Body

Đối với nhân viên, khấu lưu là số tiền thuế thu nhập liên bang khấu lưu từ tiền lương của quý vị. Số tiền thuế thu nhập chủ lao động của quý vị khấu lưu từ tiền lương thông thường phụ thuộc vào hai điều sau đây:

  • Số tiền quý vị kiếm được.
  • Thông tin quý vị cung cấp cho chủ lao động trên Mẫu W–4

Để được trợ giúp về khoản khấu lưu, quý vị có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế. Quý vị có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế để ước tính thuế thu nhập năm 2020 của mình. Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế so sánh ước tính đó với khoản khấu lưu thuế hiện tại và có thể giúp quý vị quyết định xem mình có cần thay đổi khoản khấu lưu với chủ lao động của mình hay không.

Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin chi tiết về Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế và các bảng khấu lưu thuế năm 2020 mới trên các trang Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ):

Cá Nhân

Nếu quý vị là nhân viên thì chủ lao động có thể khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương của quý vị. Thuế cũng có thể được khấu lưu từ thu nhập khác — bao gồm hưu bổng, tiền thưởng, hoa hồng và thắng cờ bạc.

 

Xem Thêm

Chủ Lao Động

Luật pháp đòi hỏi chủ lao động phải khấu lưu thuế việc làm từ nhân viên của họ. Thuế việc làm bao gồm khấu lưu thuế thu nhập liên bang và thuế An Sinh Xã Hội và Medicare.

 

 

Người Nước Ngoài

Phần lớn các loại thu nhập có nguồn ở Hoa Kỳ của người nước ngoài phải chịu thuế của Hoa Kỳ là 30 phần trăm. Tiền thuế thường được khấu lưu (khấu lưu của Người Nước Ngoài Tạm Trú) từ tiền trả cho người nước ngoài.