Thay đổi đối với Hướng dẫn cho Bảng C (Mẫu 1040) năm 2023

Nếu bạn tải xuống Hướng dẫn cho Bảng C (Mẫu 1040) năm 2023 trước ngày 26 tháng 1, 2024, xin lưu ý 3 thay đổi sau:

 1. Hệ số dặm tiêu chuẩn: Trên trang C-7, theo hướng dẫn cho dòng 9, văn bản đã được cập nhật để đọc:

  Nếu bạn lấy tỷ lệ số dặm tiêu chuẩn:
   
  • Nhân số dặm kinh doanh với 0.655. Ví dụ, 1.250 dặm kinh doanh x 0,655 = $818,75.
    

 2. Người nộp Mẫu 1040-SS: Trên trang C-16, theo hướng dẫn cho dòng 33, văn bản này đã được thêm vào: "Dòng 33 không áp dụng cho người nộp Mẫu 1040-SS."
   
 3. Tham chiếu đến Ấn phẩm 535: Tất cả các tham chiếu đến Ấn phẩm 535, Chi phí kinh doanh, đã được rút lại vào năm 2022, đã được thay thế bằng tham chiếu cho các ấn phẩm khác hoặc các phần của Bộ Luật Thuế vụ, như sau:
   
  • Trang C-7. Theo hướng dẫn cho dòng 12, bây giờ chúng tôi tham chiếu Ấn phẩm 225, chương 7; và đoạn 57.
  • Trang C-8. Theo hướng dẫn cho các dòng 16a và 16b, bây giờ chúng tôi tham chiếu Ấn phẩm 225, chương 4; và Ấn phẩm 551, Quy tắc vốn hóa thống nhất.
  • Trang C-17. Theo hướng dẫn cho Phần V. Chi phí khác. Dòng 48, bây giờ chúng tôi tham chiếu Ấn phẩm 334, chương 8; Ấn phẩm 225, chương 4; và đoạn 181.