Khấu lưu thuế dành cho cá nhân

Thuế thu nhập liên bang là một loại thuế có tới đâu trả tới đó. Quý vị phải trả thuế khi kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong suốt năm.

Khấu Lưu Thuế Là Gì?

Nếu quý vị là một nhân viên thì chủ lao động của quý vị có thể khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương của quý vị và trả cho IRS dưới tên của quý vị.

Thuế Ước Tính Là Gì?

Nếu quý vị không trả thuế của mình thông qua khấu lưu, hoặc không trả đủ thuế theo cách đó, thì quý vị có thể phải trả thuế ước tính. Những người tự kinh doanh thường trả thuế của họ theo cách này.

Kiểm Tra Khoản Khấu Lưu

Tránh bất ngờ vào thời điểm khai thuế và kiểm tra số tiền khấu lưu của quý vị. Việc trả quá ít có thể dẫn đến hóa đơn thuế hoặc tiền phạt. Việc trả quá nhiều có thể có nghĩa là quý vị sẽ không sử dụng được số tiền đó cho đến khi nhận được tiền hoàn thuế.

Sử Dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế

Khi Nào Cần Kiểm Tra Khoản Khấu Lưu:

 • Đầu năm
 • Khi luật thuế thay đổi
 • Khi có những thay đổi trong cuộc sống:
  • Lối sống - Kết hôn, ly hôn, sinh con hoặc nhận con nuôi, mua nhà, nghỉ hưu, nộp đơn phá sản theo chương 11
  • Thu nhập từ tiền lương - Quý vị hoặc người phối ngẫu của mình bắt đầu hay ngừng làm việc hoặc bắt đầu hay dừng công việc thứ hai
  • Thu nhập chịu thuế không phải chịu thuế khấu lưu - Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận đầu tư, thu nhập do tự làm chủ, phân phối từ IRA (bao gồm cả một số IRA Roth)
  • Các điều chỉnh đối với thu nhập - khấu trừ IRA, khấu trừ lãi vay sinh viên, chi phí trợ cấp ly hôn
  • Khấu trừ từng khoản hoặc tín thuế - Chi phí y tế, các khoản thuế, chi phí lãi vay, quà tặng cho từ thiện, chi phí chăm sóc người phụ thuộc, tín thuế giáo dục, tín thuế trẻ em, tín thuế thu nhập kiếm được

Thay Đổi Mức Khấu Lưu của Quý Vị

Ghi chú: Quý vị có thể dùng các kết quả từ Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế. Để thay đổi khoản khấu lưu của mình, quý vị nên:

Am Hiểu Khấu Lưu Thuế

 • Tiền lương thường xuyên, tiền hoa hồng và tiền lương nghỉ phép của quý vị.
 • Các khoản hoàn trả và các khoản phụ cấp chi phí khác được trả theo một chương trình phi trách nhiệm.
 • Lương hưu, tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền thắng cược và một số thu nhập khác.

Số tiền đó tùy thuộc vào:

Ghi chú: Quý vị phải xác định tình trạng khai thuế trên Mẫu W-4 và hoàn thành các phần khác của mẫu nếu quý vị dự kiến có thu nhập bổ sung, các khoản khấu trừ ngoài khoản khấu trừ tiêu chuẩn hoặc các khoản tín thuế. Quý vị không thể chỉ định một số tiền cục thể để chủ lao động khấu lưu.