Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Đọc Thông Tin trong Trương Mục của Quý Vị

Nếu quý vị là người đóng thuế cá nhân, thì có thể dùng công cụ này để biết:

 • Số tiền quý vị trả hết, cập nhật cho đến hôm nay.
 • Tiền quý vị còn nợ cho mỗi năm thuế.
 • Lên đến 18 tháng của thời biểu trả tiền.
 • Thông tin then chốt từ bản khai thuế hiện tại như khi nộp lúc đầu.

Sau khi đã đọc qua thông tin của mình, quý vị có thể:

 • Chọn cách trả tiền bằng điện tử
 • Vào trực tiếp mạng lưới Lấy Bản Ghi (Get Transcript) mà không cần phải đang nhập lại

Nên lưu ý:

 • Tiền còn nợ của quý vị sẽ được cập nhật không hơn mỗi 24 giờ một lần, thường là qua đêm.
 • Xin chờ it nhất hai ngày làm việc sau ngày trả tiền bằng điện tử để thấy thời biểu trả tiền. (chờ khoảng hai tuần nếu trả qua bưu điện.)

Quý vị cần có sẵn thông tin và tài nguyên sau đây để ghi danh cho dịch vụ này:

 • Số An Sinh Xã Hội
 • Ngày sanh
 • Tình trạng nộp đơn và địa chỉ gởi thư từ bản khai thuế mới nhất.
 • Vào trương mục điện thư (email) của quý vị
 • Số trương mục cá nhân từ thẻ tín dụng, nợ nhà, tiền vay theo giá trị căn nhà, hạn mức vay theo giá trị căn nhà hoặc mua xe
 • Số điện thoại di động có họ tên của quý vị trên trương mục

Xem tiền còn nợ (tiếng Anh)

Cách khác để biết quý vị nợ bao nhiêu

 • Nếu là doanh nghiệp, hay cá nhân nộp mẫu đơn khác với 1040, thì quý vị có thể lấy bản ghi bằng cách nộp Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Khai Thuế (Form 4506-T, Request for Transcript of Tax Return).
 • Người đóng thuế cá nhân nộp Mẫu Đơn 1040, 1040A hoặc 1040EZ có thể yêu cầu Bản Ghi Trương Mục. Xin lưu ý rằng mỗi Bản Ghi Trương Mục chỉ gồm một năm thuế và có thể không cho biết tiền phạt, tiền lời, thay đổi hay những sự việc chưa giải quyết gần đây nhất.
 • Tìm thêm trợ giúp.

Related Information

Need to Pay?

See your payment options.

What If I Don't Pay?

We can take certain actions to collect your unpaid taxes.

Learn about tax collection & your rights