Các Chủ Đề Hồi Hưu - Chấm Dứt Chương Trình

Luật pháp không đòi hỏi sở làm phải chu cấp chương trình hồi hưu cho nhân viên, vì vậy hãng có thể chấm dứt chương trình hiện hành. Và hãng sở có thể chấm dứt chương trình vì nhiều lý do:

  • Vì tự ý quyết định chấm dứt chương trình
  • Vì bị phá sản (Bankruptcy)
  • Vì đó là một phần của giao dịch bán doanh nghiệp hoặc mua lại hãng khác (sáp nhập) (merger)
  • Để chuyển sang dạng chương trình hồi hưu khác (switch to another type of retirement plan)

Chấm dứt một phần (Partial termination)

Chương trình có thể bị chấm dứt một phần (partial termination) nếu hãng sở đóng cửa cơ xưởng hoặc phân ban riêng biệt làm cho một bộ phận đáng kể người tham gia chương trình phải nghỉ việc (thường là 20% trở lên), hoặc nếu chương trình quyền lợi đã định bị ngưng hẳn hay sụt giảm mức tích lũy lợi ích tương lai. Những người liên can trong chương trình bị chấm dứt một phần vẫn có quyền hạn y như những người thuộc chương trình bị ngưng hẳn.

Quyền hạn của người tham gia khi chương trình chấm dứt (Participant’s rights upon plan termination)

Nếu chương trình ngưng dứt thì người tham gia phải được trao quyền (vested) tức khắc sử dụng 100% quyền lợi đã tích lũy. Lấy thí dụ: ở chương trình 401(k), đó có nghĩa là phần đóng góp tương xứng và san sẻ lợi nhuận của hãng sở phải được trao quyền trọn vẹn, bất kể lịch biểu đã ghi trong tài liệu của chương trình.

Phân chia tài sản theo kế hoạch kết thúc (Distribution of assets by a terminating plan)

Nói chung hãng sở phải phân chia tài sản từ chương trình đã chấm dứt (ngay khi khả thi trên phương diện quản trị), và thường là trong vòng một năm sau lúc ngưng hẳn chương trình. Nói chung những người liên can có thể phối chuyển (roll over) số tiền phân chia sang chương trình khác hoặc IRA hợp chuẩn. 

Đối với những chương trình đã định bị chấm dứt nhưng không có đủ tiền trang trải mọi quyền lợi: Pension Benefit Guaranty Corporation sẽ bảo đảm chi trả phần hưu bổng được trao quyền - đến tối đa là hạn mức do luật pháp quy định. 

Đối với những chương trình đóng góp đã định bị chấm dứt (thí dụ như 401(k), 403(b) hoặc san sẻ lợi nhuận), nói chung người tham gia sẽ hưởng toàn bộ số tiền được trao quyền trong trương mục vào lúc chương trình kết thúc. 

Nguồn tài nguyên phụ trội (Additional resources)