IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

TiếngViệt

Hình người giám sát

Khai Thuế

File a Tax Return

  Hình tiền

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?

Where's My Refund?
 
  Hình thẻ tín dụng

Lo Liệu Chi Trả 

Make a Payment
 

Có phải quý vị vừa mới đặt chân đến Hoa Kỳ?

Are you newly arrived in the US?

Chủ Ðề Hấp Dẫn

Hot Topics

Hãy Tìm Sự Trợ Giúp từ Sở Thuế

Get IRS Assistance

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế

Taxpayer Advocate Service

Gian Lận Thuế và Bảo Vệ Danh Tánh

Tax Fraud/Identity Protection

Lấy Bản Ghi Tờ Khai Thuế của Quý Vị

Get Transcript

Thuế cho Người Hành Nghề Tự Do và Tư Doanh Nhỏ

Small Business/Self Employed Tax

Thuế Quốc Tế

International Tax

Tiến Trình Kiểm Tra

Audit Process

Chỉ Mục Chủ Đề Thuế Vụ

Tax Topics

 

Page Last Reviewed or Updated: 18-Aug-2017