Chủ độc quyền duy nhất là người tự mình sở hữu doanh thương chưa hợp nhất. Tuy nhiên, nếu quý vị là hội viên duy nhất của LLC (hãng trách nhiệm hữu hạn) nội địa thì sẽ không là chủ độc quyền duy nhất nếu muốn khai LLC là công ty/tập đoàn.

Nếu quý vị là chủ độc quyền duy nhất thì nên sử dụng thông tin trong bảng dưới đây để biết một vài biểu mẫu mà mình có thể phải đệ nộp.

NẾU quý vị có trách nhiệm lo liệu: THÌ dùng Mẫu:
Thuế lợi tức

1040, Tờ khai Thuế Thu nhập Cá nhân Hoa Kỳ

Hoặc 1040-SR, Tờ khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người cao niên (tiếng Anh)

Bản khai C (Mẫu đơn 1040 hoặc 1040-SR), Lãi hoặc Lỗ từ Kinh doanh (tiếng Anh)

Thuế tư doanh Bản khai SE (Mẫu đơn 1040 hoặc 1040-SR), Thuế tư doanh (tiếng Anh)
Thuế ước tính 1040-ES, Thuế Ước tính dành cho Cá nhân (tiếng Anh)
Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare

941, Tờ khai Thuế Liên bang Hàng quý của Chủ thuê lao động (tiếng Anh)

943, Tờ khai Thuế Liên bang Hàng năm của Chủ thuê lao động dành cho Nhân viên Nông nghiệp (tiếng Anh)

944, Tờ khai Thuế Liên bang Hàng năm của Chủ thuê lao động (tiếng Anh)

Cung cấp thông tin về vấn đề khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và Medicare

W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) (gửi cho nhân viên)

W-3, Chuyển Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) (đến Cơ quan An sinh Xã hội)

Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) 940, Tờ khai Thuế Thất nghiệp Liên bang Hàng năm của Chủ thuê lao động (FUTA) (tiếng Anh)
Nộp tờ khai thông tin về chi trả cho người không phải là nhân viên và giao dịch với những người khác Xem Tờ Khai Thông Tin (tiếng Anh)
Thuế gián thu Tham khảo trang web Thuế Gián Thu (tiếng Anh)