Body

Đối với nhân viên, tiền khấu lưu là số tiền thuế lợi tức liên bang khấu lưu từ chi phiếu tiền lương của quý vị. Số tiền thuế lợi tức hãng làm của quý vị khấu lưu từ tiền lương thông thường tùy vào hai điều sau đây:

  • Số tiền quý vị lãnh.
  • Thông tin quý vị cung cấp cho hãng làm trên Mẫu Đơn W–4

Quý vị có thể sử dụng công tụ Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế để biết tiền khấu lưu thuế. Công cụ chiết tính dễ sử dụng này có thể giúp quý vị ước tính khấu lưu thuế lợi tức liên bang để hãng làm có thể khấu lưu số tiền thuế đúng từ tiền lương của quý vị.

Khấu lưu thuế cho cá nhân

Nếu quý vị là nhân viên thì hãng làm có thể khấu lưu thuế lợi tức từ tiền lương của quý vị. Tiền thuế cũng có thể được khấu lưu từ lợi tức khác — bao gồm hưu bổng, tiền thưởng, hoa hồng và thắng cờ bạc.

 

Nhiều hơn nữa

Khấu lưu thuế cho hãng làm

Luật pháp đòi hỏi hãng phải khấu lưu thuế việc làm từ nhân viên của họ. Thuế việc làm bao gồm khấu lưu thuế lợi tức liên bang và thuế An Sinh Xã Hội và Medicare.

 

 

Khấu lưu thuế cho ngoại nhân

Phần lớn các loại lợi tức ở Hoa Kỳ ngoại nhân có được đều phải chịu thuế Hoa Kỳ là 30%. Tiền thuế thường được khấu lưu (khấu lưu NRA) từ tiền trả cho ngoại nhân