Các Chủ Đề Hồi Hưu - Chấm Dứt Kế Hoạch

Vì luật pháp không bắt buộc chủ lao động phải cung cấp kế hoạch nghỉ hưu cho nhân viên, nên họ có thể chấm dứt kế hoạch nghỉ hưu của mình. Chủ lao động có thể chấm dứt kế hoạch vì nhiều lý do:

Chấm dứt một phần

Một chương trình có thể bị chấm dứt một phần (tiếng Anh) nếu người chủ lao động đóng cửa một nhà máy hoặc bộ phận cụ thể dẫn đến việc chấm dứt việc làm của một bộ phận đáng kể (thường là 20% trở lên) những người tham gia kế hoạch, hoặc nếu một kế hoạch phúc lợi đã xác định dừng hoặc giảm tích lũy phúc lợi trong tương lai . Những người tham gia bị ảnh hưởng bởi một phần của kế hoạch bị chấm dứt một phần có các quyền giống như những người trong một kế hoạch đã bị chấm dứt.

Miễn áp dụng đối với một số trường hợp chấm dứt một phần do COVID-19: Đạo Luật Sự Chắc Chắn của Người Đóng Thuế và Giảm Thuế do Tai Họa của năm 2020 (Đạo Luật Miễn Áp Dụng) đã thay đổi cách các nhà tài trợ của kế hoạch xác định việc chấm dứt một phần trong đại dịch. Đối với năm kế hoạch bao gồm khoảng thời gian bắt đầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, kế hoạch sẽ không bị chấm dứt một phần nếu số lượng người tham gia tích cực trong kế hoạch vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 là ít nhất 80 phần trăm số người tham gia tích cực trong kế hoạch vào ngày 13 tháng 3 năm 2020.

Theo Mục 209 của Đạo Luật Miễn Áp Dụng, IRS đã phát hành năm Câu Hỏi Thường Gặp (tiếng Anh) để giúp làm rõ cách xác định việc chấm dứt một phần trong bất kỳ năm kế hoạch nào, bao gồm khoảng thời gian bắt đầu vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Quyền hạn của người tham gia khi kế hoạch chấm dứt

Sau khi kết thúc chương trình, người tham gia phải được sở hữu (tiếng Anh) 100% ngay lập tức cho tất cả các lợi ích đã tích lũy. Ví dụ, trong kế hoạch 401 (k), điều này có nghĩa là các khoản đóng góp phù hợp với chủ lao động và các khoản đóng góp chia sẻ lợi nhuận phải được sở hữu bất kể lịch trình sở hữu trong tài liệu kế hoạch.

Phân phối tài sản của kế hoạch đang kết thúc

Nói chung, chủ lao động được yêu cầu phân phối tài sản từ kế hoạch đã chấm dứt ngay khi nó khả thi về mặt hành chính, thường là trong vòng một năm sau khi chấm dứt kế hoạch. Những người tham gia bị ảnh hưởng thường có thể chuyển (tiếng Anh) số tiền được phân phối sang một kế hoạch đủ điều kiện khác hoặc IRA (tiếng Anh).

Đối với các kế hoạch phúc lợi đã xác định bị chấm dứt mà không đủ tiền để trả tất cả các quyền lợi, Công Ty Bảo Lãnh Phúc Lợi Hưu Trí (tiếng Anh) sẽ đảm bảo việc chi trả các khoản phúc lợi hưu trí được cấp theo giới hạn do luật định.

Đối với các kế hoạch đóng góp đã xác định bị chấm dứt (ví dụ, 401 (k), 403 (b) hoặc chia sẻ lợi nhuận), người tham gia thường nhận được toàn bộ số dư tài khoản được cấp của họ khi chấm dứt kế hoạch.  

Tài Nguyên Bổ Sung