Ghi Thuế Việc Làm Vào Sổ Sách

Hãy lưu giữ mọi hồ sơ thuế việc làm trong ít nhất bốn năm sau khi nộp tờ khai cho tam cá nguyệt thứ 4 của niên thuế. Phải để sẵn hồ sơ này để IRS dễ xem lại. Trong hồ sơ phải có:

 • Mã số hãng sở của quý vị.
 • Số lượng và ngày lãnh mọi khoản tiền lương, niên kim và hưu bổng.
 • Số tiền tip đã trình báo cho quý vị từ chủ lao động.
 • Hồ sơ về tiền tip đã phân chia.
 • Giá trị thị trường hợp lý của lương bổng đã trả dưới dạng hiện vật.
 • Tên, địa chỉ, số an sinh xã hội và nghề nghiệp của các nhân viên và người nhận.
 • Mọi bản sao Mẫu W-2 và W-2c cho nhân viên bị trả về quý vị vì không thể giao tận nơi.
 • Thời điểm thâu nhận vào làm cho từng nhân viên.
 • Những thời kỳ trong đó nhân viên và người nhận vẫn hưởng lương tuy vắng mặt vì đau ốm hoặc thương tật, cùng với số tiền và giá biểu trang trải hàng tuần mà quý vị hay đệ tam nhân bao trả áp dụng cho họ.
 • Bản sao chứng thư cho phép tạm thu thuế lợi tức của nhân viên và người nhận (Mẫu W-4, W-4P, W-4S,W-4V).
 • Ngày giờ và số tiền thuế quý vị đã trả và số xác nhận cho các khoản tiền gửi bằng EFTPS.
 • Bản sao của những tờ khai đã nộp và số xác nhận.
 • Hồ sơ về phụ cấp và các khoản bồi hoàn chi phí được cung cấp cho nhân viên của quý vị, kể cả tài liệu chứng minh.
 • Tài liệu để chứng minh bất kỳ khoản tín thuế nào được yêu cầu. Hồ sơ liên quan đến tiền lương nghỉ ốm đủ điều kiện và tiền lương nghỉ vì lý do gia đình đủ điều kiện cho thời gian nghỉ sau ngày 31 tháng 3 năm 2021 và hồ sơ liên quan đến tiền lương đủ điều kiện cho tín thuế giữ chân nhân viên được trả sau ngày 30 tháng 6 năm 2021, phải được lưu giữ trong ít nhất 6 năm. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu về tài liệu chứng minh, hãy truy cập Tín Thuế Cho Việc Nghỉ Phép Có Lương Theo Đạo Luật Ứng Phó Với Vi-Rút Corona Đầu Tiên Dành Cho Gia Đình Đối Với Việc Nghỉ Phép Trước Ngày 1 Tháng 4 Năm 2021 (tiếng Anh) và các trang Câu Hỏi Thường Gặp: Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên Theo Đạo Luật CARES (tiếng Anh).
 • Tài liệu để chứng minh số tiền trong bất kỳ khoản chia sẻ của chủ lao động hoặc người lao động nào về thuế an sinh xã hội mà quý vị đã hoãn và trả cho năm 2020.