Công ty cổ phần S là công ty chọn cách truyền qua thu nhập, lỗ, khấu trừ, và tín thuế của công ty cổ phần cho cổ đông vì mục đích thuế liên bang. Cổ đông của công ty cổ phần S khai báo thu nhập và lỗ đã truyền qua trên tờ khai thuế cá nhân và bị đánh thuế theo phân suất thuế thu nhập cá nhân. Ðiều này giúp công ty cổ phần S tránh bị đánh thuế hai lần trên thu nhập của công ty. Công ty cổ phần S có trách nhiệm đóng thuế trên một số khoản lãi tích hợp sẵn và thu nhập thụ động ở cấp tổ chức.

Để đủ điều kiện cho tư cách công ty cổ phần S, công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là công ty nội địa
 • Chỉ có những cổ đông được phép
  • Có thể là cá nhân, quỹ tín thác nhất định, và di sản và
  • Không được là công ty hợp danh, công ty cổ phần hoặc cổ đông là người nước ngoài tạm trú
 • Có không quá 100 cổ đông
 • Chỉ có một loại cổ phiếu
 • Không là công ty cổ phần không đủ điều kiện (ví dụ một số tổ chức tài chính nhất định, công ty bảo hiểm, và công ty cổ phần thương mại quốc tế trong nội địa).

Ðể được là công ty cổ phần S, công ty phải nộp Mẫu 2553, Lựa chọn cho Công ty cổ phần Doanh nghiệp nhỏ (tiếng Anh)PDF đã có chữ ký của tất cả các cổ đông. Xem Hướng dẫn cho Mẫu 2553 (tiếng Anh)PDF để biết tất cả thông tin cần thiết và để xác định nơi nộp mẫu đơn.

Các yêu cầu khai thuế: 

Biểu đồ 1 – Công ty cổ phần  S

Nếu bạn có một công ty cổ phần S thì bạn có thể có trách nhiệm trả... Dùng Mẫu... Hướng dẫn riêng...
Thuế thu nhập 1120-S (tiếng Anh)
Mẫu 1120-S (Bảng K-1) (tiếng Anh)PDF
Hướng dẫn cho Mẫu 1120-S (tiếng Anh)PDF
Hướng dẫn cho Mẫu 1120-S (Bảng K-1) (tiếng Anh)PDF
Thuế việc làm:
 • Thuế An sinh Xã hội và thuế Medicare và khấu lưu thuế thu nhập
 • Thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA)
 • Ký gửi thuế việc làm
941 (tiếng Anh) hoặc 943 (tiếng Anh) (dành cho nhân viên nông trại)
940 (tiếng Anh)PDF
Hướng dẫn cho Mẫu 941, Tờ khai thuế Liên bang HÀNG QUÝ của Chủ lao động (tiếng Anh)PDF
Hướng dẫn cho Mẫu 943, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên Nông nghiệp (tiếng Anh)PDF
Hướng dẫn cho Mẫu 940,Tờ khai thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh)PDF
Thuế gián thu Tham khảo trang web Thuế gián thu (tiếng Anh)  

Biểu đồ 2 - Cổ đông của Công ty cổ phần S

Nếu bạn là cổ đông của công ty cổ phần S thì bạn có thể có trách nhiệm trả... Dùng Mẫu... Hướng dẫn riêng...
Thuế thu nhập 1040 hay 1040-SR và Bảng E (tiếng Anh) và các mẫu khác được tham chiếu trong Bảng K-1 của cổ đông Hướng dẫn cho Bảng E (Mẫu 1040 và 1040-SR) Thu nhập và Lỗ bổ sung (tiếng Anh)PDF
Thuế ước tính 1040-ES