Prelèvman Taks pou Moun

Taks federal sou revni se yon taks w ap peye a mezi w ap fè kòb. Ou peye taks lan a mezi w ap resevwa lajan pandan ane a.

Ki sa Prelèvman Taks ye?

Si ou se anplwaye, anplwayè ki ba w travay la probableman kenbe taks sou chèk ou touche epi peye IRS nan non ou.

Ki sa Estimasyon Taks ye?

Si se pa prelèvman ki peye taks ou, oubyen ou pa peye ase kòb vre nan prelèvman an, ou ka byen bezwen peye estimasyon taks. Travayè endepandan yo jeneralman peye taks yo nan fason sa a.

Tcheke Prelèvman Fiskal Ou

Evite sezisman nan jou deklarasyon taks ou, kidonk verifye kantite ou kite yo prelve a. Si w peye twò piti, sa ka lakòz ou gen kòb taks oubyen amann pou w peye. Peye twòp ka vle di ou p ap ka sèvi ak lajan an toutotan ou pa resevwa kòb ranbousman taks la.

Utilize Estimatè Prelèvman Fiskal la

Kilè pou W Tcheke Prelèvman Fiskal Ou:

 • Byen bonè nan ane a
 • Lè lwa sou taks la chanje
 • Lè w gen chanjman nan lavi w:
  • Fason w Viv - Maryaj, divòs, fè timoun oubyen adopte timoun, achte kay, retrete, deklare fayit chapit 11
  • Lajan salè w - Ou menm oubyen konjwen w kòmanse travay oubyen kite travay, ou kòmanse oubyen kite yon dezyèm djòb
  • Revni taksab prelèvman pa ka fèt sou yo - Revni sou byen, dividann, valè ajoute sou kapital, pou travay endepandan, IRA (ladan tou kèk kòb distribisyon Roth IRA)
  • Ajisman nan revni- Kòb IRA soustrè, dediksyon sou enterè lajan yo prete etidyan, depans pou pansyon alimantè
  • Dediksyon sou detay oubyen kredi taks - Depans medikal, taks, depans sou enterè, don bay zèv charitab, depans pou depandan, kredi edikasyon, kredi taks pou timoun, kredi taks sou lajan w fè

Pou Chanje Prelèvman Ou

Pou chanje kantite prelèvman taks ou, sèvi ak rezilta ou jwenn nan Estimatè Prelèvman Fiskal pou w ka detèmine si w dwe:

Konprann Prelèvman Taks

 • Kòb regilye w touche, pèman vakans ak komisyon.
 • Ranbousman ak lòt avantaj depans yo peye w men ki pa antre nan yon plan kontabilize.
 • Pansyon, bonis, komisyon, gany nan jwe aza epi kòk lòt revni.

Sa depann sou:

 • Kantite kòb ou fè nan travay la.
 • Twa tip enfòmasyon ou bay anplwayè w la nan Fòm W–4, Sètifika Endamnite Prelèvman Fiskal Anplwaye
  • Estati w kòm deklaran: Si prelèvman fèt daprè pousantaj moun selibatè oubyen pousantaj marye ki pi ba.
  • Konbyen endamnite prelèvman w reklame: Chak endamnite ou reklame redui kantite kòb yo prelve.
  • Si w fè prelve yon kantite kòb siplemantè: Ou ka mande pou you fè prelèvman an nan chak chèk yo peye w.

Remak: Ou dwe presize kondisyon fiskal ou epi yon kantite endamnite prelèvman nan fòm W–4 la. Ou pa ka sèlman presize yon montan prelèvman.