Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

 

Khi thành lập công ty/tập đoàn, các cổ đông dự kiến sẽ đổi tiền bạc, tài sản - hoặc cả hai - thành vốn cổ phần của công ty/tập đoàn. Khi tính lợi tức chịu thuế, nói chung công ty/tập đoàn có thể khai các khoản khấu giảm y hệt như hãng có chủ độc quyền duy nhất . Công ty/Tập đoàn cũng có thể xin những khấu giảm đặc biệt. Hãng loại C được nhìn nhận là tổ chức đóng thuế riêng biệt vì mục đích nộp thuế lợi tức liên bang. Công ty/Tập đoàn thực hiện hoạt động thương mại, có được tiền lời hoặc lỗ thuần, rồi đóng thuế và phân chia lợi nhuận cho cổ đông.

Lợi nhuận của công ty/tập đoàn bị đánh thuế khi thâu nhận, rồi sau đó cũng áp đặt trên cổ đông sau khi phân chia dưới dạng cổ tức. Ðiều này dẫn đến tình trạng đánh thuế hai lần. Công ty/Tập đoàn không được khấu giảm thuế khi phân chia cổ tức cho các cổ đông. Cổ đông không thể khấu trừ bất cứ khoản thua lỗ nào của công ty/tập đoàn.

Nếu quý vị là hãng loại C thì nên sử dụng thông tin trong bảng dưới đây để biết một vài biểu mẫu mà mình có thể phải đệ nộp.

Công ty/Tập đoàn nào có tài sản $10 triệu trở lên và nộp ít nhất 250 tờ khai hàng năm đều phải đệ nộp Mẫu 1120 và 1120S theo dạng điện tử cho niên thuế kết thúc vào ngày hoặc sau ngày 31 tháng Chạp, 2006. Muốn biết thêm thông tin về e-file thì nên xem mục Chủ Ðề Liên Quan.

Công Ty/Tập Ðoàn

Nếu quý vị là hãng loại C hoặc hãng loại S thì có trách nhiệm lo liệu...

THÌ dùng Mẫu...

Hướng dẫn riêng...

Thuế lợi tức 1120, U.S. Corporation Income Tax Return (PDF) Instructions for Form 1120 U.S. Corporation Income Tax Return (PDF)
 
Thuế ước tính

1120-W, Estimated Tax for Corporations (PDF)

 

Instructions for Form 1120-W (PDF)
 

Thuế việc làm

  • Khấu lưu thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế Medicare
  • Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)
  • Nộp thuế việc làm

941, Employer's Quarterly Federal Tax Return (PDF) or
 

943, Employer's Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees (PDF) (for farm employees)
 

940, Employer's Annual Federal Unemployment (FUTA) Tax return (PDF)
 

Instructions for Form 941 (PDF)


Instructions for Form 943 (PDF)
Instructions for Form 940 (PDF)
 

Thuế gián thu   Tham khảo trang web Thuế Gián Thu (Excise Tax)