Sijè Retrèt – Fen Rejim nan

Pliske lwa a pa egzije yon anplwayè pou li bay anplwaye li yo yon rejim retrèt, li ka mete fen nan rejim retrèt li yo. Yon anplwayè ka mete fen nan yon rejim retrèt pou plizyè rezon:

Fen pasyèl

Yon rejim ka soufri de yon fen pasyèl (an anglè) si yon anplwaye fèmen yon plant patikilye oswa divizyon ki mete fen nan yon anplwa yon gwo pòsyon (dabitid 20% oswa plis) plan patisipan, oswa si yon plan avantaj ki defini kanpe oswa redui akimilasyon lòt avantaj alavni. Patisipan pòsyon nan plan sa afekte yo k ap eksperimante fen pasyèl yo genyen menm dwa ak sila yo ki nan yon plan ki fini an.

Alèjman COVID-19 pou fen yon seri plan: Lwa 2020 sou Sètitid Kontribyab ak Alèjman Fiskal pou Dezas (Lwa sou Alèjman) te chanje fason esponsò plan yo detèmine fen pasyèl yo pandan pandemi an. Pou yon ane rejim ki genyen ladan peryòd k ap kòmanse 13 Mas 2020 an pou li fini 31 Mas 2021, yon plan p ap genyen yon fen pasyèl si kantite patisipan aktif yo kouvri pa plan an nan dat 31 Mas 2021 an, se omwen 80 pousan kantite patisipan aktif ki kouvri pa plan an nan dat 13 Mas 2020.

Pou reponn ak Seksyon 209 nan Lwa sou Alèjman an, IRS la te pibliye senk FAQs (an anglè) pou ede mete a klè kòman yo detèmine fen pasyèl yo pandan yon ane rejim ki genyen peryòd ki kòmanse nan dat 13 Mas 2020 an, epi k ap fini 31 Mas 2021.

Dwa patisipan yo sou fen plan an

Nan fen plan an, patisipan yo dwe 100% pwoteje (an anglè) nan tout avantaj ki akimile yo. Nan yon plan 401(k), pa egzanp, sa vle di, anplwayè ki konsène yo ak kontribisyon nan pataj pwofi yo dwe vin pwoteje konplètman kèlkeswa pwogram pwoteksyon an nan dokiman plan an.

Distribisyon aktif yo pa yon rejim k ap fini

Jeneralman, yon anplwayè gen egzijans pou li distribye aktif apati yon plan ki fini osito sa posib sou plan administratif, dabitid nan yon ane apre plan an fini. Patisipan ki afekte yo kapab refinanse (an anglè) lajan ki distribye nan yon lòt plan kalifye oswa IRA (an anglè).

Pou plan avantaj defini ki fini yo avèk lajan ki manke pou peye tout avantaj yo, Sosyete pou Garanti nan Avantaj Pansyon (an anglè) ap garanti peman avantaj pansyon pwoteje yo jiska limit lwa a tabli a.

Pou plan kontribisyon defini ki fini yo (pa egzanp, 401(k), 403(b) oswa pataj pwofi), jeneralman, patisipan yo kapab resevwa tout montan balans kont pwoteje a nan fen plan an.

Resous adisyonèl