Khi thành lập một công ty cổ phần, các cổ đông tiềm năng trao đổi tiền, tài sản hoặc cả hai để lấy vốn cổ phần của công ty. Một công ty cổ phần thường lấy các khoản khấu trừ giống như công ty cá thể để tính thu nhập chịu thuế của mình. Một công ty cổ phần cũng có thể dùng khấu trừ đặc biệt. Cho mục đích thuế thu nhập liên bang, công ty cổ phần C được công nhận là một thực thể đóng thuế riêng biệt. Công ty cổ phần tiến hành kinh doanh, ghi nhận thu nhập hoặc lỗ ròng, trả tiền thuế và phân phối lợi nhuận cho các cổ đông.

Lợi nhuận của một công ty cổ phần bị đánh thuế trên công ty khi kiếm được, và sau đó bị đánh thuế cho các cổ đông khi chia cổ tức. Điều này tạo ra một khoản thuế kép. Công ty cổ phần không được khấu trừ thuế khi chia cổ tức cho các cổ đông. Cổ đông không thể khấu trừ bất kỳ khoản lỗ nào của công ty cổ phần.

Nếu bạn là công ty cổ phần C, hãy sử dụng thông tin trong biểu đồ bên dưới để giúp bạn xác định một số mẫu đơn bạn có thể phải nộp.

Các công ty cổ phần có yêu cầu nộp 10 tờ khai trở lên trong một năm dương lịch (được tính bằng cách tổng hợp tất cả các tờ khai thuộc bất kỳ loại nào) phải e-file Mẫu 1120 và 1120-S của họ, có hiệu lực đối với các tờ khai bắt buộc phải nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 1, 2024. Tìm thông tin chi tiết về các quy định cuối cùng về e-file (tiếng Anh). Để biết thêm thông tin về e-file, xem e-file cho Người đóng thuế là Doanh nghiệp và Người tự kinh doanh (tiếng Anh).