Quản lý thuế cho công việc tự do của quý vị

Quý vị phải khai thuế nếu có thu nhập ròng từ công việc tự làm chủ ở mức $400 trở lên từ công việc tự do, ngay cả khi đó là công việc phụ, bán thời gian hoặc tạm thời.

Quý vị phải trả thuế cho thu nhập kiếm được từ công việc tự do. Nếu quý vị làm công việc tự do như là một nhân viên thì chủ thuê lao động phải khấu lưu thuế từ tiền lương của quý vị. Nếu quý vị làm việc như là một người làm việc theo hợp đồng độc lập thì quý vị có thể phải trả các khoản thuế ước tính. Quý vị không chắc mình là nhân viên hay người làm việc theo hợp đồng độc lập? Hãy hỏi chủ thuê lao động hay kiểm tra tình trạng người lao động của quý vị.

Công việc Tự do là gì?

Công việc tự do là hoạt động nhất định quý vị làm để kiếm thu nhập, thường thông qua một ứng dụng hoặc trang web (nền tảng kỹ thuật số), như là:

 • Lái ô tô đã được đặt để chuyên chở hay giao hàng
 • Cho thuê toàn bộ hay một phần tài sản
 • Làm việc vặt hay hoàn thành các công việc
 • Bán hàng trực tuyến
 • Cho thuê thiết bị
 • Cung cấp dịch vụ sáng tạo hoặc chuyên nghiệp
 • Cung cấp công việc tạm thời, theo yêu cầu hay công việc tự do khác

Lưu ý: Danh sách này không bao gồm tất cả các loại công việc tự do.

Việc cần làm

Dưới đây là cách quản lý thuế cho công việc tự do như một người làm việc theo hợp đồng độc lập (tự làm chủ):

Thu thập và lưu giữ hồ sơ cũng như các biên lai của quý vị trong năm. Lưu trữ hồ sơ có thể giúp quý vị theo dõi thu nhập của mình, khấu trừ chi phí và hoàn thành tờ khai thuế.

Chi phí — Lưu giữ biên lai chi phí của quý vị. Quý vị có thể giảm số tiền thuế mình nợ bằng cách khấu trừ một số chi phí nhất định. (Xem phần Sẵn sàng để khai thuế dưới đây).

Thu nhập — Lưu giữ hồ sơ tiền bạc quý vị nhận được từ công việc tự do và bán hàng. Quý vị phải báo cáo tất cả thu nhập trên tờ khai thuế của mình, ngay cả khi quý vị không nhận được Mẫu 1099 từ các doanh nghiệp trả tiền cho quý vị.

Để được hướng dẫn thêm:

Nếu quý vị kiếm được tiền từ công việc tự do như là một người làm việc theo hợp đồng độc lập thì quý vị có thể phải trả các khoản thuế ước tính hàng quý. Quý vị có thể tránh bị phạt bằng cách trả đủ thuế đúng hạn.

Quý vị có làm việc như là một nhân viên và làm công việc tự do bên ngoài không? Quý vị có thể tránh phải trả các khoản thuế ước tính cho thu nhập tự do của mình bằng cách khấu lưu thêm thuế từ tiền lương nhân viên của quý vị. Sử dụng Công cụ Ước tính Tiền Khấu lưu Thuế. Sau đó điền vào một Mẫu W-4, Chứng thư Cho phép Khấu lưu Thuế của Nhân viên (tiếng Anh) và đưa cho chủ thuê lao động của quý vị.

Khi nào cần trả — Các khoản thanh toán thuế ước tính đến hạn bốn lần một năm:

 • Ngày 15 tháng Tư cho kỳ thanh toán từ ngày 1 tháng Một–ngày 31 tháng Ba
 • Ngày 15 tháng Sáu cho kỳ thanh toán từ ngày 1 tháng Tư–ngày 31 tháng Năm
 • Ngày 15 tháng Chín cho kỳ thanh toán từ ngày 1 tháng Sáu–ngày 31 tháng Tám
 • Ngày 15 tháng Một cho kỳ thanh toán từ ngày 1 tháng Chín–ngày 31 tháng Mười Hai

Lưu ý: Nếu những ngày đến hạn này rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp thì các khoản thanh toán đến hạn vào ngày làm việc tiếp theo.

Cách trả thuếTrả trực tuyến hoặc qua thư hay điện thoại (tham khảo Mẫu 1040-ES (tiếng Anh)).

Cách ước tính — Sử dụng một trong những mẫu đơn này để tính thuế ước tính của quý vị:

Để biết thông tin đầy đủ về việc nộp thuế ước tính bao gồm các trường hợp ngoại lệ, tiền phạt do thanh toán thiếu và các phương pháp để tính số tiền thanh toán, xin xem Ấn Phẩm 505, Khấu lưu Thuế và Thuế Ước tính (tiếng Anh).
 

Thu thập các mẫu đơn về thu nhập — Các doanh nghiệp mà quý vị làm việc cho họ có thể gửi các mẫu đơn đến IRS để báo cáo các khoản thanh toán được trả cho quý vị. Nếu họ làm vậy thì quý vị sẽ nhận được bản sao của các mẫu đơn trước ngày 31 tháng Một. Các mẫu này bao gồm:

Bao gồm tất cả các thu nhập — Sử dụng biên lai bán hàng của quý vị để báo cáo mọi khoản thanh toán không được báo cáo cho quý vị trên mẫu 1099 hoặc W-2.

Trừ đi các chi phí của quý vị — Quý vị có thể giảm số tiền thuế mình nợ bằng cách khấu trừ một số chi phí nhất định (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, xin xem:

Tìm thông tin về việc nộp tờ khai thuế:

Để nộp hồ sơ khai thuế như là một người làm việc theo hợp đồng độc lập (tự làm chủ), hãy dùng các hồ sơ quý vị thu thập (xem phần Lưu giữ hồ sơ ở trên) và điền vào các mẫu đơn sau:

Có phải quý vị quên báo cáo thu nhập từ việc làm tự do? Để sửa lại một tờ khai thuế quý vị đã nộp, xin dùng Mẫu 1040-X, Hồ sơ Thuế Thu nhập Cá nhân Hoa Kỳ được Điều chỉnh (tiếng Anh).

Nộp hồ sơ khai thuế — Chọn một lựa chọn khai thuế:

Quay lại Trung tâm thuế dành cho nền kinh tế tự do

Ngày đến hạn nộp thuế ước tính

Trả thuế ước tính hàng quý muộn nhất là ngày đến hạn để tránh nộp tiền phạt:

 • Ngày 15 tháng Tư
 • Ngày 15 tháng Sáu
 • Ngày 15 tháng Chín
 • Ngày 15 tháng Một

Lưu ý: Nếu ngày đến hạn rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp thì các khoản thanh toán đến hạn vào ngày làm việc tiếp theo.

Thực hiện thanh toán