Khi thành lập công ty/tập đoàn, các cổ đông dự kiến sẽ đổi tiền bạc, tài sản - hoặc cả hai - thành vốn cổ phần của công ty/tập đoàn. Khi tính lợi tức chịu thuế, nói chung công ty/tập đoàn có thể khai các khoản khấu giảm y hệt như hãng có chủ độc quyền duy nhất. Công ty/Tập đoàn cũng có thể xin những khấu giảm đặc biệt. Hãng loại C được nhìn nhận là tổ chức đóng thuế riêng biệt vì mục đích nộp thuế lợi tức liên bang. Công ty/Tập đoàn thực hiện hoạt động, có được tiền lời hoặc lỗ thuần, rồi đóng thuế và phân chia lợi nhuận cho cổ đông.

Lợi nhuận của công ty/tập đoàn bị đánh thuế khi thâu nhận, rồi sau đó cũng áp đặt thuế này trên cổ đông sau khi phân chia dưới dạng cổ tức. Ðiều này dẫn đến tình trạng đánh thuế hai lần. Công ty/Tập đoàn không được khấu giảm thuế khi phân chia cổ tức cho các cổ đông. Cổ đông không thể khấu trừ bất cứ khoản thua lỗ nào của công ty/tập đoàn.

Nếu quý vị là hãng loại C thì nên sử dụng thông tin trong bảng dưới đây để biết một vài biểu mẫu mà mình có thể phải đệ nộp.

Công ty/Tập đoàn nào có tài sản $10 triệu trở lên và nộp ít nhất 250 tờ khai hàng năm đều phải đệ nộp Mẫu 1120 và 1120-S theo dạng điện tử cho niên thuế kết thúc vào ngày hoặc sau ngày 31 tháng Chạp, 2007. Muốn biết thêm thông tin về e-file thì nên xem mục e-file dành cho Doanh Nghiệp và Người Đóng Thuế Tự Doanh (tiếng Anh).