Konsènan Fòm 1040-ES, Estimasyon Taks pou Moun

Sèvi ak Fòrm 1040-ES pou w ka chèche konnen epi peye estimasyon taks ou.

Estimasyon taks se metòd ki itilize pou peye taks sou revni ki pa nan lis kote yo ka fè prelèvman sou li (egzanp, lajan moun fè nan fè travay endependan, lajan enterè, dividand, lwaye, pansyon alimantè, eks.). Ajoute sou sa, si w pa chwazi fè prevlèvman volontè, ou dwe fè pèman estimasyon taks ou sou lèt revni ki taksab, tankou konpansasyon chomaj ansanm ak pati ki taksab nan sa w benefisye nan sekirite sosyal ou.

Revizyon Aktyèl

Fòm 1040-X (an Anglè) PDF

Inovasyon ki fèk Parèt

Soulajman pou Kontribyab Taks nan Kèk Dat Limit Sou Zafè Taks Akòz Pandemi Kowonaviris (an Anglè) -- 14-AVR-2020

Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil

Revizyon Sou Tout Piblikasyon 1040-ES (an Anglè)

Estimatè Prelèvman Fiskal IRS la

Konsènan Piblikasyon 505, Prelèvman Taks ak Estimasyon Taks (an Anglè)

Lòt Pwodui Aktyèl (an Anglè)