Giới thiệu về Mẫu đơn 1040-ES, Thuế Ước tính cho Cá nhân

Sử dụng Mẫu 1040-ES để xác định và thanh toán thuế ước tính của quý vị.

Thuế ước tính là phương pháp được sử dụng để trả thuế đối với thu nhập không phải chịu thuế tạm thu (ví dụ, thu nhập từ việc tự kinh doanh, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, trợ cấp ly hôn, v.v.). In addition, if you do not elect voluntary withholding, you should make estimated tax payments on other taxable income, such as unemployment compensation and the taxable part of your social security benefits.

Sửa đổi hiện tại

Form 1040-ES (tiếng Anh) PDF

Phát triển gần đây

Giảm nhẹ gánh nặng cho người đóng thuế đối với các thời hạn nhất định liên quan đến thuế do đại dịch vi-rút-corona (tiếng Anh) -- 14-THÁNG TƯ-2020

Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị

Tất cả các bản sửa đổi của Ấn phẩm 1040-ES (tiếng Anh)

Công Cụ Ước Tính Tiền Khấu Lưu Thuế của IRS

Giới thiệu về Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và thuế ước tính (tiếng Anh)

Các sản phẩm hiện tại khác (tiếng Anh)