Hãng loại S là công ty chọn cách dồn chuyển các khoản lợi tức, tiêu tốn, khấu giảm và tín thuế cho cổ đông vì mục đích nộp thuế liên bang. Cổ đông của hãng loại S sẽ trình báo phần lợi tức và tiêu tốn đã dồn chuyển trên tờ khai thuế cá nhân, và bị đánh thuế theo phân suất thuế lợi tức cá nhân. Ðiều này giúp hãng loại S tránh bị đánh thuế hai lần trên lợi tức của công ty. Hãng loại S có trách nhiệm nộp thuế trên một số khoản lời vốn có và lợi tức thụ động.

Muốn hội đủ tiêu chuẩn làm hãng loại S, công ty phải đáp ứng những đòi hỏi sau đây:

 • Là hãng nội địa
 • Chỉ có những cổ đông đã định
  • kể cả cá nhân, một số quỹ tín thác và tài sản, và
  • không được bao gồm các hội hợp tác, công ty, và cũng chẳng có cổ đông là ngoại kiều không thường trú
 • Có không quá 100 cổ đông
 • Chỉ có một loại cổ phần
 • Không là công ty chẳng hợp chuẩn, nghĩa là một số định chế tài chánh, hãng bảo hiểm, và hãng thương mại quốc tế trong nội địa.

Ðể được là hãng loại S, công ty phải trình nộp Mẫu 2553, Lựa Chọn của Hãng Thương Mại Cỡ Nhỏ (Form 2553 Election by a Small Business Corporation) (PDF) đã có chữ ký của tất cả các cổ đông.  Để biết thêm thông tin, xin xem Hướng Dẫn về Mẫu 2553 (Instructions for Form 2553) (PDF).

Bảng 1 - Hãng loại S
Nếu quý vị là hãng loại S thì có trách nhiệm lo liệu... THÌ dùng Mẫu... Hướng dẫn riêng...
Thuế lợi tức 1120S (PDF)
1120S Sch. K-1 (PDF)
Instructions for Form 1120S (PDF)
Instructions for Form 1120S Sch. K-1 (PDF)
 
Thuế ước tính 1120-W (PDF) (corporation only) Instructions for Form 1120-W (PDF)
 

Thuế việc làm:

 • Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế
 • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
 • Nộp thuế việc làm

941 (PDF) ( 943 (PDF) for farm employees)

940 (PDF)


 

Instructions for Form 941 Employers QUARTERLY Federal Tax Return (PDF)

Instructions for Form 943 Employers Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees (PDF)
 

Instructions for Form 940 Employers Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return (PDF)
 

Thuế gián thu Tham khảo trang web Thuế Gián Thu (Excise Tax)
 
 

 

Bảng 2 - Cổ Ðông của Hãng loại S

Nếu quý vị là cổ đông của hãng loại S thì có trách nhiệm lo liệu...

THÌ dùng Mẫu... Hướng dẫn riêng...
Thuế lợi tức 1040 and Schedule E (PDF) and other forms referenced on the shareholder's Schedule K-1 Instructions for Schedule E (Form 1040) Supplemental Income and Loss (PDF)
 
Thuế ước tính

1040-ES (PDF)