Ghi Thuế Việc Làm Vào Sổ Sách

Hãy lưu giữ mọi hồ sơ thuế việc làm trong ít nhất bốn năm sau khi nộp tờ khai cho tam cá nguyệt thứ 4 của niên thuế. Phải để sẵn hồ sơ này để IRS dễ xem lại. Trong hồ sơ phải có:

 • Mã số hãng sở của quý vị.
 • Số lượng và ngày lãnh mọi khoản tiền lương, niên kim và hưu bổng.
 • Số tiền tip đã trình báo.
 • Giá trị thị trường hợp lý của lương bổng đã trả dưới dạng hiện vật.
 • Tên, địa chỉ, số an sinh xã hội và nghề nghiệp của các nhân viên và người nhận.
 • Mọi bản sao Mẫu W-2 (cho nhân viên) bị trả về quý vị vì không thể giao tận nơi.
 • Thời điểm thâu nhận vào làm.
 • Những thời kỳ trong đó nhân viên và người nhận vẫn hưởng lương tuy vắng mặt vì đau ốm hoặc thương tật, cùng với số tiền và giá biểu trang trải hàng tuần mà quý vị hay đệ tam nhân bao trả áp dụng cho họ.
 • Bản sao chứng thư cho phép tạm thu thuế lợi tức của nhân viên và người nhận (Mẫu W-4, W-4P, W-4S, và W-4V).
 • Ngày giờ và số tiền thuế quý vị đã trả.
 • Bản sao của những tờ khai đã nộp.
 • Hồ sơ về tiền tip đã phân chia.
 • Hồ sơ về phụ cấp đã trao, kể cả tài liệu chứng minh.

Related Topics