Nếu quý vị tự kinh doanh thì nên đến trang Trung Tâm Thuế Vụ dành cho Người Tự Kinh Doanh để biết thông tin về nghĩa vụ thuế của mình.

Hiểu Thuế Việc Làm

Hãy hiểu rõ nhiều loại thuế phải ký gởi và báo cáo, chẳng hạn như thuế lợi tức liên bang, thuế an sinh xã hội và Medicare, và Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA).

Ký Gởi và Trình Báo Thuế Việc Làm

Quý vị cần phải ký gởi tiền thuế lợi tức liên bang và Thuế Medicare Phụ Trội đã khấu lưu, cùng với thuế an sinh xã hội của cả hãng sở lẫn nhân viên và thuế Medicare. Quý vị cũng cần phải tường trình các loại thuế đã nộp, cùng với báo cáo lương bổng, tiền tip và thù lao khác đã trả cho nhân viên.

Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm

Quý vị phải kịp thời ký gởi và trình báo thuế việc làm.

Chỉnh Sửa Thuế Việc Làm

Các mẫu có đuôi "X" dùng để tường trình những điều chỉnh ở thuế việc làm và yêu cầu hoàn lại số tiền đã trả lố thuế việc làm.

E-file (Khai Điện Tử) Các Mẫu Đơn Thuế Việc Làm (tiếng Anh)

Tìm hiểu cách nộp mẫu thuế việc làm của quý vị theo phương thức điện tử.

Cập Nhật Địa Chỉ Kinh Doanh

Có nhiều cách báo cho IRS biết địa chỉ của quý vị đã thay đổi.