Thầu Khoán Ðộc Lập (Tư Doanh) hay Nhân Viên?

Ðiều trọng yếu đối với chủ doanh thương là phải xác định chính xác những người cung cấp dịch vụ là nhân viên hay thầu khoán độc lập.

Nói chung, quý vị phải tạm thu thuế lợi tức, khấu lưu và nộp thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, và trang trải thuế thất nghiệp đánh trên lương bổng đã trả cho nhân viên. Thường thì quý vị không phải tạm thu hoặc nộp bất cứ loại thuế nào khi trả tiền cho thầu khoán độc lập.

Hãy Chọn Trường Hợp Áp Dụng cho Quý Vị: (Select the Scenario that Applies to You:)

  • Tôi là thầu khoán độc lập hoặc chủ tư doanh
    Nếu quý vị là chủ doanh thương hay thầu khoán chuyên cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác, thì nói chung được xem là người tư doanh. Muốn biết thêm thông tin về nghĩa vụ nộp thuế nếu quý vị tư doanh (là thầu khoán độc lập) thì nên đến Trung Tâm Phụ Trách Thuế Tư Doanh của chúng tôi.
  • Tôi thuê hoặc ký hợp đồng với người khác để họ cung cấp dịch vụ cho doanh thương của tôi
    Nếu quý vị là chủ doanh thương có thuê hoặc ký hợp đồng với người khác để họ cung cấp dịch vụ, thì phải xác định xem người cung cấp dịch vụ là nhân viên hay thầu khoán độc lập. Hãy đọc phần còn lại của trang này để tìm hiểu thêm về chủ đề đó và về trách nhiệm của quý vị.

Xác Ðịnh Xem Người Cung Cấp Dịch Vụ là Nhân Viên hay Thầu Khoán Ðộc Lập (Determining Whether the Individuals Providing Services are Employees or Independent Contractors)

Muốn xác định cách xử trí món tiền trả cho dịch vụ, trước hết quý vị phải biết mối quan hệ thương mại giữa bản thân và người thực hiện dịch vụ. Người thực hiện dịch vụ có thể là -

Muốn biết người cung cấp dịch vụ là nhân viên hay thầu khoán độc lập thì phải cứu xét mọi thông tin chứng minh mức độ kiểm soát và tính độc lập của công viêc.

Quy Tắc của Thông Pháp   (Common Law Rules)

Các yếu tố chứng minh mức độ kiểm soát và độc lập sẽ nằm trong ba hạng loại:

  1. Hành Vi (Behavioral): Có phải hãng sẽ kiểm soát hoặc có quyền kiểm soát những gì nhân công làm và cung cách thực hiện điều đó?
  2. Tài Chánh Financial: Có phải bên trả tiền sẽ kiểm soát khía cạnh tài chính trong công viêc của nhân công? (trong đó bao gồm những điều như: cách trả tiền cho nhân công, phí tổn có được bồi hoàn hay không, ai cung cấp dụng cụ/tiếp liệu, v.v...)
  3. Dạng Quan Hệ (Type of Relationship): Có văn bản hợp đồng hoặc quyền lợi dành cho nhân viên không (ví dụ như chương trình hưu bổng, bảo hiểm, nghỉ phép hưởng lương, v.v...)? Mối quan hệ này có tiếp tục không, và công việc thực hiện có là khía cạnh chánh của doanh thương không?

Các doanh nghiệp phải cân nhắc mọi yếu tố đó khi xác định xem người làm công là nhân viên hay thầu khoán độc lập. Một vài yếu tố có thể cho thấy người làm công là nhân viên, trong khi các yếu tố khác lại cho thấy người đó là thầu khoán độc lập. Không có những yếu tố “thần kỳ” hoặc định trước để “chỉ định” người làm công thành nhân viên hay thầu khoán độc lập, và không một yếu tố nào khi đứng riêng một mình xác định điều này. Ngoài ra, các yếu tố liên quan trong trường hợp này lại có thể không liên quan trong hoàn cảnh khác.

Ðiểm chánh yếu là phải xem kỹ toàn bộ mối quan hệ, tính đến mức độ hoặc chừng mực của quyền chỉ đạo và kiểm soát trực tiếp, và cuối cùng là phải ghi nhận mọi yếu tố được dùng để lấy quyết định.

Mẫu SS-8 (Form SS-8)

Sau khi xem xét ba hạng loại bằng chứng, nếu vẫn chưa rõ người làm công là nhân viên hay thầu khoán độc lập, thì có thể nộp Mẫu SS-8, Xác Ðịnh phân dạng Nhân Công cho Mục Ðích Tính Thuế Việc Làm và Tạm Thu Thuế Lợi Tức Liên Bang (Form SS-8, Determination of Worker Status for Purposes of Federal Employment Taxes and Income Tax Withholding) lên IRS. Doanh thương hay nhân công đều có thể nộp mẫu này. IRS sẽ duyệt qua các yếu tố và hoàn cảnh rồi chánh thức xác định phân dạng của nhân công.

Nên lưu ý là có thể phải chờ ít nhất sáu tháng mới có kết quả xác định, nhưng doanh thương nào thường xuyên thuê mướn cùng một dạng nhân công để thực hiện dịch vụ riêng biệt đều nên nộp Mẫu SS-8 (Form SS-8).

Nghĩa Vụ Nộp Thuế Việc Làm (Employment Tax Obligations)

Khi (doanh thương hoặc IRS) đã xác định xong, thì bước kế tiếp là nộp các biểu mẫu thích hợp và trả tiền thuế tương ứng.

Chỉ Dẫn về Thuế Thuê Mướn (Employment Tax Guidelines)

Một số chỉ dẫn  cụ thể về thuế thuê mướn nhân công phải tuân theo  cho một vài kỹ nghệ.

Lầm Lẫn Khi Xếp Loại Nhân Viên (Misclassification of Employees)

Hậu Quả khi Khai Nhân Viên là Thầu Khoán Ðộc Lập (Consequences of Treating an Employee as an Independent Contractor)

Nếu quý vị xếp nhân viên vào loại thầu khoán độc lập mà không có căn cứ hợp lý, thì sẽ phải nộp thuế việc làm cho người đó (các điều khoản miễn giảm dưới đây, sẽ không áp dụng). Nên xem đoạn 3509 của Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code) để biết thêm thông tin.

Các Ðiều Khoản Miễn Giảm (Relief Provisions)

Nếu quý vị có căn cứ hợp lý để không khai người làm công là nhân viên, thì sẽ khỏi phải nộp thuế việc làm cho nhân công đó. Muốn được dạng miễn giảm này, quý vị phải nộp lên liên bang mọi tờ khai thông tin nhân công đúng với cách xếp loại đó. Quý vị (hoặc người tiền nhiệm) không được khai bất cứ nhân công nào giữ chức vụ gần như tương tợ là nhân viên trong bất cứ quãng thời gian nào bắt đầu sau năm 1977. Nên xem Ấn Phẩm 1976, Ðoạn 530 - Tiêu Chuẩn Miễn Giảm Thuế Việc Làm (Publication 1976, Section 530 Employment Tax Relief Requirements) (PDF) để biết thêm thông tin.

Nhân Công Bị Xếp Loại Sai Vẫn Có Thể Khai Thuế An Sinh Xã Hội (Misclasified Workers Can File Social Security Tax Form)

Nhân công nào nghĩ là hãng sở xếp loại sai - vì khai họ là thầu khoán độc lập - đều có thể dùng Mẫu 8919 (Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare Chưa Trích Thu trên Lương Bổng) để tính toán và trình báo phần tiền thuế An Sinh Xã Hội và Medicare chưa thu trên công xá của nhân viên. Nên xem toàn bộ bài viết Nhân Công Bị Xếp Loại Sai Cần Khai Thuế An Sinh Xã Hội theo Mẫu Mới (Misclassified Workers to File New Social Security Tax Form) để biết thêm thông tin.

Chương Trình Dàn Xếp Phân Loại Tự Nguyện (Voluntary Classification Settlement Program)

Chương Trình Dàn Xếp Phân Loại Tự Nguyện (hay VCSP) (Voluntary Classification Settlement Program (VCSP)) là chương trình cho sự chọn lựa, tạo cơ hội cho người trả thuế phân loại lại các nhân công của họ là nhân viên trong những kỳ tính thuế trong tương lai để được giảm bớt một phần thuế tiền lương liên bang cho những người trả thuế đủ tiêu chuẩn - người trả thuế đồng ý xem các nhân công (hoặc tập thể hay nhóm nhân công) của họ như là nhân viên trong tương lai. Muốn tham gia vào chương trình tự nguyện này, người trả thuế phải đáp ứng một số tiêu chuẩn hợp lệ, nộp đơn xin tham gia vào chương trình VCSP bằng cách đệ nộp Mẫu đơn 8952, Đơn Tham Gia Chương Trình Dàn Xếp Phân Loại Tự Nguyện (Form 8952, Application for Voluntary Classification Settlement Program), và ký bản thỏa thuận kết sổ với Sở Thuế Vụ (IRS).