Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Việc giải thể doanh nghiệp gồm nhiều điều liên quan chớ không chỉ đơn thuần là đóng cửa. Phần này cho biết thủ tục rút lui khỏi hoạt động kinh doanh, kể cả những mẫu đơn phải điền đủ, và cách giải quyết số tiền phụ trội nhận vào hoặc chi ra.