Giới Thiệu về Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân

Sử dụng Mẫu 1040-ES để xác định và thanh toán thuế ước tính của quý vị.

Thuế ước tính là phương pháp được sử dụng để trả thuế đối với thu nhập không phải chịu khấu lưu (ví dụ, thu nhập từ việc tự kinh doanh, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, tiền cấp dưỡng, v.v.). Ngoài ra, nếu quý vị không chọn khấu lưu tự nguyện, quý vị nên nộp thuế ước tính cho các khoản thu nhập chịu thuế khác, chẳng hạn như tiền bồi thường thất nghiệp và phần chịu thuế của phúc lợi an sinh xã hội của quý vị.

Sửa Đổi Hiện Tại

Mẫu 1040-ES (tiếng Anh)PDF

Phát Triển Gần Đây

Sử dụng Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) Khi Trả Tiền Thuế Ước Tính (tiếng Anh)-- 28-THÁNG 6-2021

Lựa Chọn Áp Dụng Khoản Trả Thừa Tờ Khai 2020 Từ Khoản Thanh Toán Ngày 17 Tháng 5 với Yêu Cầu Gia Hạn cho Thuế Ước Tính Năm 2021 (tiếng Anh) -- 12-THÁNG 4-2021

Miễn Áp Dụng cho Người Đóng Thuế Đối Với Các Thời Hạn Nhất Định Liên Quan Đến Thuế Do Đại Dịch Vi-rút Corona (tiếng Anh) -- 14-THÁNG 4 - 2020

Các Mục Khác Có Thể Íích Cho Quý Vị

Tất Cả Các Bản Sửa Đổi Của Ấn Phẩm 1040-ES (tiếng Anh)

Ứng Dụng Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS

Giới Thiệu về Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính (tiếng Anh)

Các Sản Phẩm Hiện Tại Khác (tiếng Anh)