Khi bắt đầu kinh doanh, quý vị phải quyết định hình thức thành lập thực thể kinh doanh. Hình thức kinh doanh của quý vị xác định quý vị phải nộp mẫu khai thuế thu nhập nào. Các hình thức kinh doanh phổ biến nhất là doanh nghiệp cá thể, công ty hợp danh, công ty và công ty S. Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một cơ cấu doanh nghiệp được luật pháp tiểu bang cho phép. Các cân nhắc về pháp lý và thuế liên quan đến việc lựa chọn cơ cấu kinh doanh.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web Chọn cơ cấu doanh nghiệp (tiếng Anh)của Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ.