Thay đổi về nội dung

Nếu quý vị là người nộp thuế cá nhân thì quý vị có thể xem:

 • Số tiền quý vị nợ, được cập nhật cho ngày theo lịch hiện tại
 • Thông tin chi tiết tiền còn thiếu của quý vị theo năm
 • Lịch sử thanh toán của quý vị và mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý
 • Thông tin chính từ tờ khai thuế gần nhất của quý vị 
 • Thông tin chi tiết về chương trình trả tiền của quý vị, nếu có

 Quý vị cũng có thể:

 • Thực hiện thanh toán trực tuyến
 • Xem các tùy chọn chương trình trả tiền và yêu cầu một chương trình thông qua Thỏa thuận Thanh toán Trực tuyến
 • Truy cập hồ sơ thuế của quý vị qua công cụ Nhận bản ghi

 Xin lưu ý:

 • Số dư của quý vị sẽ cập nhật không quá một lần trong mỗi 24 giờ, thường là qua đêm.
 • Hãy chờ 1 đến 3 tuần để các khoản thanh toán xuất hiện trong lịch sử thanh toán.

Tạo hoặc xem trương mục của quý vị (tiếng Anh)

Khả năng truy cập

Có vài vấn đề về tương thích với một số công nghệ hỗ trợ. Hãy tham khảo hướng dẫn (tiếng Anh) truy cập để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng ứng dụng đọc màn hình, phóng to màn hình hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói.

Lưu ý: Người dùng VoiceOver trên iOS 11, macOS 10.12 và macOS 10.13 có thể gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng này. Nếu điều này ảnh hưởng đến quý vị, vui lòng tham khảo phần "Các cách khác để biết số tiền quý vị nợ".

Cách khác để biết quý vị nợ bao nhiêu

 • Nếu là doanh nghiệp, hay cá nhân nộp mẫu đơn khác với 1040, thì quý vị có thể lấy bản ghi bằng cách nộp Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Khai Thuế (Form 4506-T, Request for Transcript of Tax Return(tiếng Anh)).
 • Người đóng thuế cá nhân nộp Mẫu Đơn 1040, 1040-A hoặc 1040-EZ có thể yêu cầu Bản Ghi Trương Mục. Xin lưu ý rằng mỗi Bản Ghi Trương Mục chỉ gồm một năm thuế và có thể không cho biết tiền phạt, tiền lời, thay đổi hay những sự việc chưa giải quyết gần đây nhất.
 • Tìm thêm trợ giúp.

Related Information

Need to Pay?

See your payment options.

What If I Don't Pay?

We can take certain actions to collect your unpaid taxes.

Learn about tax collection & your rights