Hãng loại S là công ty chọn cách dồn chuyển các khoản lợi tức, tiêu tốn, khấu giảm và tín thuế cho cổ đông vì mục đích nộp thuế liên bang. Cổ đông của hãng loại S sẽ trình báo phần lợi tức và tiêu tốn đã dồn chuyển trên tờ khai thuế cá nhân, và bị đánh thuế theo phân suất thuế lợi tức cá nhân. Ðiều này giúp hãng loại S tránh bị đánh thuế hai lần trên lợi tức của công ty. Hãng loại S có trách nhiệm nộp thuế trên một số khoản lời vốn có và lợi tức thụ động.

Muốn hội đủ tiêu chuẩn làm hãng loại S, công ty phải đáp ứng những đòi hỏi sau đây:

 • Là hãng nội địa
 • Chỉ có những cổ đông đã định
  • kể cả cá nhân, một số quỹ tín thác và tài sản, và
  • không được bao gồm các hội hợp tác, công ty, và cũng chẳng có cổ đông là ngoại kiều không thường trú
 • Có không quá 100 cổ đông
 • Chỉ có một loại cổ phần
 • Không là công ty chẳng hợp chuẩn, nghĩa là một số định chế tài chánh, hãng bảo hiểm, và hãng thương mại quốc tế trong nội địa.

Ðể được là hãng loại S, công ty phải trình nộp Mẫu 2553, Lựa Chọn của Hãng Thương Mại Cỡ Nhỏ (tiếng Anh)PDF đã có chữ ký của tất cả các cổ đông.  Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn về Mẫu 2553 (tiếng Anh)PDF.

Bảng 1 - Hãng loại S
Nếu quý vị là hãng loại S thì có trách nhiệm lo liệu... THÌ dùng Mẫu... Hướng dẫn riêng...
Thuế lợi tức 1120S (tiếng Anh)PDF
1120S Sch. K-1 (tiếng Anh)PDF
Instructions for Form 1120S (tiếng Anh)PDF
Instructions for Form 1120S Sch. K-1 (tiếng Anh)PDF
 
Thuế ước tính 1120-W (tiếng Anh) PDF (chỉ dành cho hãng) Instructions for Form 1120-W (tiếng Anh)PDF

Thuế việc làm:

 • Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế
 • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
 • Nộp thuế việc làm

941 (tiếng Anh)PDF 
(943 (tiếng Anh)PDF dành cho nhân viên nông trại)

940 (tiếng Anh)PDF


 

Instructions for Form 941 Employers QUARTERLY Federal Tax Return (tiếng Anh)PDF

Instructions for Form 943 Employers Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees (tiếng Anh)PDF

Instructions for Form 940 Employers Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return (tiếng Anh)PDF

Thuế gián thu Tham khảo trang web Thuế Gián Thu (tiếng Anh)
 
 

 

Bảng 2 - Cổ Ðông của Hãng loại S

Nếu quý vị là cổ đông của hãng loại S thì có trách nhiệm lo liệu...

THÌ dùng Mẫu... Hướng dẫn riêng...
Thuế lợi tức 1040 hay 1040-SR và Bản khai E (tiếng Anh)PDF và các mẫu khác được tham chiếu trong Bản khai K-1 của cổ đông Hướng dẫn về Bản khai E (Mẫu đơn 1040 1040-SR) Thu nhập và Mất mát Bổ sung (tiếng Anh)PDF
 
Thuế ước tính

1040-ES (tiếng Anh)PDF