Konsènan Fòm 1040-ES, Estimasyon Taks pou Moun

Sèvi ak Fòm 1040-ES pou ou kalkile epi peye estimasyon taks ou.

Estimasyon taks se metòd yo itilize pou peye taks sou revni yo pa ka fè prelèvman (egzanp, lajan moun fè nan fè travay endependan, lajan enterè, dividand, lwaye, pansyon alimantè, eks.). Ajoute sou sa, si w pa chwazi fè prelèvman volontè, ou dwe fè pèman estimasyon taks ou sou lòt revni ki taksab, tankou konpansasyon chomaj ansanm ak pati ki taksab nan alokasyon sekirite sosyal ou yo.

Revizyon Aktyèl

Fòm 1040-ES (an Anglè)PDF

Inovasyon ki fèk Parèt

Itilize yon Nimewo Sekirite Sosyal (Social Security Number - SSN) oswa yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (Individual Taxpayer Identification Number - ITIN) Lè W ap Peye Enpo Kalkile Ou yo (an Anglè) — 28-JEN-2021

Chwa pou Aplike yon Eksè Peman pou Deklarasyon 2020 Apati yon Peman 17 Me avèk Demann Pwolongasyon jiska Estimasyon Taks 2021 (an Anglè)  — 12 AVRIL 2021

Soulajman pou Kontribyab Taks nan Kèk Dat Limit Sou Zafè Taks Akòz Pandemi Kowonaviris (an Anglè) — 14-AVR-2020

Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil

Revizyon Tout Piblikasyon 1040-ES (an Anglè)

Estimatè Prelèvman Fiskal IRS

Konsènan Piblikasyon 505, Prelèvman Taks ak Estimasyon Taks (an Anglè)

Lòt Pwodui Aktyèl (an Anglè)