Nếu bạn tự kinh doanh thì nên đến trang Trung tâm thuế cho Cá nhân Tự kinh doanh để biết thông tin về nghĩa vụ thuế của mình.

Am hiểu thuế việc làm

Hãy hiểu rõ nhiều loại thuế phải ký gởi và khai báo, chẳng hạn như thuế thu nhập liên bang, thuế an sinh xã hội và Medicare, và Thuế thất nghiệp Liên bang (FUTA).

Ký gởi và khai báo thuế việc làm

Bạn cần phải ký gởi tiền thuế thu nhập liên bang và Thuế Medicare bổ sung đã khấu lưu, cùng với thuế an sinh xã hội của cả chủ lao động lẫn nhân viên và thuế Medicare. Bạn cũng cần phải khai báo các loại thuế đã ký gửi, cùng với khai báo lương bổng, tiền boa và thù lao khác đã trả cho nhân viên.

Ngày đáo hạn nộp thuế việc làm

Bạn phải kịp thời ký gởi và khai báo thuế việc làm.

Chỉnh sửa thuế việc làm

Các mẫu "X" dùng để khai báo những điều chỉnh ở thuế việc làm và yêu cầu hoàn thuế số tiền thuế việc làm đã trả dư.

E-file các mẫu đơn thuế việc làm (tiếng Anh)

Tìm hiểu cách nộp mẫu thuế việc làm của bạn bằng điện tử.

Cập nhật địa chỉ kinh doanh

Có nhiều cách thông báo cho IRS biết địa chỉ của bạn đã thay đổi.