Chủ độc quyền duy nhất là người tự mình sở hữu doanh thương chưa hợp nhất. Tuy nhiên, nếu quý vị là hội viên duy nhất của LLC (hãng trách nhiệm hữu hạn) nội địa thì sẽ không là chủ độc quyền duy nhất nếu muốn khai LLC là công ty/tập đoàn.

Nếu quý vị là chủ độc quyền duy nhất thì nên sử dụng thông tin trong bảng dưới đây để biết một vài biểu mẫu mà mình có thể phải đệ nộp.

NẾU quý vị có trách nhiệm lo liệu: THÌ dùng Mẫu:
Thuế lợi tức

1040, U.S. Individual Income Tax Return

and Schedule C (Form 1040), Profit or Loss from Business

or Schedule C-EZ (Form 1040), Net Profit from Business

Thuế tư doanh Schedule SE (Form 1040), Self-Employment Tax
Thuế ước tính 1040-ES, Estimated Tax for Individuals
Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare

941, Employer's Quarterly Federal Tax Return

943, Employer's Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees

944, Employer's Annual Federal Tax Return

Cung cấp thông tin về vấn đề khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và Medicare

W-2, Wage and Tax Statement (to employee) 

and W-3, Transmittal of Wage and Tax Statements (to the Social Security Administration)

Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) 940, Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax Return
Nộp tờ khai thông tin về chi trả cho người không phải là nhân viên và giao dịch với những người khác Xem Tờ Khai Thông Tin (Information Returns)
Thuế gián thu Tham khảo trang web Thuế Gián Thu (Excise Tax)