Giới Thiệu về Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân

Sử dụng Mẫu 1040-ES để xác định và thanh toán thuế ước tính của quý vị.

Thuế ước tính là phương pháp được sử dụng để trả thuế đối với thu nhập không phải chịu khấu lưu (ví dụ, thu nhập từ việc tự kinh doanh, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, tiền cấp dưỡng, v.v.). Ngoài ra, nếu quý vị không chọn khấu lưu tự nguyện, quý vị nên nộp thuế ước tính cho các khoản thu nhập chịu thuế khác, chẳng hạn như tiền bồi thường thất nghiệp và phần chịu thuế của phúc lợi an sinh xã hội của quý vị.

Sửa Đổi Hiện Tại

Phát Triển Gần Đây

Các Mục Khác Có Thể Íích Cho Quý Vị