Xem Thông Tin Trương Mục Của Quý Vị

Nếu quý vị là người đóng thuế cá nhân, quý vị có thể xem:

 • Số tiền quý vị nợ, được cập nhật cho ngày theo lịch hiện tại
 • Thông tin chi tiết số dư của quý vị theo năm
 • Lịch sử thanh toán của quý vị và mọi khoản chi trả đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý
 • Thông tin chính từ tờ khai thuế gần nhất của quý vị
 • Thông tin chi tiết về kế hoạch chi trả của quý vị, nếu có
 • Lựa chọn thông báo từ Sở Thuế Vụ

Quý vị cũng có thể:

 • Thực hiện chi trả trực tuyến
 • Xem các tùy chọn kế hoạch trả tiền và yêu cầu một kế hoạch thông qua Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến
 • Truy cập hồ sơ thuế của quý vị qua Nhận Bản Ghi

Xin lưu ý:

 • Số dư của quý vị sẽ cập nhật không quá một lần trong mỗi 24 giờ, thường là qua đêm.
 • Chi trả bằng chi phiếu hoặc lệnh phiếu có thể mất đến 3 tuần để tiền được đổ vào trương mục của quý vị.

Tạo hoặc xem trương mục của quý vị (Tiếng Anh)

Khả năng truy cập

Có vài vấn đề về tương thích với một số công nghệ hỗ trợ. Tham khảo hướng dẫn truy cập (Tiếng Anh) để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng ứng dụng đọc màn hình, phóng to màn hình hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói.

Lưu ý: Người dùng VoiceOver trên iOS 11, macOS 10.12 và macOS 10.13 có thể gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng này. Nếu điều này ảnh hưởng đến quý vị, vui lòng tham khảo mục "Các cách khác để biết số tiền quý vị nợ".

Cách khác để biết quý vị nợ bao nhiêu

 • Nếu là doanh nghiệp, hay cá nhân nộp mẫu đơn khác với Mẫu Đơn 1040, thì quý vị có thể lấy bản ghi bằng cách nộp Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Khai Thuế (Tiếng Anh).
 • Người đóng thuế cá nhân nộp Mẫu Đơn 1040, 1040A hoặc 1040EZ có thể yêu cầu Bản Ghi Trương Mục. Xin lưu ý rằng mỗi Bản Ghi Trương Mục chỉ cho một niên thuế và có thể không cho biết thông tin về tiền phạt, tiền lời, thay đổi hay những sự việc chưa giải quyết gần đây nhất.
 • Tìm thêm trợ giúp.

Thông Tin Liên Quan

Nếu Tôi Không Chi Trả Thì Sao?

Chúng tôi có thể thực hiện các hành động nhất định để thu các khoản thuế chưa chi trả của quý vị.

Learn about tax collection & your rights