Việc đóng cửa doanh nghiệp của bạn có thể là một nhiệm vụ khó khăn và đầy thử thách. IRS có các nguồn hỗ trợ mà có thể giúp bạn xử lý việc này. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các bước cần thực hiện để đóng cửa doanh nghiệp từ góc độ thuế liên bang bất kể loại hình kinh doanh của bạn là gì và thông tin để giúp bạn hỗ trợ nhân viên của mình. Cho dù là doanh nghiệp tư nhân một chủ, hình thức hợp tác kinh doanh hay công ty, thông tin trên trang này sẽ giúp bạn hiểu những gì cần nộp và cách báo cáo thu nhập bạn nhận được và chi phí bạn phải chịu trước khi đóng cửa. Hãy nhớ kiểm tra trách nhiệm đối với tiểu bang của bạn khi đóng cửa một doanh nghiệp.

Các bước cần thực hiện để đóng cửa doanh nghiệp của bạ

Trên trang này:

 1. Nộp tờ khai thuế cuối cùng và các mẫu liên quan
 2. Hỗ trợ nhân viên của bạn
 3. Trả tiền thuế bạn nợ
 4. Khai báo các khoản thanh toán cho lao động hợp đồng
 5. Hủy EIN của và đóng tài khoản doanh nghiệp của IRS của bạn
 6. Lưu giữ hồ sơ của bạn

1. Nộp tờ khai thuế cuối cùng và các mẫu liên quan

Bạn phải nộp tờ khai thuế cuối cùng cho năm bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình.

Loại tờ khai bạn nộp - và các biểu mẫu liên quan bạn cần - sẽ tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một doanh nghiệp được tổ chức theo luật tiểu bang. Một LLC có thể được phân loại cho các mục đích thuế thu nhập liên bang như một hình thức hợp tác kinh doanh, một công ty hoặc một thực thể được coi là tách biệt với chủ sở hữu của nó.

Nộp Bảng C (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Lợi nhuận hoặc Lỗ từ kinh doanh, cùng với tờ khai thuế cá nhân của bạn cho năm bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình.

Bạn cũng có thể cần phải nộp các mẫu sau. Bạn nên nộp những mẫu này khi nộp tờ khai thuế cá nhân.

Bạn phải nộp Mẫu 1065, Tờ khai của Hoa Kỳ cho thu nhập từ Công ty Hợp danh (tiếng Anh) cho năm bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình.

Khi nộp tờ khai, bạn phải:

 • Khai báo lãi và lỗ vốn trên Bảng D (Mẫu 1065) (tiếng Anh).
 • Đánh dấu vào ô "final return (tờ khai cuối cùng)" (ô này ở gần đầu trang trước của tờ khai, bên dưới tên và địa chỉ).
 • Đánh dấu vào ô “final K-1 (K-1 cuối cùng)” trên Bảng K-1 (tiếng Anh)PDF

Bạn cũng có thể cần phải nộp các biểu mẫu khác này với Mẫu 1065 của mình:

Bạn phải nộp Mẫu 966, Giải thể hoặc thanh lý Công ty cổ phần (tiếng Anh) nếu bạn áp dụng một giải pháp hoặc kế hoạch giải thể công ty cổ phần hoặc thanh lý bất kỳ cổ phiếu nào của công ty.

Bạn cũng phải nộp tờ khai thuế thu nhập cuối cùng của công ty cổ phần của mình. Hãy nhớ đánh dấu vào ô "final return (tờ khai cuối cùng)", ô này ở gần đầu trang trước của tờ khai, bên dưới tên và địa chỉ.

Đối với Công ty C, ban phải:

Đối với Công ty S, bạn phải:

Bất kể loại hình công ty cổ phần nào, bạn cũng có thể cần phải nộp các mẫu này khi nộp Mẫu 1120 hoặc 1120-S:

Trở lại đầu trang

2. Hỗ trợ nhân viên của bạ

Thuế việc làm

Nếu bạn có một hoặc nhiều nhân viên thì bạn phải trả cho họ mọi khoản lương cuối cùng và khoản thù lao còn nợ. Bạn cũng phải thực hiện ký gửi thuế liên bang cuối cùng và khai báo thuế việc làm. Nếu bạn không khấu lưu hoặc ký gửi thuế thu nhập, thuế An sinh Xã hội và Medicare của nhân viên thì Hình phạt Phục hồi Quỹ tín thác (tiếng Anh) có thể áp dụng.

Để khai báo thuế lao động, bạn có thể cần nộp các mẫu sau:

Bạn cũng phải cung cấp một Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và thuế (tiếng Anh) cho mỗi nhân viên cho năm dương lịch mà bạn trả các khoản lương cuối cùng của họ. Bạn nên cung cấp Mẫu W-2 cho nhân viên của mình muộn nhất là ngày đến hạn nộp của Mẫu 941 hoặc Mẫu 944 cuối cùng. Nhìn chung, bạn cung cấp các bản sao B, C và bản số 2 cho nhân viên. Bạn nộp Mẫu W-3 (tiếng Anh), Chuyển báo cáo thu nhập và thuế để chuyển giao bản sao A cho Sở An sinh Xã hội.

Nếu nhân viên của bạn nhận được tiền boa thì bạn phải nộp Mẫu 8027, Tờ khai thông tin hàng năm của Chủ lao động cho thu nhập tiền boa và tiền boa được phân bổ (tiếng Anh) để khai báo thu nhập tiền boa và tiền boa được phân bổ cuối cùng.

Hưu bổng hoặc các kế hoạch quyền lợ

Nếu bạn cung cấp một hưu bổng hoặc các kế hoạch quyền lợi cho nhân viên của mình thì hãy xem cách Chấm dứt Kế hoạch Hưu trí. Nếu bạn cung cấp Tài khoản tiết kiệm Y tế hoặc các chương trình tương tự cho nhân viên của mình thì hãy xem Giới thiệu về Ấn phẩm 969, Tài khoản tiết kiệm dành cho sức khỏe và các Chương trình sức khỏe được ưu đãi thuế khác (tiếng Anh).

Trở lại đầu trang

3. Trả tiền thuế bạn n

Xem Trả tiền thuế của bạn để biết các cách trả tiền thuế bạn nợ.

Trở lại đầu trang

4. Khai báo các khoản thanh toán cho Lao động Hợp đồng

Nếu bạn đã trả cho bất kỳ nhà thầu nào ít nhất $600 cho các dịch vụ (bao gồm các bộ phận và vật liệu) trong năm dương lịch mà bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình thì phải báo cáo các khoản thanh toán đó. Hãy dùng Mẫu 1099-NEC, Thù lao cho Người không phải là Nhân viên (tiếng Anh).

Dùng Mẫu 1096, Tóm lược hàng năm và chuyển phát Tờ khai thông tin Hoa Kỳ ( tiếng Anh) để gửi các bản sao trên giấy của tất cả các Mẫu 1099 cho chúng tôi. Một số người khai thuế phải nộp Mẫu 1099 bằng điện tử (tiếng Anh).

Trở lại đầu trang

5. Hủy EIN của bạn và đóng tài khoản doanh nghiệp của IRS của bạn

Mã số thuế của chủ lao động - hoặc EIN - được chỉ định cho doanh nghiệp của bạn là mã số thuế liên bang vĩnh viễn cho doanh nghiệp đó. Để hủy EIN và đóng tài khoản IRS của doanh nghiệp, bạn cần gửi cho chúng tôi một lá thư bao gồm:

 • Tên pháp lý đầy đủ của doanh nghiệp
 • EIN của doanh nghiệp
 • Địa chỉ doanh nghiệp
 • Lý do bạn muốn đóng tài khoản

Nếu bạn vẫn giữ thông báo mà chúng tôi đã gửi khi chúng tôi chỉ định số EIN cho bạn thì bạn nên gửi kèm một bản sao của thông báo đó cùng với thư xin hủy EIN của mình. Hãy gửi cả hai tài liệu cho chúng tôi đến:

Internal Revenue Service
Cincinnati
, OH 45999

Chúng tôi không thể đóng tài khoản doanh nghiệp của bạn cho đến khi bạn đã nộp tất cả các tờ khai cần thiết và thanh toán tất cả các khoản thuế còn nợ.

Trở lại đầu trang

6. Lưu giữ hồ sơ của bạn

Việc bạn cần lưu giữ hồ sơ kinh doanh của mình trong bao lâu tùy thuộc vào những gì được ghi trong mỗi tài liệu.

 • Hồ sơ tài sản: Nói chung, hãy lưu giữ các hồ sơ liên quan đến tài sản cho đến khi hết thời kỳ giới hạn cho năm mà bạn bán tài sản. Thời kỳ giới hạn là khoảng thời gian mà bạn có thể sửa đổi tờ khai thuế của mình để yêu cầu một khoản tín thuế hoặc khoản hoàn thuế, hoặc IRS có thể tính thuế bổ sung.
 • Hồ sơ thuế việc làm: Hãy lưu giữ tất cả hồ sơ thuế việc làm trong ít nhất bốn năm.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Tôi nên giữ hồ sơ trong bao lâu?

Trở lại đầu trang

Tài nguyên liên quan

Áp phích điện tử