Doanh nghiệp cá thể là người tự mình sở hữu doanh nghiệp mà chưa thành lập công ty. Tuy nhiên, nếu quý vị là hội viên duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạng (LLC) nội địa thì quý vị sẽ không là doanh nghiệp cá thể nếu quý vị chọn khai LLC là công ty.

Nếu quý vị là doanh nghiệp cá thể thì nên sử dụng thông tin trong bảng dưới đây để giúp quý vị xác định một số biểu mẫu mà quý vị có thể được yêu cầu nộp.

NẾU quý vị có trách nhiệm cho: THÌ dùng Mẫu:
Thuế thu nhập

1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân

hoặc 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh)

và Bảng C (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR), Lợi nhuận hoặc Lỗ từ Kinh doanh

Thuế tự kinh doanh Bảng SE (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR), Thuế tự kinh doanh (tiếng Anh)
Thuế ước tính 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhân
Thuế An sinh Xã hội và Medicare và khấu lưu thuế thu nhập

941, Tờ khai thuế Liên bang hàng quý của Chủ lao động (tiếng Anh)

943, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên Nông nghiệp (tiếng Anh)

944, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh)

Cung cấp thông tin về thuế An sinh Xã hội và Medicare và khấu lưu thuế thu nhập

W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) (gửi cho nhân viên)

và W-3, Chuyển phát Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh)(đến Cơ quan An sinh Xã hội)

Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) 940, Tờ khai thuế thất nghiệp Liên bang hàng năm của Chủ lao động (FUTA) (tiếng Anh)
Nộp tờ khai thông tin về chi trả cho người không phải là nhân viên và giao dịch với những người khác Xem Tờ khai thông tin (tiếng Anh)Hướng dẫn cho Tờ khai thông tin (tiếng Anh)
Thuế gián thu Tham khảo trang web Thuế gián thu (tiếng Anh)