Ðề Nghị Thỏa Hiệp

Đề nghị thỏa hiệp giúp quý vị dàn xếp nợ thuế của mình với mức ít hơn toàn bộ số tiền nợ. Đây có thể là lựa chọn hợp pháp nếu quý vị không thể trả toàn bộ tiền thuế, hoặc nếu làm như vậy thì sẽ gây khốn khó tài chánh. Chúng tôi sẽ cứu xét những sự kiện và hoàn cảnh riêng cho trường hợp của quý vị:

 • Khả năng chi trả;
 • Thu nhập;
 • Chi phí; và
 • Giá trị thật sự của tài sản.

Nói chung chúng tôi sẽ chấp thuận đề nghị thỏa hiệp khi số tiền nêu ra là khoản tối đa dự kiến có thể truy thu trong một quãng thời gian hợp lý. Hãy tìm hiểu kỹ mọi lựa chọn chi trả khác trước khi đệ trình đề nghị thỏa hiệp. Đề nghị trong chương trình Thỏa Hiệp không dành cho mọi người. Nếu quý vị mướn chuyên viên thuế để giúp quý vị nộp đề nghị thì nhớ kiểm tra năng lực của họ.

Hãy chắc chắn là mình hội đủ tiêu chuẩn

IRS sẽ trả lại bất kỳ đơn xin Đề Nghị Thỏa Hiệp (OIC) mới được nộp nào nếu quý vị chưa nộp tất cả các tờ khai thuế bắt buộc và chưa thực hiện bất kỳ khoản thanh toán thuế ước tính bắt buộc nào. Chúng tôi cũng sẽ trả lại bất kỳ phí nộp đơn nào được nộp cùng OIC. Bất kỳ khoản thanh toán ban đầu nào được yêu cầu cùng với đơn xin bị trả lại sẽ được dùng để giảm số dư nợ của quý vị. Chính sách này không áp dụng cho tờ khai thuế năm hiện tại nếu quý vị đang ở trong thời gian gia hạn hợp lệ để nộp hồ sơ.

Quý vị không hội đủ tiêu chuẩn nếu đang liên lụy vào tố tụng phá sản công khai. Sử dụng Thẩm Định Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) để xác nhận quý vị có hội đủ điều kiện và để lập một đề nghị sơ bộ.

Gửi Đơn Đăng Ký

Tìm mẫu đơn để gửi đơn đăng ký và hướng dẫn từng bước trong Mẫu 656-B, Sổ Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) PDF. Trọn bộ tài liệu đề nghị thỏa hiệp gồm có:

 • Mẫu 433-A (OIC) (cá nhân) hoặc 433-B (OIC) (doanh nghiệp) cùng với mọi giấy tờ cần thiết đã quy định trên mẫu này;
 • Mẫu 656 - Cá nhân và doanh nghiệp nợ thuế (Tập đoàn/Tư Nhân/Hợp Doanh) phải nộp Mẫu Đơn 656 riêng;
 • Lệ phí đệ đơn $205 (không hoàn lại);
 • Chi trả ban đầu (không hoàn lại) cho mỗi Mẫu 656.

Lựa chọn phương án chi trả

Khoản trang trải ban đầu sẽ thay đổi tùy theo đề nghị và phương án chi trả đã chọn:

 • Lựa Chọn 1: Nộp khoản chi ban đầu - bằng 20 phần trăm tổng số tiền đề nghị - cùng với đơn xin. Chờ tới khi có văn bản chấp nhận rồi trả món tiền còn nợ theo đề nghị sau năm đợt hoặc ít hơn.
 • Lựa Chọn 2: Nộp khoản chi ban đầu cùng với đơn xin. Tiếp tục trang trải món tiền còn nợ theo các đợt trả góp hàng tháng trong khi IRS cứu xét đề nghị của quý vị. Nếu được chấp nhận thì tiếp tục trang trải hàng tháng cho tới khi trả hết toàn bộ.

Nếu quý vị thuộc Định Mức Lợi Tức Thấp thì không phải gởi lệ phí đệ đơn hoặc số tiền chi trả ban đầu, và cũng không cần trả góp hàng tháng trong lúc đề nghị đang được cứu xét. Nên xem bộ tài liệu đệ đơn để biết chi tiết.

Hiểu rõ tiến trình

Trong khi đề nghị đang được cứu xét:

 • Các khoản chi trả không hoàn lại và lệ phí sẽ trang trải bớt phần tiền thuế phải nộp (quý vị có thể chỉ định chi trả cho niên thuế và nợ thuế cụ thể);
 • Có thể sẽ có Thông Báo về Quyền Siết Nợ Khi Không Nộp Thuế Liên Bang;
 • Những hoạt động truy thu khác sẽ tạm ngừng;
 • Thời kỳ lượng định và truy thu hợp pháp được gia hạn thêm;
 • Hãy lo liệu xong mọi đợt chi trả cần thiết liên quan đến đề nghị của quý vị;
 • Quý vị không bị bắt buộc phải trang trải các đợt theo thỏa thuận trả góp hiện có; và
 • Đề nghị của quý vị được tự động chấp nhận nếu IRS không có phán quyết nào trong vòng hai năm kể từ ngày nhận được đề nghị đó.

Nếu đề nghị được chấp nhận

 • Quý vị phải tuân hành mọi Điều Khoản Đề Nghị liệt kê trong Đoạn 7 của Mẫu 656, kể cả việc nộp tất cả những tờ khai thuế cần thiết và các đợt chi trả;
 • Bất cứ món tiền hoàn thuế nào đáo hạn trong niên lịch mà đề nghị được chấp nhận sẽ dùng để trang trải nợ thuế của quý vị;
 • Sẽ chẳng bãi bỏ quyền siết nợ khi không nộp thuế liên bang cho tới lúc quý vị tuân hành mỹ mãn các điều khoản đề nghị; và
 • Chúng tôi có sẵn một số thông tin để công chúng duyệt qua và quý vị chỉ cần yêu cầu một bản sao của hồ sơ kiểm tra công cộng (tiếng Anh).

Nếu đề nghị bị bác bỏ

Tìm Tất Cả Những Gì Quý Vị Cần

Để cân nhắc và đưa ra đề nghị trong Mẫu 656-B, Sổ Tay Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) PDF

Ấn phẩm 594: Quy Trình Truy Thu của IRS

Giải thích các hành động IRS có thể thực hiện để lấy lại các khoản thuế còn nợ. Tải về Ấn Phẩm 594: Quy Trình Truy Thu của IRS (tiếng Anh) PDF