Việc đóng cửa doanh nghiệp của quý vị có thể là một nhiệm vụ khó khăn và đầy thử thách. IRS có các nguồn hỗ trợ mà có thể giúp quý vị xử lý việc này. Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy các bước cần thực hiện để đóng cửa doanh nghiệp từ góc độ thuế liên bang bất kể loại hình kinh doanh của quý vị là gì và thông tin để giúp quý vị hỗ trợ nhân viên của mình. Cho dù là doanh nghiệp tư nhân một chủ, hình thức hợp tác kinh doanh hay công ty, thông tin trên trang này sẽ giúp quý vị hiểu những gì cần nộp và cách báo cáo thu nhập quý vị nhận được và chi phí quý vị phải chịu trước khi đóng cửa. Hãy nhớ kiểm tra trách nhiệm đối với tiểu bang của quý vị khi đóng cửa một doanh nghiệp.

Các bước cần thực hiện để đóng cửa doanh nghiệp của quý vị

Trên trang này:

 1. Nộp tờ khai thuế cuối cùng và các biểu mẫu liên quan
 2. Hỗ trợ nhân viên của quý vị
 3. Nộp tiền thuế quý vị nợ
 4. Báo cáo các khoản thanh toán cho nhân viên hợp đồng
 5. Hủy số EIN và đóng tài khoản IRS của doanh nghiệp quý vị
 6. Lưu giữ hồ sơ của quý vị

1. Nộp tờ khai thuế cuối cùng và các biểu mẫu liên quan

Quý vị phải nộp tờ khai thuế cuối cùng cho năm quý vị đóng cửa doanh nghiệp của mình.

Loại tờ khai quý vị nộp - và các biểu mẫu liên quan quý vị cần - sẽ tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của quý vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một doanh nghiệp được tổ chức theo luật tiểu bang. Một LLC có thể được phân loại cho các mục đích thuế thu nhập liên bang như một hình thức hợp tác kinh doanh, một công ty hoặc một thực thể được coi là tách biệt với chủ sở hữu của nó.

Nộp Bản khai C (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Lãi hoặc Lỗ từ Kinh doanh, cùng với tờ khai thuế cá nhân của quý vị cho năm quý vị đóng cửa doanh nghiệp của mình.

Quý vị cũng có thể cần phải nộp các biểu mẫu sau. Quý vị nên nộp những mẫu này khi nộp tờ khai thuế cá nhân.

Quý vị phải nộp Mẫu 1065, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho thu nhập từ hình thức hợp tác kinh doanh (tiếng Anh) cho năm quý vị đóng cửa doanh nghiệp của mình.

Khi nộp tờ khai, quý vị phải:

Quý vị cũng có thể cần phải nộp các biểu mẫu khác này với Mẫu 1065 của mình:

Quý vị phải nộp Mẫu 966, Giải thể hoặc Thanh lý Công ty (tiếng Anh) nếu quý vị áp dụng một giải pháp hoặc kế hoạch giải thể công ty hoặc thanh lý bất kỳ cổ phiếu nào của công ty.

Quý vị cũng phải nộp tờ khai thuế thu nhập cuối cùng của công ty mình. Hãy nhớ đánh dấu vào ô "final return" (tờ khai cuối cùng), ô này ở gần đầu trang trước của tờ khai, bên dưới tên và địa chỉ.

Đối với Công ty C, quý vị phải:

Đối với Công ty S, quý vị phải:

Bất kể loại hình công ty nào, quý vị cũng có thể cần phải nộp các biểu mẫu này khi nộp Mẫu 1120 hoặc 1120-S:

Trở lại đầu trang

2. Hỗ trợ nhân viên của quý vị

Thuế lao động

Nếu quý vị có một hoặc nhiều nhân viên thì quý vị phải trả cho họ mọi khoản lương cuối cùng và khoản thù lao còn nợ. Quý vị cũng phải thực hiện các khoản nộp thuế liên bang cuối cùng và báo cáo thuế lao động. Nếu quý vị không khấu lưu hoặc nộp thuế thu nhập, thuế An sinh Xã hội và Medicare của nhân viên thì Hình phạt Thu hồi Quỹ Tín thác (tiếng Anh) có thể áp dụng.

Để báo cáo thuế lao động, quý vị có thể cần nộp các mẫu sau:

Quý vị cũng phải cung cấp một Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) cho mỗi nhân viên cho năm dương lịch mà quý vị trả các khoản lương cuối cùng của họ. Quý vị nên cung cấp Mẫu W-2 cho nhân viên của mình muộn nhất là ngày đến hạn nộp của Mẫu 941 hoặc Mẫu 944 cuối cùng. Nhìn chung, quý vị cung cấp các bản sao B, C và bản số 2 cho nhân viên. Quý vị nộp Mẫu W-3 (tiếng Anh), Chuyển báo cáo thu nhập và thuế để chuyển giao bản sao A cho Sở An sinh Xã hội.

Nếu nhân viên của quý vị nhận được tiền boa thì quý vị phải nộp Mẫu 8027, Tờ khai Thông tin Hàng năm của Hãng sở về Thu nhập Tiền boa và Tiền boa được Phân bổ (tiếng Anh) để báo cáo thu nhập tiền boa và tiền boa được phân bổ cuối cùng.

Chương trình hưu trí hoặc phúc lợi

Nếu quý vị cung cấp một chương trình hưu trí hoặc phúc lợi cho nhân viên của mình thì hãy xem cách Chấm dứt Chương trình Hưu trí. Nếu quý vị cung cấp Tài khoản Tiết kiệm Y tế hoặc các chương trình tương tự cho nhân viên của mình thì hãy xem Giới thiệu về Ấn phẩm 969, Tài khoản Tiết kiệm Y tế và các Chương trình Y tế được Ưu đãi về Thuế khác (tiếng Anh).

Trở lại đầu trang

3. Nộp tiền thuế quý vị nợ

Hãy xem Nộp tiền thuế của quý vị để biết các cách nộp tiền thuế quý vị nợ.

Trở lại đầu trang

4. Báo cáo các khoản thanh toán cho nhân viên hợp đồng

Nếu quý vị đã trả cho bất kỳ nhà thầu nào ít nhất $600 cho các dịch vụ (bao gồm các bộ phận và vật liệu) trong năm dương lịch mà quý vị đóng cửa doanh nghiệp của mình thì phải báo cáo các khoản thanh toán đó. Hãy dùng Mẫu 1099-NEC, Thù lao dành cho Người Không phải Nhân viên (tiếng Anh).

Dùng Mẫu 1096, Tóm tắt Hàng năm và Chuyển giao Tờ khai Thông tin Hoa Kỳ (tiếng Anh) để gửi các bản sao trên giấy của tất cả các Mẫu 1099 cho chúng tôi. Một số người khai thuế phải nộp Mẫu 1099 qua đường điện tử (tiếng Anh).

Trở lại đầu trang

5. Hủy số EIN và đóng tài khoản IRS của doanh nghiệp quý vị

Số nhận diện chủ hãng - hoặc EIN - được chỉ định cho doanh nghiệp của quý vị là số nhận dạng người đóng thuế liên bang vĩnh viễn cho doanh nghiệp đó. Để hủy EIN và đóng tài khoản IRS của doanh nghiệp, quý vị cần gửi cho chúng tôi một lá thư bao gồm:

 • Tên pháp lý đầy đủ của doanh nghiệp
 • EIN của doanh nghiệp
 • Địa chỉ doanh nghiệp
 • Lý do quý vị muốn đóng tài khoản

Nếu quý vị vẫn giữ thông báo mà chúng tôi đã gửi khi chúng tôi chỉ định số EIN cho quý vị thì quý vị nên gửi kèm một bản sao của thông báo đó cùng với thư xin hủy EIN của mình. Hãy gửi cả hai tài liệu cho chúng tôi đến:

Internal Revenue Service
Cincinnati, OH 45999

Chúng tôi không thể đóng tài khoản doanh nghiệp của quý vị cho đến khi quý vị đã nộp tất cả các tờ khai cần thiết và thanh toán tất cả các khoản thuế còn nợ.

Trở lại đầu trang

6. Lưu giữ hồ sơ của quý vị

Việc quý vị cần lưu giữ hồ sơ kinh doanh của mình trong bao lâu tùy thuộc vào những gì được ghi trong mỗi tài liệu.

 • Hồ sơ tài sản: Nói chung, hãy lưu giữ các hồ sơ liên quan đến tài sản cho đến khi hết thời kỳ giới hạn cho năm mà quý vị bán tài sản. Thời kỳ giới hạn là khoảng thời gian mà quý vị có thể sửa đổi tờ khai thuế của mình để yêu cầu một khoản tín thuế hoặc khoản hoàn thuế, hoặc IRS có thể tính thuế bổ sung.
 • Hồ sơ thuế lao động: Hãy lưu giữ tất cả hồ sơ thuế lao động trong ít nhất bốn năm.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Tôi nên giữ hồ sơ trong bao lâu?

Trở lại đầu trang

Nguồn liên quan

Áp phích điện tử