Konsènan Barèm C (Fòm 1040), Pwofi oubyen Pèt nan Biznis (Pwopriyete Endividyèl)