Việc giải thể doanh nghiệp gồm nhiều điều liên quan chớ không chỉ đơn thuần là đóng cửa. Phần này cho biết thủ tục rút lui khỏi hoạt động kinh doanh, kể cả những mẫu đơn phải điền đủ, và cách giải quyết số tiền phụ trội nhận vào hoặc chi ra.