Ðề nghị Thỏa hiệp

Đề nghị thỏa hiệp giúp bạn dàn xếp nợ thuế của mình với mức ít hơn toàn bộ số tiền nợ. Đây có thể là lựa chọn hợp pháp nếu bạn không thể trả toàn bộ tiền nợ thuế hoặc nếu làm như vậy thì sẽ gây khốn khó tài chính. Chúng tôi sẽ xem xét những sự kiện và hoàn cảnh riêng cho trường hợp của bạn:

 • Khả năng chi trả
 • Thu nhập
 • Chi phí
 • Vốn chủ sở hữu tài sản

Nói chung chúng tôi sẽ chấp thuận đề nghị thỏa hiệp khi số tiền mà bạn đưa ra thể hiện khoản tối đa dự kiến mà chúng tôi có thể truy thu trong một quãng thời gian hợp lý. Hãy tìm hiểu kỹ mọi lựa chọn chi trả khác trước khi bạn nộp đề nghị thỏa hiệp. Chương trình Đề nghị Thỏa hiệp không dành cho tất cả mọi người. Hãy nhớ kiểm tra trình độ chuyên môn của bất kỳ chuyên gia thuế nào mà bạn thuê để giúp bạn nộp đơn đề nghị.

Ai đủ điều kiện

Xác nhận bạn đủ điều kiện và chuẩn bị đề xuất sơ bộ bằng Công cụ Thẩm định Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh).

Bạn đủ điều kiện để nộp đơn xin Đề nghị Thỏa hiệp nếu bạn:

 • Nộp tất cả các tờ khai thuế được yêu cầu và thực hiện tất cả các khoản thanh toán ước tính bắt buộc
 • Không đang trong một tố tụng phá sản công khai
 • Được gia hạn hợp lệ đối với tờ khai thuế năm hiện tại (nếu nộp đơn cho năm hiện tại)
 • Là chủ lao động và đã ký gửi thuế cho 2 quý hiện tại và trước đó khi bạn nộp đơn

Nếu bạn nộp đơn và không đủ điều kiện

Nếu bạn đăng ký Đề nghị Thỏa hiệp và chúng tôi không thể xử lý đề nghị của bạn, chúng tôi sẽ:

 • Trả lại đơn đăng ký của bạn và trả phí đăng ký
 • Áp dụng bất kỳ khoản thanh toán đề nghị nào bạn đã bao gồm vào số nợ đến hạn của mình

Nộp đơn xin của bạn

Tìm mẫu đơn để gửi đơn đăng ký và hướng dẫn từng bước trong Mẫu 65 6-B, Sổ tay Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh)PDF.

Hoàn thành gói đăng ký:

 • Mẫu 433-A (OIC) (cá nhân) hoặc 433-B (OIC) (doanh nghiệp) cùng với mọi giấy tờ cần thiết đã quy định trên các mẫu này
 • Mẫu 656 – bạn phải nộp nợ thuế cá nhân và doanh nghiệp (Công ty cổ phần/Trách nhiệm hữu hạn/Hợp danh) trên Mẫu 656 riêng biệt
 • Lệ phí đệ đơn $205 (không hoàn lại)
 • Thanh toán ban đầu (không hoàn lại) cho mỗi Mẫu 656.

Lựa chọn phương thức thanh toán 

Khoản trang trải ban đầu sẽ thay đổi tùy theo đề nghị và phương án chi trả đã chọn:

 • Khoản tiền trả một lần: Nộp khoản chi ban đầu bằng 20 phần trăm tổng số tiền đề nghị cùng với đơn xin. Nếu chúng tôi chấp nhận đề nghị của bạn, bạn sẽ nhận được văn bản xác nhận. Bạn phải trả mọi khoản tiền còn nợ đến hạn theo đề nghị trong năm đợt thanh toán hoặc ít hơn.
 • Thanh toán định kỳ: Nộp khoản chi ban đầu cùng với đơn xin. Tiếp tục trang trải món tiền còn nợ theo các đợt trả góp hàng tháng trong khi IRS cứu xét đề nghị của bạn. Nếu IRS chấp nhận đề nghị của bạn thì tiếp tục trang trải hàng tháng cho tới khi trả hết toàn bộ.

Nếu bạn đáp ứng các Hướng dẫn Chứng nhận thu nhập thấp

Bạn không phải:

 • Gởi lệ phí nộp đơn hoặc số tiền chi trả ban đầu
 • Trả góp hàng tháng trong khi chúng tôi xem xét đề nghị của bạn.

Để biết chi tiết, hãy xem Mẫu 656-B, Sổ tay Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh)PDF.

Am hiểu quá trình

Trong khi IRS đánh giá đề nghị của bạn:

 • Các khoản chi trả không hoàn lại và lệ phí sẽ trang trải bớt phần tiền thuế phải nộp (bạn có thể chỉ định chi trả cho năm thuế và nợ thuế cụ thể)
 • IRS có thể đưa ra Thông báo về Quyền lưu giữ Thuế Liên bang
 • IRS tạm ngừng những hoạt động truy thu khác
 • Thời kỳ lượng định và truy thu hợp pháp được gia hạn thêm
 • Bạn lo liệu xong mọi đợt chi trả cần thiết liên quan đến đề nghị của bạn
 • Bạn không bị bắt buộc phải trang trải các đợt theo thỏa thuận trả góp hiện có
 • Đề nghị của bạn được tự động chấp nhận nếu IRS không có phán quyết nào trong vòng hai năm kể từ ngày IRS nhận được đề nghị (Điều này không bao gồm bất kỳ giai đoạn Khiếu nại nào.)

Nếu Đề nghị của bạn được chấp nhận

 • Bạn phải tuân hành mọi Điều khoản Đề nghị liệt kê trong Đoạn 7 của Mẫu 656, kể cả việc nộp tất cả những tờ khai thuế cần thiết và các đợt chi trả
 • IRS không bãi bỏ quyềnlưu giữ thuế liên bang cho tới lúc các điều khoản đề nghị được thỏa mãn
 • Có sẵn một số thông tin để công chúng duyệt qua bằng cách yêu cầu một bản sao của hồ sơ kiểm tra công cộng (tiếng Anh).

Nếu Đề nghị bị từ chối

Tìm tất cả những gì bạn cần

Để cân nhắc và đưa ra đề nghị trong Mẫu 656-B, Sổ tay Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh)PDF

Ấn phẩm 594: Quá trình truy thu của IRS

Giải thích các hành động IRS có thể thực hiện để lấy lại các khoản thuế còn nợ. Tải về Ấn Phẩm 594, Quá trình truy thu của IRS (tiếng Anh)PDF