Doanh nghiệp cá thể là người sở hữu một doanh nghiệp chưa có tư cách pháp nhân. Nếu bạn là thành viên duy nhất của một công ty trách nhiệm hữu hạn nội địa (LLC) và chọn coi LLC như một công ty cổ phần, thì bạn không phải là doanh nghiệp cá thể.

Những mẫu bạn có thể cần để nộp

Sử dụng bảng này để giúp xác định một số mẫu mà bạn có thể phải nộp với tư cách là doanh nghiệp cá thể.

NẾU bạn có trách nhiệm cho: THÌ dùng Mẫu:
Thuế thu nhập

1040, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân

hoặc 1040-SR, Tờ khai thuế Hoa Kỳ cho Người cao niên (tiếng Anh)

và Bảng C (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR), Lợi nhuận hoặc Lỗ từ Kinh doanh

Thuế tự kinh doanh Bảng SE (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR), Thuế tự kinh doanh (tiếng Anh)
Thuế ước tính 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhân
Thuế An sinh Xã hội và Medicare và khấu lưu thuế thu nhập

941, Tờ khai thuế Liên bang hàng quý của Chủ lao động (tiếng Anh)

943, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên Nông nghiệp (tiếng Anh)

944, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động (tiếng Anh)

Cung cấp thông tin về thuế An sinh Xã hội và Medicare và khấu lưu thuế thu nhập

W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) (gửi cho nhân viên)

và W-3, Chuyển phát Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh)(đến Sở An sinh Xã hội)

Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) 940, Tờ khai thuế thất nghiệp Liên bang hàng năm của Chủ lao động (FUTA) (tiếng Anh)
Nộp tờ khai thông tin về thanh toán cho người không phải là nhân viên và giao dịch với những người khác Tìm mẫu tại E-file tờ khai thông tin (tiếng Anh)Hướng dẫn cho tờ khai thông tin (tiếng Anh)
Thuế gián thu Tìm mẫu tại Thuế gián thu (tiếng Anh)