Giới thiệu về Bảng C (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR), Lợi nhuận hoặc Lỗ từ kinh doanh (Doanh nghiệp Cá thể)

Dùng Bảng C (Mẫu 1040) để khai báo thu nhập hoặc lỗ từ một hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp được hành nghề bởi doanh nghiệp cá thể. Một hoạt động được coi là đủ điều kiện là hoạt động kinh doanh nếu:

  • Mục đích chính của bạn khi tham gia vào hoạt động này là vì thu nhập hay lợi nhuận.
  • Bạn tham gia vào hoạt động này với sự liên tục và đều đặn.

Sửa đổi hiện tại

Bảng C (Mẫu 1040) (tiếng Anh)PDF

Hướng dẫn cho Bảng C (Mẫu 1040) (tiếng Anh) | Phiên bản in (tiếng Anh)PDF | Sách điện tử (epub, tiếng Anh)EPUB


Phát triển gần đây

Thây đổi cho Hướng dẫn cho Bảng C (Mẫu 1040) năm 2023 – 9 tháng 2, 2024

Cập nhật tham chiếu cho Ấn phẩm 535, Hướng dẫn cho Bảng C (Mẫu 1040) năm 2023 (tiếng Anh) – 23 tháng 1, 2024

Cập nhật cho Mã Hoạt động kinh doanh chính, Hướng dẫn cho Bảng C (Mẫu 1040) năm 2022 (tiếng Anh) – 3 tháng 2, 2023


Các mục khác có thể hữu ích cho bạn

Tất cả các bản sửa đổi của Bảng C (Mẫu 1040) (tiếng Anh)

Trung tâm thuế cho nền Kinh tế Gig

Giới thiệu về Ấn phẩm 334, Hướng dẫn thuế cho Doanh nghiệp nhỏ (Dành cho Cá nhân sử dụng Bảng C hoặc C-EZ) (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 463, Chi phí đi lại, giải trí, quà tặng và xe hơi (tiếng Anh)

Giới thiệu về Ấn phẩm 535, Chi phí kinh doanh (tiếng Anh)

Các sản phẩm hiện tại khác (tiếng Anh)