Khấu lưu thuế dành cho cá nhân

Thuế thu nhập liên bang là một loại thuế vừa làm vừa trả. Quý vị phải trả thuế khi kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong suốt năm.

Khấu lưu thuế là gì?

Nếu quý vị là một nhân viên thì chủ thuê lao động có thể khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương của quý vị và nộp cho IRS dưới tên của quý vị.

Thuế ước tính là gì?

Nếu quý vị không nộp thuế của mình thông qua khấu lưu, hoặc không nộp đủ thuế theo cách đó, thì quý vị có thể phải trả thuế ước tính. Những người tự làm chủ thường nộp thuế của họ theo cách này.

Kiểm tra khoản khấu lưu

Tránh bất ngờ vào thời điểm khai thuế và kiểm tra số tiền khấu lưu của quý vị. Việc trả quá ít có thể dẫn đến hóa đơn thuế hoặc tiền phạt. Việc trả quá nhiều có thể có nghĩa là quý vị sẽ không sử dụng được số tiền đó cho đến khi nhận được tiền hoàn thuế.

Sử dụng Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế

Thời điểm cần kiểm tra khoản khấu lưu:

 • Đầu năm
 • Khi luật thuế thay đổi
 • Khi có những thay đổi trong cuộc đời quý vị:
  • Lối sống - Kết hôn, ly hôn, sinh con hoặc nhận con nuôi, mua nhà, nghỉ hưu, nộp đơn phá sản theo chương 11
  • Thu nhập từ tiền lương - Quý vị hoặc người phối ngẫu của mình bắt đầu hay ngừng làm việc hoặc bắt đầu hay dừng công việc phụ
  • Thu nhập chịu thuế không phải chịu thuế tạm thu - Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận đầu tư, thu nhập do tự làm chủ, các khoản rút ra từ IRA (bao gồm cả một số Roth IRA)
  • Các điều chỉnh đối với thu nhập - khấu trừ IRA, khấu trừ lãi vay sinh viên, chi phí trợ cấp ly hôn
  • Khấu trừ từng khoản hoặc tín thuế - Chi phí y tế, các khoản thuế, chi phí lãi vay, quà tặng từ thiện, chi phí chăm sóc người phụ thuộc, tín thuế giáo dục, tín thuế dành cho con nhỏ, tín thuế thu nhập do lao động

Thay đổi mức khấu lưu của quý vị

Để thay đổi khoản khấu lưu của quý vị, hãy dùng các kết quả từ Công cụ Ước tính Khấu lưu nhằm xác định xem quý vị có cần:

Hiểu về khấu lưu thuế

 • Tiền lương thường xuyên, tiền hoa hồng và tiền lương nghỉ phép của quý vị.
 • Các khoản hoàn trả và các khoản phụ cấp chi phí khác được trả theo một chương trình phi trách nhiệm.
 • Lương hưu, tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền thắng cược và một số thu nhập khác.

Số tiền đó tùy thuộc vào:

 • Số tiền quý vị kiếm được.
 • Ba loại thông tin quý vị cung cấp cho chủ thuê lao động trên Mẫu W-4, Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân viên:
  • Tình trạng khai thuế: Nếu quý vị khấu lưu theo tỷ lệ dành cho người độc thân hoặc tỷ lệ thấp hơn dành cho người đã lập gia đình.
  • Số tiền trợ cấp khấu lưu yêu cầu: Mỗi khoản trợ cấp quý vị yêu cầu làm giảm số tiền khấu lưu.
  • Liệu quý vị có khấu lưu bổ sung: Quý vị có thể yêu cầu khấu lưu thêm một khoản tiền từ mỗi phiếu lương.

Lưu ý: Quý vị phải xác định tình trạng khai thuế và số tiền trợ cấp khấu lưu trên Mẫu đơn W–4. Quý vị không thể chỉ xác định một khoản tiền khấu lưu.