Konsènan Barèm C (Fòm 1040), Pwofi oubyen Pèt nan Biznis (Pwopriyete Endividyèl)

Itilize Barèm C (Fòm 1040) pou deklare revni oswa pèt ki fèt nan yon biznis ou te jere, oswa yon pwofesyon ou te pratike kote se ou ki bòs tèt ou. Yon aktivite kalifye pou yo rele l biznis si:

  • Objektif prensipal ou nan aktivite a se fè lajan oubyen pwofi.
  • Se yon aktivite ou toujou ap fè tout tan.

Revizyon Aktyèl

Barèm C (Fòm 1040) (an anglè)PDF

Enstriksyon pou Barèm C (Fòm 1040) (an anglè) | Vèsyon enprime (an anglè)PDF | eBook (epub, an anglè)EPUB


Inovasyon ki fèk Parèt

Update Mizajou nan Kòd Aktivite Biznis, 2022 Enstriksyon pou Barèm C (Fòm 1040) -- 03-FEV-2023


Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil

Tout Revizyon sou Barèm C (Form 1040) yo (an anglè)

Biwo Fiskal Ekonomi Pataj

Konsènan Piblikasyon 334, Gid taks pou Ti Antrepriz (Pou Moun ki itilize Barèm C oubyen C-EZ ) (an anglè)

Konsènan Piblikasyon 463, Vwayaj, Lwazi, Kado, epi Depans Machin (an anglè)

Konsènan Piblikasyon 535, Depans Biznis (an anglè)

Lòt Pwodui Aktyèl (an anglè)