Người nộp Mẫu 1040-SS phải khai báo chi phí cho việc sử dụng nhà của họ vào mục đích kinh doanh như thế nào trong Bảng C (Mẫu 1040) vào năm 2023

Đối với năm 2023, người đóng thuế nộp Mẫu 1040-SS sử dụng Bảng C (Mẫu 1040) để khai báo chi phí cho việc sử dụng nhà của họ cho mục đích kinh doanh nên làm theo các bước dưới đây.

  1. Hoàn thành (các) bảng tính thích hợp trong Ấn phẩm 587, Sử dụng Nhà của Bạn cho mục đích Kinh doanh (tiếng Anh).
  2. Thực hiện theo các hướng dẫn cho (các) bảng tính bạn đã hoàn thành để tính toán chi phí cho việc sử dụng nhà của bạn cho mục đích kinh doanh.
  3. Điền số tiền vào Bảng C (Mẫu 1040), Phần V, Các chi phí khác (Other expenses).
  4. Điền tổng chi phí của bạn từ Phần V, dòng 48, vào Bảng C (Mẫu 1040), dòng 27a.
  5. Điền phần còn lại của Bảng C (Mẫu 1040), bỏ qua dòng 30.
  6. Sử dụng kết quả để hoàn thành Bảng SE (Mẫu 1040) và Mẫu 1040-SS, nếu phù hợp.