Giới thiệu về Bảng C (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Lợi Nhuận hoặc Lỗ từ Kinh Doanh (Doanh Nghiệp Cá Thể)

Hãy dùng Bản khai C (Mẫu 1040) để báo cáo thu nhập hoặc tổn thất của một doanh nghiệp quý vị vận hành hoặc một nghề nghiệp quý vị thực hiện dưới dạng kinh nghiệp tư nhân do một người làm chủ. Một hoạt động được coi là đủ điều kiện là hoạt động kinh doanh nếu:

  • Mục đích chính của quý vị khi tham gia vào hoạt động này là vì thu nhập hay lợi nhuận.
  • Quý vị tham gia vào hoạt động này với sự liên tục và đều đặn.

Sửa đổi hiện tại

Bản khai C (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF

Hướng dẫn về Bản khai C (Mẫu 1040) (tiếng Anh) | Phiên bản in (tiếng Anh)PDF | Sách điện tử (epub, tiếng Anh)EPUB


Phát triển gần đây

Thay đổi đối với Hướng dẫn năm 2018 về Bản khai C (Mẫu 1040) do Đạo luật Miễn giảm thuế Chắc chắc và do Thiên tai cho Người đóng thuế năm 2019 (tiếng Anh) -- 06-THÁNG BA-2020


Các mục khác có thể hữu ích cho quý vị

Tất cả các bản sửa đổi của Bản khai C (Mẫu 1040) (tiếng Anh)

Trung Tâm Thuế Kinh Doanh Theo Dạng Chia Sẻ Kinh Phí

Giới thiệu về Ấn phẩm 334, Hướng dẫn về Thuế cho Doanh nghiệp Nhỏ (Dành cho Cá nhân Sử dụng Bản khai C hoặc C-EZ) (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 463, Chi phí đi lại, giải trí, quà tặng và xe hơi (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 535, Chi phí kinh doanh (tiếng Anh)

Các sản phẩm hiện tại khác (tiếng Anh)