đại diện.

Nếu người đại diện của quý vị muốn thu hồi tư cách đại diện, họ phải viết “WITHDRAW” (“THU HỒI”) trên đầu trang đầu tiên của Mẫu 2848 với chữ ký hiện tại và ngày tháng ngay bên dưới chú thích. Sau đó, người đó phải cung cấp bản sao giấy ủy quyền với chú thích hủy bỏ cho IRS theo cách tương tự được mô tả trong phần Hủy bỏ bởi người đóng thuế ở trên. Nếu người đại diện của quý vị không có bản sao của giấy ủy quyền mà họ muốn hủy bỏ, người đó phải gửi cho IRS một tuyên bố hủy bỏ cho biết thẩm quyền của giấy ủy quyền đã được hủy bỏ, liệt kê các vấn đề và năm/kỳ, và liệt kê tên, số TIN và địa chỉ (nếu biết) của người đóng thuế. Người đại diện phải ký tên và ghi ngày vào bản tuyên bố này.

Giấy ủy quyền cho sinh viên sẽ được lưu trên hệ thống CAF trong 130 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu quý vị ủy quyền cho một sinh viên đại diện cho quý vị sau thời gian đó, quý vị sẽ cần phải gửi một Mẫu 2848 được cập nhật khác.

Khi Nào Giấy Ủy Quyền Là Không Bắt Buộc?

Không bắt buộc có giấy ủy quyền khi bên thứ ba không giao dịch với IRS với tư cách là đại diện của quý vị. Các trường hợp sau đây không yêu cầu giấy ủy quyền.

 • Cung cấp thông tin cho IRS.

 • Ủy quyền tiết lộ thông tin tờ khai thuế bằng Mẫu 8821: Ủy Quyền Thông Tin Thuế, hoặc sự đồng ý tiết lộ khác bằng văn bản hoặc bằng lời nói .

 • Cho phép IRS thảo luận về thông tin tờ khai thuế với bên thứ ba thông qua ô kiểm được cung cấp trên tờ khai thuế hoặc tài liệu khác.

 • Cho phép đại diện hợp doanh (partnership representative, PR) thực hiện các hành vi đối với công ty hợp doanh theo chế độ kiểm xét hợp doanh tập trung đối với các năm thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017; tuy nhiên, hãy xem lưu ý dưới đây cho việc lựa chọn sớm.

 • Cho phép thành viên hợp doanh phụ trách các vấn đề thuế (TMP) thực hiện các hành vi đối với công ty hợp doanh trong các năm thuế hợp doanh kết thúc trước ngày 1 tháng 1 năm 2018.

 • Cho phép IRS thảo luận về thông tin khai thuế với người được ủy thác.

.This is an Image: caution.gifĐối với các năm thuế hợp doanh bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017, Đạo Luật Ngân Sách Lưỡng Đảng năm 2015, bãi bỏ quy trình kiểm xét và tranh tụng hợp doanh TEFRA cũng như các quy tắc áp dụng để bầu chọn các công ty hợp doanh lớn và thay thế chúng bằng một chế độ kiểm xét hợp doanh tập trung mới, đã loại bỏ vai trò của “thành viên hợp doanh phụ trách các vấn đề thuế” và thay thế nó bằng “đại diện hợp doanh”. Căn cứ theo Quy Định Bộ Tài Chính đoạn 301.9100-22T, một số công ty hợp doanh nhất định có thể chọn áp dụng chế độ mới cho các tờ khai hợp doanh cho các năm thuế bắt đầu sau ngày 2 tháng 11 năm 2015 và trước ngày 1 tháng 1 năm 2018..

Điền Vào Mẫu 2848 Như Thế Nào?

Ví dụ sau minh họa cách hoàn thành Mẫu 2848.

Ví dụ.

Stan và Mary Doe đã được thông báo rằng tờ khai thuế thu nhập chung của họ (Mẫu 1040) cho năm 2014, 2015 và 2016 đang được kiểm tra. Họ đã quyết định chỉ định Jim Smith, là một đại diện đã đăng ký, đại diện cho họ trong vấn đề này và bất kỳ vấn đề nào trong tương lai liên quan đến những tờ khai thuế này. Jim, người đã chuẩn bị tờ khai thuế tại cùng một địa điểm trong nhiều năm, đã có một số Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF) được chỉ định cho anh ta. Mary không muốn Jim ký bất kỳ thỏa thuận nào thay cho cô ấy, nhưng Stan sẵn sàng để Jim làm như vậy. Stan và Mary cũng cho phép Jim sử dụng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian để truy cập hồ sơ IRS của họ. Họ muốn các bản sao của tất cả các thông báo và thư từ liên lạc được gửi cho Jim. Đây là lần đầu tiên Stan và Mary trao giấy ủy quyền cho bất kỳ ai. Mỗi người phải hoàn thành một Mẫu 2848 như sau.

Dòng 1 — Thông tin về người đóng thuế.

Stan và Mary mỗi người phải nộp một Mẫu 2848 riêng biệt. Trên Mẫu 2848 riêng biệt của mình, Stan nhập tên, địa chỉ đường phố và số an sinh xã hội của mình vào các khoảng trống được cung cấp. Mary cũng làm như vậy trên Mẫu 2848 riêng biệt của cô ấy.

Dòng 2 — (Các) đại diện.

Trên các Mẫu 2848 riêng biệt của họ, Stan và Mary mỗi người nhập tên và địa chỉ hiện tại của người đại diện đã chọn của họ là Jim Smith. Cả Stan và Mary đều muốn Jim Smith nhận được thông báo và thư từ liên lạc liên quan đến các vấn đề được xác định trong dòng 3, vì vậy trên Mẫu 2848 riêng biệt của họ, Stan và Mary mỗi người đánh dấu vào ô trong cột đầu tiên của dòng 2. Họ cũng nhập số CAF, mã số thuế của người khai thuế (PTIN), số điện thoại và số fax của ông Smith. Địa chỉ, số điện thoại và số fax của ông Smith không thay đổi kể từ khi IRS cấp số CAF của ông, vì vậy Stan và Mary không đánh dấu vào các ô trong cột thứ hai.

Dòng 3 — Các hành vi được ủy quyền (Các vấn đề về thuế).

Trên các Mẫu 2848 riêng biệt của họ, Stan và Mary mỗi người nhập “income tax (thuế thu nhập)” để mô tả vấn đề, “1040” cho form number (số mẫu đơn), và “2014, 2015, và 2016” cho tax years (các năm thuế).

Dòng 4 — Việc sử dụng cụ thể không được ghi trong Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF).

Trên các Mẫu 2848 riêng biệt của họ, Stan và Mary không nhập dòng này vì họ không muốn hạn chế việc sử dụng giấy ủy quyền của mình cho một mục đích sử dụng cụ thể không được ghi trong CAF. Xem Chuẩn Bị Mẫu Đơn — Gợi Ý Hữu Ích, ở phần trước.

Dòng 5 — Các hành vi được ủy quyền bổ sung và hạn chế .

Mary muốn ký bất kỳ thỏa hiệp nào phản ánh những thay đổi đối với trách nhiệm trả thuế thu nhập chung năm 2014, 2015 và 2016 của cô và Stan, vì vậy cô ấy viết “Taxpayer must sign any agreement form (Người đóng thuế phải ký vào bất kỳ mẫu đơn thỏa hiệp nào)” trên dòng 5b của Mẫu 2848 của cô ấy. Stan không muốn hạn chế quyền hạn của Jim Smith trong vấn đề này, vì vậy anh ta để trống dòng 5b trong Mẫu 2848 của mình. Nếu Mary hoặc Stan muốn, họ có thể liệt kê các hạn chế khác trên dòng 5b của Mẫu 2848 riêng biệt của họ. Ngoài ra, cả Mary và Stan đều đánh dấu ô “Access my IRS records via an Intermediate Service Provider (Truy cập hồ sơ IRS của tôi qua Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian)” trên dòng 5a để cho phép Jim truy cập hồ sơ IRS của họ thông qua Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian.

Dòng 6 — Lưu giữ/hủy bỏ (các) giấy ủy quyền trước đó.

Stan và Mary đều là những người nộp giấy ủy quyền đầu tiên của họ, vì vậy họ không có nhập thông tin gì trên dòng này. Tuy nhiên, nếu họ đã nộp giấy ủy quyền trước đó, thì việc nộp giấy ủy quyền hiện tại này sẽ hủy bỏ bất kỳ giấy ủy quyền nào trước đó cho (các) vấn đề thuế tương tự trừ khi họ đánh dấu vào ô ở dòng 6 và đính kèm bản sao của giấy ủy quyền trước đó mà họ muốn vẫn có hiệu lực.

Nếu sau đó Mary quyết định rằng cô ấy có thể tự mình xử lý việc kiểm tra, cô ấy có thể hủy bỏ giấy ủy quyền của mình mặc dù Stan không hủy bỏ giấy ủy quyền của anh ấy. (Xem Hủy Bỏ Giấy Ủy Quyền/Hủy Bỏ Người Đại Diện, ở phần trước, đối với các quy tắc đặc biệt được áp dụng.)

Dòng 7 — Chữ ký của người đóng thuế.

Stan và Mary mỗi người ký và ghi ngày vào Mẫu 2848 của mình. Nếu người đóng thuế không ký, IRS không thể chấp nhận mẫu đơn.

Phần II — Tuyên Bố của Người Đại Diện.

Jim Smith phải hoàn thành phần này của Mẫu 2848. Nếu anh ta không ký vào phần này, IRS không thể chấp nhận mẫu đơn.

Điều Gì Xảy Ra Khi Giấy Ủy Quyền Đã Nộp?

Giấy ủy quyền sẽ được công nhận sau khi IRS nhận được, duyệt xét và xác định là đã có thông tin được yêu cầu. Tuy nhiên, cho đến khi một giấy ủy quyền được nhập vào hệ thống CAF, nhân viên IRS có thể không biết về thẩm quyền của người mà quý vị đã nêu tên để đại diện cho quý vị. Do đó, trong thời gian tạm thời này, nhân viên IRS có thể yêu cầu quý vị hoặc người đại diện của quý vị mang một bản sao đến bất kỳ cuộc họp nào với IRS.

Quy Trình và Xử Lý

Giấy ủy quyền được xử lý như thế nào là tùy thuộc vào việc tài liệu đó đã có đầy đủ thông tin hay chưa.

Giấy ủy quyền chưa có đầy đủ thông tin.

Nếu Mẫu 2848 chưa được điền đầy đủ, IRS sẽ cố gắng có được thông tin còn thiếu bằng cách viết thư hoặc gọi điện thoại cho quý vị hoặc người đại diện của quý vị. Ví dụ, nếu chữ ký hoặc ngày ký của quý vị bị thiếu, IRS sẽ liên lạc với quý vị. Nếu thông tin liên quan đến đại diện của quý vị bị thiếu và có đủ thông tin để liên lạc (chẳng hạn như địa chỉ và/hoặc số điện thoại) có trong tài liệu, IRS sẽ cố gắng liên lạc với đại diện của quý vị.

Trong cả hai trường hợp, giấy ủy quyền không được coi là hợp lệ cho đến khi tất cả các thông tin bắt buộc được nhập vào tài liệu đó. (Các) cá nhân có tên được nêu là (các) đại diện sẽ không được công nhận hành nghề trước IRS, thay mặt quý vị, cho đến khi tài liệu hoàn chỉnh và được IRS chấp nhận.

Giấy ủy quyền đã có đầy đủ thông tin.

Nếu giấy ủy quyền đầy đủ và hợp lệ, IRS sẽ thực hiện hành động để công nhận người đại diện. Trong hầu hết các trường hợp, điều này bao gồm việc xử lý tài liệu đó trên hệ thống CAF. Việc ghi lại dữ liệu trên hệ thống CAF cho phép IRS chuyển các bản sao của thư từ đến các đại diện được ủy quyền và dễ dàng nhận ra phạm vi quyền hạn được cấp.

Giấy ủy quyền không được xử lý trên CAF.

Giấy ủy quyền với mục đích sử dụng cụ thể không được xử lý trên hệ thống CAF (xem Chuẩn Bị Mẫu Đơn — Gợi Ý Hữu Ích, ở phần trước). Ví dụ, giấy ủy quyền cho một lần hoặc cho một mục đích sử dụng cụ thể không được xử lý trên hệ thống CAF. Những tài liệu này vẫn được lưu giữ cùng với các hồ sơ vụ việc liên quan. Trong trường hợp này, quý vị nên chọn ô trên dòng 4 của Mẫu 2848. Trong những tình huống này, người đại diện nên mang theo một bản sao của giấy ủy quyền đến mỗi cuộc họp với IRS.

Làm Việc Với Người Đại Diện

Sau khi giấy ủy quyền hợp lệ được nộp, IRS sẽ công nhận người đại diện của quý vị. Tuy nhiên, nếu có vẻ như người đại diện trì hoãn hoặc cản trở việc giải quyết nhanh chóng một vấn đề của IRS một cách bất hợp lý do không cung cấp thông tin bắt buộc sau nhiều lần được yêu cầu, IRS có thể liên lạc trực tiếp với quý vị. Ví dụ, trong hầu hết các trường hợp mà giấy ủy quyền được công nhận, IRS sẽ liên lạc với người đại diện để thiết lập các cuộc hẹn và cung cấp cho người đại diện danh sách các hạng mục cần thiết. Tuy nhiên, nếu người đại diện không có mặt, không trả lời các yêu cầu được nhắc đi nhắc lại và không cung cấp các hạng mục bắt buộc (ngoài các hạng mục được coi là đặc quyền), IRS có thể bỏ qua người đại diện của quý vị và liên lạc trực tiếp với quý vị.

Nếu người đại diện có hành vi được mô tả ở trên, vấn đề có thể được chuyển đến Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn để xem xét các biện pháp kỷ luật có thể áp dụng.

Thông báo và các thư từ khác.

Nếu quý vị muốn ủy quyền cho người đại diện của mình nhận bản sao của tất cả các thông báo và thư từ liên lạc do IRS gửi cho quý vị, quý vị phải đánh dấu vào ô được cung cấp dưới tên và địa chỉ của người đại diện. Không quá hai đại diện có thể nhận được các bản sao của các thông báo và thư từ liên lạc do IRS gửi cho quý vị. Vui lòng không đánh dấu vào ô này nếu quý vị không muốn các bản sao của thông báo và thư từ liên lạc được gửi đến (những) người đại diện của quý vị.

Lưu ý.

Các đại diện sẽ không nhận được các mẫu đơn, ấn phẩm và các tài liệu liên quan khác cùng với thư từ.

Cách Nhận Trợ Giúp về Thuế

Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề thuế, cần trợ giúp chuẩn bị tờ khai thuế, hoặc muốn tải xuống các ấn phẩm, mẫu đơn hoặc hướng dẫn miễn phí, hãy truy cập IRS.gov và tìm các tài nguyên có thể giúp quý vị ngay lập tức.

Khai và nộp tờ khai thuế của quý vị.

Tìm các tùy chọn miễn phí để khai và nộp tờ khai trên IRS.gov hoặc trong cộng đồng địa phương của quý vị nếu quý vị đủ điều kiện.

Chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA) cung cấp trợ giúp thuế miễn phí cho những người thường kiếm được từ $54,000 trở xuống, người khuyết tật và những người có trình độ tiếng Anh hạn chế cần hỗ trợ trong việc khai thuế. Chương trình Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE) cũng cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí cho tất cả những người đóng thuế, đặc biệt là những người từ 60 tuổi trở lên. Các tình nguyện viên của TCE chuyên trả lời các câu hỏi về lương hưu và các vấn đề liên quan đến hưu trí chỉ dành cho người cao niên.

Quý vị có thể truy cập IRS.gov để xem các lựa chọn của quý vị để khai và nộp tờ khai, bao gồm những điều sau đây.

 • Free File. Truy cập IRS.gov/FreeFile. Xem liệu quý vị có đủ điều kiện để sử dụng phần mềm có thương hiệu hay không để khai và nộp tờ khai thuế liên bang điện tử miễn phí của quý vị.

 • VITA. Truy cập IRS.gov/VITA, tải xuống ứng dụng IRS2Go miễn phí hoặc gọi 1-800-906-9887 để tìm địa điểm VITA gần nhất để khai thuế miễn phí.

 • TCE. Truy cập IRS.gov/TCE, tải xuống ứng dụng IRS2Go miễn phí hoặc gọi 1-888-227-7669 để tìm địa điểm TCE gần nhất để khai thuế miễn phí.

.This is an Image: compute.gif Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của quý vị. Trên IRS.gov nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế của quý vị mọi lúc, mọi nơi..

 • Truy cập các trangIRS.gov/Help hoặc IRS.gov/LetUsHelp để có nhiều công cụ giúp quý vị có câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất về thuế.

 • Truy cập IRS.gov/ITA (tiếng Anh) cho Trợ Lý Thuế Tương Tác, một công cụ sẽ hỏi quý vị câu hỏi về một số chủ đề luật thuế và cung cấp câu trả lời. Quý vị có thể in toàn bộ cuộc phỏng vấn và phản hồi cuối cùng để lưu lại trong hồ sơ của quý vị.

 • Truy cập IRS.gov/Pub17 để nhận Ấn Phẩm 17, Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị dành cho Cá Nhân, trong đó có thông tin chi tiết về các cơ hội tiết kiệm tiền thuế, các thay đổi về thuế năm 2017 và hàng nghìn đường dẫn tương tác để giúp quý vị tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Xem trực tuyến dưới dạng HTML, PDF hoặc tải xuống thiết bị di động của quý vị dưới dạng sách điện tử.

 • Quý vị cũng có thể truy cập thông tin luật thuế trong phần mềm khai thuế qua mạng thông tin điện tử của mình.

.

Nhận các mẫu đơn và ấn phẩm về thuế.

Truy cập IRS.gov/Forms (tiếng Anh) để xem, tải xuống hoặc in tất cả các mẫu đơn và ấn phẩm mà quý vị có thể cần. Quý vị cũng có thể tải xuống và xem các ấn phẩm và hướng dẫn về thuế phổ biến (bao gồm cả hướng dẫn cho 1040) trên thiết bị di động dưới dạng sách điện tử miễn phí. Hoặc, quý vị có thể truy cập IRS.gov/OrderForms để đặt hàng và nhận mẫu đơn trong vòng 10 ngày làm việc.

Truy cập tài khoản trực tuyến của quý vị (Chỉ dành cho cá nhân đóng thuế).

Truy cập IRS.gov/Account để truy cập an toàn thông tin về tài khoản thuế liên bang của quý vị.

 • Xem số tiền quý vị nợ, thanh toán trực tuyến hoặc thiết lập thỏa thuận thanh toán trực tuyến.

 • Truy cập trực tuyến vào hồ sơ thuế của quý vị.

 • Duyệt xét lịch sử thanh toán của quý vị trong 18 tháng qua.

 • Truy cập IRS.gov/SecureAccess để duyệt xét quy trình xác thực danh tính được yêu cầu.

Sử dụng ký gửi trực tiếp.

Cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là kết hợp sử dụng ký gửi trực tiếp và khai thuế điện tử của IRS. Ký gửi trực tiếp là một cách an toàn để chuyển khoản điện tử tiền hoàn thuế của quý vị trực tiếp vào tài khoản tài chánh của quý vị. 8 trong 10 người đóng thuế sử dụng hình thức ký gửi trực tiếp để nhận tiền hoàn thuế của họ. IRS phát hành hơn 90% khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày.

Hoàn thuế bị trả chậm đối với các tờ khai yêu cầu các khoản tín thuế nhất định.

Do những thay đổi trong luật, IRS không thể hoàn lại tiền trước giữa tháng 2 năm 2018, đối với những tờ khai thuế yêu cầu hợp lệ khoản tín thuế thu nhập kiếm được (EIC) hoặc khoản tín thuế trẻ em bổ sung (ACTC). Điều này áp dụng cho toàn bộ tiền hoàn thuế, chứ không phải chỉ phần liên quan đến các loại tín thuế này.

Nhận một bản ghi hoặc bản sao của tờ khai.

Cách nhanh nhất để nhận bản ghi thuế của quý vị là truy cập IRS.gov/Transcripts. Bấm vào “Lấy Bản Ghi Trực Tuyến” hoặc “Lấy Bản Ghi Qua Bưu Điện” để yêu cầu một bản ghi của quý vị. Nếu muốn, quý vị có thể:

 • Yêu cầu bản ghi của quý vị bằng cách gọi 1-800-908-9946.

 • Gửi qua đường bưu điện Mẫu 4506-T hoặc Mẫu 4506T-EZ (cả hai đều có trên IRS.gov).

Sử dụng các công cụ trực tuyến để giúp chuẩn bị tờ khai thuế của quý vị.

Truy cập IRS.gov/Tools cho những công cụ sau đây.

Giải quyết các vấn đề trộm cấp danh tính liên quan đến thuế.

 • IRS không liên lạc với người đóng thuế qua điện thư để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chánh. Điều này bao gồm bất kỳ hình thức liên lạc bằng điện tử nào, chẳng hạn như tin nhắn văn bản và các kênh truyền thông xã hội.

 • Truy cập IRS.gov/IDProtection để biết thông tin và xem video.

 • Nếu SSN của quý vị đã bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc quý vị nghi ngờ mình là nạn nhân của hành vi trộm cấp danh tính liên quan đến thuế, hãy truy cập IRS.gov/ID để tìm hiểu những bước quý vị nên thực hiện.

Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

 • Truy cập IRS.gov/Refunds.

 • Theo sự thay đổi của pháp luật, IRS không thể hoàn lại tiền trước giữa tháng 2 năm 2018 đối với các tờ khai thuế yêu cầu hợp lệ khoản EIC hoặc ACTC. Điều này áp dụng cho toàn bộ tiền hoàn thuế, chứ không phải chỉ phần liên quan đến các loại tín thuế này.

 • Tải ứng dụng IRS2Go chính thức xuống thiết bị di động của quý vị để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của quý vị.

 • Gọi đến đường dây nóng tự động về tiền hoàn thuế theo số 1-800-829-1954.

Thực hiện thanh toán thuế.

IRS sử dụng công nghệ mã hóa mới nhất để bảo đảm các khoản thanh toán điện tử của quý vị được an toàn và bảo mật. Quý vị có thể thực hiện thanh toán điện tử trực tuyến, qua điện thoại, và từ thiết bị di động bằng ứng dụng IRS2Go. Thanh toán điện tử nhanh chóng, dễ dàng và nhanh hơn so với gửi séc hoặc lệnh phiếu. Truy cập IRS.gov/Payments để thực hiện thanh toán bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây.

 • Direct Pay của IRS: Thanh toán hóa đơn thuế cá nhân hoặc các khoản tiền thuế ước tính trực tiếp từ tài khoản thanh toán bằng séc hoặc tài khoản tiết kiệm mà không mất phí.

 • Thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng: Chọn một công cụ thanh toán được chấp thuận để thanh toán trực tuyến, qua điện thoại và thiết bị di động.

 • Trích Ngân Điện Tử: Chỉ được cung cấp khi khai thuế liên bang của quý vị bằng phần mềm khai thuế hoặc thông qua chuyên gia thuế.

 • Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Điện Tử: Lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp. Việc đăng ký là bắt buộc.

 • Séc hoặc lệnh phiếu: Gửi khoản thanh toán của quý vị đến địa chỉ trong thông báo hoặc hướng dẫn.

 • Tiền mặt: Quý vị có thể đóng thuế bằng tiền mặt tại một cửa hàng bán lẻ tham gia.

Nếu tôi không thể thanh toán bây giờ thì sao?

Truy cập IRS.gov/Payments để biết thêm thông tin về các tùy chọn của quý vị.

Kiểm tra tình trạng tờ khai được điều chỉnh.

Truy cập IRS.gov/WMAR để theo dõi tình trạng của các tờ khai được điều chỉnh Mẫu 1040X. Xin lưu ý rằng có thể mất đến 3 tuần kể từ ngày quý vị gửi tờ khai thuế được điều chỉnh qua đường bưu điện để tờ khai này hiển thị trong hệ thống của chúng tôi và quá trình xử lý có thể mất đến 16 tuần.

Hiểu về thông báo hoặc thư của IRS.

Truy cập IRS.gov/Notices để tìm thêm thông tin về việc trả lời thư hoặc thông báo của IRS.

Liên lạc với văn phòng IRS địa phương của quý vị.

Xin lưu ý rằng nhiều câu hỏi có thể được trả lời trên IRS.gov mà không cần đến Trung tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (TAC). Truy cập IRS.gov/LetUsHelp với các chủ đề mà mọi người hỏi nhiều nhất. Nếu quý vị vẫn cần trợ giúp, TAC của IRS sẽ cung cấp trợ giúp khi một vấn đề thuế không thể xử lý trực tuyến hoặc qua điện thoại. Tất cả các TAC hiện cung cấp dịch vụ theo lịch hẹn nên quý vị sẽ biết trước rằng quý vị có thể nhận được dịch vụ mình cần mà không mất thời gian chờ đợi lâu. Trước khi quý vị ghé thăm, hãy truy cập IRS.gov/TACLocator (tiếng Anh) để tìm địa điểm TAC gần nhất, kiểm tra giờ làm việc, các dịch vụ có sẵn và các tùy chọn đặt lịch hẹn. Hoặc, trên ứng dụng IRS2Go, trong vấu Stay Connected (Duy Trì Kết Nối), chọn tùy chọn Contact Us (Liên Lạc với Chúng Tôi) và nhấp vào “Local Offices (Văn Phòng Địa Phương)”.

Xem video của IRS.

Cổng video của IRS (IRSvideos.gov (tiếng Anh)) có các bản trình bày video và âm thanh cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các chuyên gia thuế.

Nhận thông tin thuế bằng các ngôn ngữ khác.

Đối với những người đóng thuế có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, chúng tôi có sẵn các nguồn thông tin sau. Người đóng thuế có thể tìm thông tin trên IRS.gov bằng các ngôn ngữ sau.

Các TAC của IRS cung cấp dịch vụ thông dịch qua điện thoại bằng hơn 170 ngôn ngữ và dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho người đóng thuế.

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế sẵn sàng trợ giúp quý vị

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế là gì?

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (TAS) là một tổ chức độc lập trong IRS giúp người đóng thuế và bảo vệ quyền lợi của người đóng thuế. Công việc của chúng tôi là bảo đảm rằng mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng và quý vị biết và hiểu các quyền của mình theo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế (tiếng Anh).

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế Có Thể Làm Gì Cho Quý Vị?

Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết các vấn đề mà quý vị không thể giải quyết với IRS. Và dịch vụ của chúng tôi là miễn phí. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận sự trợ giúp của chúng tôi, quý vị sẽ được chỉ định một viên chức biện hộ, người này sẽ làm việc với quý vị trong suốt quá trình và sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề của quý vị. TAS có thể giúp quý vị nếu:

 • Vấn đề của quý vị đang gây ra khó khăn về tài chánh cho quý vị, gia đình quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị,

 • Quý vị phải đối mặt với (hoặc doanh nghiệp của quý vị đang phải đối mặt) một mối đe dọa ngay lập tức về hành động bất lợi, hoặc

 • Quý vị đã nhiều lần cố gắng liên lạc với IRS nhưng không có ai phản hồi hoặc IRS không trả lời theo ngày đã hứa.

Làm Thế Nào Quý Vị Có Thể Liên Lạc với Chúng Tôi?

Chúng tôi có văn phòng ở mọi tiểu bang, Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Số của viên chức biện hộ địa phương của quý vị có trong danh bạ địa phương của quý vị và tại TaxpayerAdvocate.IRS.gov/Contact-Us (tiếng Anh). Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-877-777-4778.

Làm Thế Nào Quý Vị Có Thể Tìm Hiểu Về Quyền Của Người Đóng Thuế?

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế mô tả 10 quyền cơ bản mà tất cả người đóng thuế có khi giao dịch với IRS. Bộ Công Cụ Thuế của chúng tôi tại TaxpayerAdvocate.IRS.gov (tiếng Anh) có thể giúp quý vị hiểu những quyền này có ý nghĩa gì đối với quý vị (tiếng Anh) và cách chúng được áp dụng. Đây là các quyền của quý vị. Biết chúng. Sử dụng chúng.

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế Giúp Người Đóng Thuế Bằng Cách Nào Khác?

TAS hoạt động để giải quyết các vấn đề quy mô lớn ảnh hưởng đến nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết về một trong những vấn đề chung này, vui lòng báo cáo cho chúng tôi theo địa chỉ IRS.gov/SAMS.

Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp

Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC) là độc lập với IRS. LITC đại diện cho những cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định và cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS, chẳng hạn như kiểm xét, kháng cáo và tranh chấp về truy thu thuế. Ngoài ra, các trung tâm có thể cung cấp thông tin về quyền và trách nhiệm của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những cá nhân nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ. Để tìm trung tâm gần quý vị, hãy truy cập TaxpayerAdvocate.IRS.gov/LITCmap (tiếng Anh) hoặc xem Ấn Phẩm 4134 của IRS: Danh Sách Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh).

Ấn phẩm 947 - Tài liệu bổ sung

Bảng thuật ngữ

Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (AFSP):

Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm là một chương trình tình nguyện cho phép các quyền hành nghề hạn chế đối với các người khai thuế không phải là luật sư, kế toán viên được chứng nhận hoặc đại diện đã đăng ký. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (AFSP) và Danh Mục Chỉ Dẫn về Người Khai Thuế Liên Bang, ở phần trước hoặc truy cập IRS.gov/Tax-Professionals/Annual-Filing-Season-Program (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm:

IRS phát hành Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm cho những người khai thuế có được một số giờ giáo dục thường xuyên nhất định để chuẩn bị cho một năm thuế cụ thể. Xem phần trên trong phần Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (AFSP) và Danh Mục Chỉ Dẫn về Người Khai Thuế Liên Bang để biết thêm thông tin.

Luật sư được ủy quyền:

Một đại diện được một người ủy quyền theo giấy ủy quyền để thực hiện (các) hành vi hoặc (các) loại hành vi nhất định cho người đó.

Số CAF:

Số Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung do IRS cấp cho từng đại diện có giấy ủy quyền và từng người được chỉ định có ủy quyền thông tin thuế, đã được ghi lại trên hệ thống CAF.

Hệ Thống Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung (CAF):

Hệ thống hồ sơ máy tính chứa thông tin về thẩm quyền của cá nhân được chỉ định theo ủy quyền hoặc người được chỉ định theo hệ thống thông tin ủy quyền về thuế. Hệ thống này cho phép nhân viên IRS truy cập nhanh hơn vào thông tin ủy quyền.

Cá nhân Thông Tư 230:

Nói chung, một luật sư, CPA, đại diện đã đăng ký, đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký, người có Chứng Chỉ Hoàn Thành Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm, người định giá tài sản hoặc nhà thống kê đã đăng ký được phép hành nghề trước IRS. Các cá nhân khác có thể đủ điều kiện hành nghề tạm thời hoặc tham gia hành nghề hạn chế trước IRS; tuy nhiên, họ không được gọi là người hành nghề.

Ủy Viên:

Ủy Viên Sở Thuế Vụ.

Giấy ủy quyền lâu dài:

Giấy ủy quyền không có thời hạn và sẽ tiếp tục có hiệu lực khi người được ủy quyền (người đóng thuế) không đủ năng lực hoặc khả năng.

Đại diện đã đăng ký:

Bất kỳ cá nhân nào được cấp phép theo quy định của Thông Tư 230 của Bộ Tài Chính để hành nghề trước IRS.

Vấn đề thuế liên bang:

Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc áp dụng hoặc giải thích (1) một điều khoản doanh thu như được định nghĩa trong đoạn 6110(i)(1)(B) của Bộ Luật Thuế Vụ; (2) bất kỳ điều khoản nào của pháp luật ảnh hưởng đến nghĩa vụ của một người theo luật và quy định thuế vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn trách nhiệm nộp thuế hoặc nghĩa vụ khai thuế của người đó; hoặc (3) bất kỳ luật hoặc quy định nào khác do IRS quản lý.

Người nhận ủy thác:

Bất kỳ người được ủy thác, người thi hành, quản trị viên, người nhận hoặc người giám hộ nào đứng ở vị trí người đóng thuế và đóng vai trò là người đóng thuế, không phải với tư cách là người đại diện.

Giấy ủy quyền tổng quát:

Giấy ủy quyền ủy quyền cho luật sư được ủy quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các hành vi mà người đóng thuế có thể thực hiện.

Viên chức hoặc nhân viên chính phủ:

Một cá nhân là viên chức hoặc nhân viên của nhánh hành pháp, lập pháp hoặc tư pháp của một tiểu bang hoặc của Chính phủ Hoa Kỳ; một viên chức hoặc nhân viên của Đặc Khu Columbia; một thành viên của Quốc Hội.

Giấy ủy quyền hạn chế:

Giấy ủy quyền hạn chế luật sư được ủy quyền chỉ thực hiện (các) hành vi cụ thể nhất định.

Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn:

Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn nói chung có trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến hành vi của người hành nghề và chịu trách nhiệm riêng về kỷ luật, bao gồm các thủ tục kỷ luật và các biện pháp trừng phạt và phục hồi. Văn Phòng Người Khai Thuế chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc cấp PTIN, xử lý các đơn đăng ký và quản lý kiểm tra năng lực và giáo dục thường xuyên cho các nhóm được chỉ định.

Người hành nghề:

Người hành nghề là một cá nhân là luật sư, CPA, đại diện đã đăng ký, nhà thống kê đã đăng ký, đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký hoặc người tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.

Đại diện được công nhận:

Một cá nhân được công nhận là đại diện cho người đóng thuế trước IRS.

Người khai thuế chưa đăng ký:

Một cá nhân không phải là luật sư, CPA, đại diện đã đăng ký, đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký hoặc nhà thống kê đã đăng ký, người nhận phí để chuẩn bị và ký vào tờ khai của người đóng thuế với tư cách là người khai thuế hoặc người chuẩn bị tờ khai thuế nhưng không bị yêu cầu (theo hướng dẫn tờ khai hoặc các quy định) phải ký vào tờ khai. Một số người khai thuế chưa đăng ký có thể có chứng chỉ hoàn thành chương trình mùa khai thuế hàng năm. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2015, chỉ những người có hồ sơ hoàn thành AFSP mới được ủy quyền đại diện cho người đóng thuế với các tờ khai được lập và ký sau ngày đó.

Chỉ mục

A

Ấn phẩm (xem Trợ giúp thuế)

B

Bản sao FAX, Bản sao FAX.
Bảng thuật ngữ, Hành Nghề Trước IRS, Bảng thuật ngữ
Bảo vệ thông tin liên lạc
Các hình thức tránh thuế, Thông tin liên quan đến các hình thức tránh thuế doanh nghiệp.

D

Đại diện bên ngoài Hoa Kỳ, Đại Diện Bên Ngoài Hoa Kỳ
Đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký, Các đại diện chương trình hưu trí đã đăng ký.
Đại diện đã đăng ký, Đại diện đã đăng ký., Cá Nhân Có Thể Đăng Ký Như Thế Nào?, Bảng thuật ngữ
Đại diện đặc biệt, Ủy Quyền Đại Diện Đặc Biệt
Đại diện được công nhận, Bảng thuật ngữ
Danh sách không hoạt động, Danh sách không hoạt động.
Địa điểm nộp, Nộp Giấy Ủy Quyền Ở Đâu
Đình chỉ, Đình chỉ và tước quyền., Khiển Trách, Tước Quyền và Đình Chỉ

K

Kế toán viên chứng thực (CPA), Bảng thuật ngữ
Kế Toán Viên Được Chứng Nhận (CPA), Kế Toán Viên Được Chứng Nhận (CPA).
Không còn đủ điều kiện, Mất Điều Kiện
Không đạt yêu cầu, Không đạt yêu cầu.
Không đủ khả năng hoặc không đủ năng lực, Không đủ khả năng hoặc không đủ năng lực.

L

Luật sư, Luật sư., Bảng thuật ngữ
Luật sư được ủy quyền, Bảng thuật ngữ

N

Người định giá tài sản, Người định giá tài sản.
Người hành nghề, Bảng thuật ngữ
Người khai thuế chưa đăng ký, Người khai thuế chưa đăng ký., Bảng thuật ngữ
Người nhận ủy thác, Bảng thuật ngữ
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Trung Gian, Có Gì Mới
Nhà thống kê, Bảng thuật ngữ
Nhà thống kê đã đăng ký, Nhà thống kê đã đăng ký.

Q

Quy tắc hành nghề, Các Quy Tắc Hành Nghề Là Gì?
Nhiệm vụ, Nhiệm Vụ và Hạn Chế
Trách nhiệm cố vấn, Trách nhiệm tư vấn.
Tiến trình bắt buộc, Tổng quan về làm trọn chức trách.

R

Rút tiền từ séc của người đóng thuế, Rút tiền từ séc hoàn thuế của người đóng thuế.

T

Thông Tư 230 cá nhân, Bảng thuật ngữ
Thư ủy quyền, Ủy Quyền Đại Diện Đặc Biệt
Thực tập sinh từ Trung Tâm Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp, Thực Tập Sinh Từ Trung Tâm Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp.
Trạng thái hưu trí không hoạt động, Tình trạng hưu trí không hoạt động.
Trợ giúp thuế, Cách Nhận Trợ Giúp về Thuế
Tước quyền, Đình chỉ và tước quyền., Khiển Trách, Tước Quyền và Đình Chỉ

U

Ủy quyền cho người đại diện, Ủy Quyền Cho Người Đại Diện
Ủy Viên, Bảng thuật ngữ

V

Vấn đề thuế liên bang, Bảng thuật ngữ
Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Môn, Hành Nghề Trước IRS, Bảng thuật ngữ
Viên chức và nhân viên chính phủ, Bảng thuật ngữ

X

Xử lý giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS, Xử lý giấy ủy quyền không theo mẫu của IRS.