Đọc Thông Tin trong Trương Mục của Quý Vị

Nếu quý vị là người đóng thuế cá nhân, thì có thể dùng công cụ này để biết:

 • Số tiền quý vị trả hết, cập nhật cho đến hôm nay
 • Tiền quý vị còn nợ cho mỗi năm thuế
 • Lên đến 24 tháng của thời biểu trả tiền
 • Thông tin then chốt từ bản khai thuế hiện tại như khi nộp lúc đầu.

Sau khi đã đọc qua thông tin của mình, quý vị có thể:

 • Chọn cách trả tiền bằng điện tử
 • Vào trực tiếp mạng lưới Lấy Bản Ghi (Get Transcript) mà không cần phải đang nhập lại

Nên lưu ý:

 • Tiền còn nợ của quý vị sẽ được cập nhật không hơn mỗi 24 giờ một lần, thường là qua đêm.
 • Xin chờ từ 1 đến 3 tuần để nhìn thấy các khoản thanh toán trên thời biểu trả tiền.

Tạo hoặc xem trương mục của quý vị (tiếng Anh)

Khả năng truy cập

Có vài vấn đề về tương thích với một số công nghệ hỗ trợ. Hãy tham khảo hướng dẫn (tiếng Anh) truy cập để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng ứng dụng đọc màn hình, phóng to màn hình hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói.

Lưu ý: Người dùng VoiceOver trên iOS 11, macOS 10.12 và macOS 10.13 có thể gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng này. Nếu điều này ảnh hưởng đến quý vị, vui lòng tham khảo phần "Các cách khác để biết số tiền quý vị nợ".

Cách khác để biết quý vị nợ bao nhiêu

 • Nếu là doanh nghiệp, hay cá nhân nộp mẫu đơn khác với 1040, thì quý vị có thể lấy bản ghi bằng cách nộp Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Khai Thuế (Form 4506-T, Request for Transcript of Tax Return (tiếng Anh)).
 • Người đóng thuế cá nhân nộp Mẫu Đơn 1040, 1040-A hoặc 1040-EZ có thể yêu cầu Bản Ghi Trương Mục. Xin lưu ý rằng mỗi Bản Ghi Trương Mục chỉ gồm một năm thuế và có thể không cho biết tiền phạt, tiền lời, thay đổi hay những sự việc chưa giải quyết gần đây nhất.
 • Tìm thêm trợ giúp.

Related Information

Need to Pay?

See your payment options.

What If I Don't Pay?

We can take certain actions to collect your unpaid taxes.

Learn about tax collection & your rights