Khấu Trừ Thuế Mỗi Lần Nhận Thu Nhập, Thì Quý Vị Sẽ Không Mắc Nợ: Hướng Dẫn Về Khấu Lưu, Thuế Ước Tính Và Cách Tránh Tiền Phạt Thuế Ước Tính

IRS đã chứng kiến ngày càng nhiều người đóng thuế phải chịu các khoản tiền phạt thuế ước tính, áp dụng khi ai đó trả thiếu tiền thuế. Số người đã trả khoản tiền phạt này đã tăng từ 7,2 triệu vào năm 2010 lên 10 triệu vào năm 2015, tăng gần 40 phần trăm. Số tiền phạt khác nhau, nhưng có thể là vài trăm đô la.

IRS kêu gọi người đóng thuế kiểm tra các lựa chọn của mình để tránh những khoản tiền phạt này. Việc điều chỉnh khấu lưu trên phiếu lương hoặc số tiền nộp thuế ước tính có thể giúp tránh bị phạt. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người trong nền kinh tế chia sẻ, những người có nhiều công việc và những người có những thay đổi lớn trong cuộc đời, chẳng hạn như kết hôn gần đây hoặc có thêm con.

Có một số mẹo đơn giản để giúp người đóng thuế.

Khấu lưu đủ thuế hoặc thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính hàng quý trong năm có thể giúp quý vị tránh gặp vấn đề vào mùa thuế.

Thuế là loại thực hiện khấu trừ mỗi lần nhận thu nhập. Điều này có nghĩa là quý vị phải trả phần lớn tiền thuế của mình trong năm khi quý vị nhận được thu nhập, thay vì trả vào cuối năm.

Có hai cách trả thuế:

  •  Khấu lưu từ tiền lương, lương hưu của quý vị hoặc các khoản chi trả nhất định của chính phủ, chẳng hạn như An Sinh Xã Hội.
  •  Thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính hàng quý trong năm.

Điều này sẽ giúp quý vị tránh được hóa đơn tính thuế bất ngờ khi quý vị khai thuế. Quý vị cũng có thể tránh được tiền lãi hoặc tiền phạt vì nộp thuế quá ít trong năm. Thông thường, quý vị có thể tránh hình phạt này bằng cách trả ít nhất 90 phần trăm tiền thuế của mình trong năm.

Tại sao quý vị nên thay đổi khoản khấu lưu của mình hoặc thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính

Nếu quý vị muốn tránh một hóa đơn thuế lớn, quý vị có thể cần phải thay đổi khoản khấu lưu của mình. Những thay đổi trong cuộc đời của quý vị, chẳng hạn như kết hôn, ly hôn, làm công việc thứ hai, điều hành công việc kinh doanh phụ hoặc nhận bất kỳ khoản thu nhập nào khác mà không bị khấu lưu có thể ảnh hưởng đến số tiền thuế quý vị nợ. Và nếu quý vị làm việc với tư cách là một nhân viên, quý vị không phải thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính nếu quý vị đã khấu lưu nhiều thuế hơn từ tiền lương của mình. Đây có thể là một lựa chọn thuận lợi nếu quý vị cũng có công việc phụ hoặc kinh doanh bán thời gian.

Một số thu nhập không phải chịu thuế tạm thu. Điều này bao gồm một số thu nhập từ việc tự kinh doanh, nền kinh tế chia sẻ hoặc một số hoạt động cho thuê. Hãy chắc chắn thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính cho những nguồn thu nhập đó trong suốt cả năm. Quý vị cũng có thể thực hiện các khoản thanh toán tiền thuế ước tính nếu khoản khấu lưu từ tiền lương, lương hưu hoặc thu nhập khác của quý vị không bao gồm thuế thu nhập của quý vị trong năm.

Quý vị thực hiện các khoản thanh toán ước tính của mình dựa trên thu nhập quý vị mong đợi kiếm được và bất kỳ khoản tín thuế nào quý vị mong đợi nhận được trong năm. Quý vị có thể sử dụng tờ khai thuế năm trước của mình làm hướng dẫn và Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính Dành Cho Cá Nhân có một tờ lược toán để giúp quý vị tính các khoản thanh toán ước tính của mình.

Quý vị có thể sử dụng các khoản thanh toán tiền thuế ước tính để trả cả thuế thu nhập và thuế tự doanh (An Sinh Xã Hội và Medicare).

Khi nào và làm thế nào để thay đổi khoản khấu lưu hoặc trả thuế ước tính của quý vị

Kiểm tra khoản khấu lưu của quý vị thường xuyên và điều chỉnh khoản này khi tình trạng của quý vị thay đổi. Để làm điều này, hãy điền vào Mẫu W-4 mới và đưa cho chủ lao động của quý vị. Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế là một công cụ hữu ích.

Các khoản thanh toán tiền thuế ước tính đến hạn như sau:

  • 1 tháng 1 đến 31 tháng 3 – 15 tháng 4
  • 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 – 15 tháng 6
  • 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 – 15 tháng 9
  • 1 tháng 9 đến 31 tháng 12 – 15 tháng 1 năm sau

Lưu ý: Nếu những ngày đến hạn này rơi vào Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ hợp pháp, thì các khoản thanh toán sẽ đến hạn vào ngày làm việc tiếp theo.

Quý vị có thể gửi các khoản thanh toán tiền thuế ước tính với Mẫu 1040-ES. Tốt hơn nữa; quý vị có thể trả trực tuyến, qua điện thoại hoặc từ thiết bị di động của mình bằng ứng dụng IRS2Go. Truy cập IRS.gov/payments để xem tất cả các tùy chọn.

Các mục khác mà quý vị có thể thấy hữu ích bao gồm:

Các Ấn Phẩm Và Mẫu Thuế Về Khấu Lưu Và Thuế Ước Tính

Các Vấn Đề Về Thuế Ước Tính Đối Với Các Loại Người Đóng Thuế Hoặc Tình Huống Cụ Thể