Nhận trợ giúp hoàn thành Mẫu SS-8, Xác Định Tình Trạng Người Lao Động Vì Mục Đích Thuế Việc Làm Liên Bang Và Khấu Lưu Thuế Thu Nhập.

Trên Trang Này

Giới Thiệu Về Mẫu

Người lao động và doanh nghiệp có thể nộp Mẫu SS-8 để yêu cầu IRS xác định xem người lao động là nhân viên hay nhà thầu độc lập. Sau đó, quý vị có thể sử dụng quyết định của chúng tôi để nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang và thuế việc làm của mình một cách chính xác. Xem thêm Giới Thiệu Về Mẫu SS-8 (tiếng Anh).

Khi Nào Nộp Mẫu SS-8

Nộp Mẫu SS-8 nếu sau khi quý vị xem xét các quy tắc thông luật được liệt kê trong Nhà Thầu Độc Lập hay Nhân Viên, quý vị vẫn không biết người lao động là nhân viên hay nhà thầu độc lập. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn Về Thuế Bổ Sung Cho Chủ Lao Động (tiếng Anh)PDF.

Một doanh nghiệp liên tục thuê cùng loại người lao động để thực hiện các dịch vụ cụ thể có thể muốn xem xét việc nộp mẫu này.

Quý vị có thể tìm kiếm Cơ Sở Dữ Liệu SS-8 của IRS (tiếng Anh) để tìm các phản hồi và phân tích của IRS đối với các Mẫu SS-8 được gửi gần đây, trong đó có các danh mục ngành, mã nghề nghiệp và kết quả xác định.

Hoàn thành Mẫu SS-8

Hãy đảm bảo:

 • Hoàn thành tất cả các câu hỏi trong Phần I-IV Mẫu SS-8.
 • Hoàn thành Phần V nếu người lao động cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng hoặc là nhân viên bán hàng.
 • Trả lời đầy đủ và rõ ràng tất cả các câu hỏi. Nếu quý vị không thể trả lời một câu hỏi, hãy nhập "không biết" hoặc "không áp dụng".
 • Đính kèm các tờ bổ sung nếu quý vị cần thêm chỗ và liệt kê số phần và số câu hỏi. Ở đầu mỗi tờ, viết tên doanh nghiệp (hoặc tên người lao động) và số nhận dạng chủ lao động (hoặc số nhận dạng người đóng thuế).

Để ký chính xác vào mẫu:

 • Sử dụng chữ ký gốc, viết tay hoặc điện tử (ví dụ: bản PDF được fax hoặc ký điện tử). Chữ ký đóng dấu không được chấp nhận.
 • Người ký cho một công ty phải là cán bộ của công ty nắm rõ thực tế của doanh nghiệp. Nếu công ty là thành viên của một nhóm liên kết nộp tờ khai tổng hợp, thì người ký tên phải là cán bộ của công ty mẹ chung của nhóm.
 • Người ký tên cho một quỹ tín thác, công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn phải là người được ủy thác, đối tác chung hoặc người quản lý thành viên biết thực tế của doanh nghiệp.

Khi Nào Chúng Tôi Không Chấp Nhận Mẫu SS-8

Chúng tôi không chấp nhận mẫu này nếu:

 • Mẫu không được ký và ghi ngày chính xác.
 • Mẫu không bao gồm đủ thông tin hoặc tài liệu để chúng tôi đưa ra quyết định.
 • Người lao động và doanh nghiệp đang kiện tụng lẫn nhau.
 • Mẫu có các vấn đề về tiền lương bổ sung (ví dụ: tiền trả lại, tiền thưởng, hoa hồng, học bổng, tiền trợ cấp, tiền thưởng khi ký hợp đồng, tiền lương thử việc, Bảng K-1 hoặc tiền trợ cấp thôi việc).
 • Mẫu yêu cầu đưa ra quyết định về thời khoảng của người lao động trong đó thời hiệu định mức hoặc sửa đổi thuế đã hết (Nếu hơn một khoảng thời gian, quyết định của chúng tôi chỉ áp dụng cho những năm vẫn còn hiệu lực theo quy định).
 • Mẫu yêu cầu đưa ra quyết định về mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, chẳng hạn như nhà bán buôn với nhà bán lẻ.

Đại Diện

Người lao động hoặc doanh nghiệp có thể đại diện cho chính họ hoặc nhờ người khác đại diện cho họ. Người đại diện phải là người được phép hành nghề trước IRS, chẳng hạn như luật sư, kế toán viên chứng thực hoặc đại diện đã đăng ký (người đã đăng ký hành nghề trước IRS).

Để cho phép người khác đại diện cho quý vị trước IRS, hãy sử dụng Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền Và Tuyên Bố Của Người Đại Diện (tiếng Anh). Danh sách trong Mẫu 2848 Mục 3: Thuế việc làm, Mẫu SS-8 và tất cả các niên thuế được thể hiện trên Mẫu SS-8.

Sau Khi Quý Vị Nộp Mẫu

Nộp tờ khai thuế của quý vị trước ngày đến hạn. Đừng chờ đợi cho đến khi nhận được phản hồi của chúng tôi mới khai thuế.

Nếu chúng tôi yêu cầu quý vị gửi thanh toán trong khi quý vị chờ câu trả lời cho Mẫu SS-8, thì hãy thực hiện ngay.

Xin lưu ý rằng có thể mất ít nhất 6 tháng để nhận được quyết định của IRS.

Nếu chúng tôi trả lại Mẫu SS-8 của quý vị để yêu cầu thêm thông tin, thì hãy gửi thông tin được yêu cầu cho chúng tôi:

 • Qua fax tới 855-234-2604 hoặc,
 • Qua đường bưu điện tới:

Internal Revenue Service
Form SS-8 Determinations
P.O. Box
630
Stop 631
Holtsville, NY 11742-0630

Câu Hỏi Của Người Lao Động

Yêu cầu hoàn tiền của tôi có bị ảnh hưởng nếu tôi nộp Mẫu SS-8 không?

Không. Thường thì quý vị phải nộp yêu cầu tín thuế hoặc yêu cầu hoàn tiền trong vòng 3 năm kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế ban đầu hoặc 2 năm kể từ khi quý vị nộp thuế, tùy theo thời điểm nào đến sau.

Nếu IRS xác định tôi là nhân viên thông qua Mẫu SS-8 thì sao?

Quý vị phải nộp tờ khai thuế sửa đổi nếu quyết định ảnh hưởng đến tiền nợ thuế của quý vị. Sau khi nộp tờ khai thuế sửa đổi, quý vị có thể được hoàn tiền hoặc nợ thuế. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 800-829-1040.

Tôi cung cấp dịch vụ cho chính quyền tiểu bang hoặc địa phương với tư cách là người lao động. Tôi có thể nộp Mẫu SS-8 không?

Không. IRS không thể đưa ra quyết định này. Tham khảo Nguồn trợ giúp.

Nếu có thêm câu hỏi về Mẫu SS-8, vui lòng gọi cho dịch vụ khách hàng theo số 800-829-1040.

Câu Hỏi Của Doanh Nghiệp

Tôi đã nhận được yêu cầu từ IRS rằng phải hoàn thành Mẫu SS-8. Tôi phải làm gì tiếp theo?

Hãy hoàn thành mẫu và gửi lại cho chúng tôi. Nếu quý vị đang cung cấp thông tin cho:

 • Một nhóm người lao động cụ thể – Hãy liệt kê tên, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội (nếu có) của tất cả những người lao động bị ảnh hưởng.
 • Nhiều hơn một nhóm người lao động – Hãy hoàn thành Mẫu SS-8 riêng cho từng nhóm và liệt kê tên, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội (nếu có) của tất cả những người lao động bị ảnh hưởng.

Để tránh chúng tôi yêu cầu thêm thông tin, hãy đảm bảo cung cấp thông tin cho tất cả người lao động.

Tôi nên hoàn thành Mẫu SS-8 như thế nào nếu tôi đang yêu cầu xác định cho một nhóm người lao động? Tôi phải làm gì tiếp theo?

Hãy hoàn thành mẫu và gửi cho IRS. Nếu quý vị đang yêu cầu một quyết định cho:

 • Một nhóm người lao động cụ thể – Hãy liệt kê tên, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội (nếu có) của tất cả những người lao động bị ảnh hưởng.
 • Nhiều hơn một nhóm người lao động – Hãy hoàn thành Mẫu SS-8 riêng cho từng nhóm và liệt kê tên, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội (nếu có) của tất cả những người lao động bị ảnh hưởng.

Để tránh chúng tôi trả lại thông tin của quý vị, hãy đảm bảo cung cấp thông tin cho tất cả người lao động.

Nếu tôi có nhiều doanh nghiệp, tôi có thể sử dụng cùng một Mẫu SS-8 không?

Không. Hãy hoàn thành Mẫu SS-8 riêng cho mỗi doanh nghiệp.

Chính quyền địa phương hoặc cơ quan tiểu bang có thể nộp Mẫu SS-8 không?

Không, IRS không thể đưa ra quyết định này.

Nếu có thêm câu hỏi về Mẫu SS-8, vui lòng gọi cho dịch vụ khách hàng theo số 800-829-1040.

Nguồn Trợ Giúp