Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Khi muốn khởi sự doanh nghiệp, quý vị phải xem nên thành lập dạng tổ chức thương mại nào. Dạng doanh thương sẽ định rõ quý vị phải khai thuế lợi tức theo biểu mẫu nào. Các dạng doanh nghiệp phổ biến nhất là hãng có chủ độc quyền duy nhất, hội hợp tác, công ty/tập đoàn, và hãng loại S. LLC (Limited Liability Company, hay Hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn) là cơ cấu doanh thương được phép thành lập theo quy chế của tiểu bang. Nên suy xét kỹ về mặt pháp lý và thuế vụ khi lựa chọn cơ cấu doanh thương.

For additional information, refer to Small Business Administration's (Quản trị doanh nghiệp nhỏ) Cơ Cấu Doanh Thương (Choose a business structure) web page.