Quý vị có thể nộp e-file cho bất kỳ mẫu đơn thuế việc làm sau đây: 940, 941, 943, 944 và 945.

Lợi ích của e-file:

  • Tiết kiệm thời gian
  • An toàn và chính xác
  • Quý vị nhận được xác nhận trong vòng 24 giờ

Nếu quý vị mong muốn nộp e-file cho thuế việc làm của quý vị thì chọn một trong hai tùy chọn bên dưới:

Tùy chọn 1: Tôi muốn tự nộp các mẫu đơn

Quý vị có thể phải trả một khoản phí để nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử.

Phần mềm sẽ yêu cầu chữ ký của quý vị đễ nộp e-file. Tùy theo phần mềm, quý vị sẽ được cung cấp một hoặc cả hai tùy chọn sau:

Tùy chọn 2: Tôi muốn một chuyên gia thuế nộp hồ sơ cho tôi

Sử dụng Dịch Vụ Định Vị Nhà Cung Cấp e-file Được IRS Ủy Quyền (tiếng Anh) để tìm một chuyên gia thuế có thể nộp đơn cho quý vị.

Thông Tin Khác

Các Mẫu Thuế Việc Làm (tiếng Anh)
Danh sách tất cả các mẫu đơn thuế liên quan có sẵn dưới dạng mẫu tự điền của Adobe Acrobat.

Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Điện Tử (EFTPS) (tiếng Anh)
Sử dụng hệ thống này để thực hiện các khoản thanh toán thuế của quý vị bằng điện tử.

Thuế Việc Làm
Thông tin chung cho chủ lao động về yêu cầu nộp tờ khai.

Lịch Thuế của IRS dành cho Doanh Nghiệp và Người Tự Kinh Doanh (tiếng Anh)
Xem ngày đến hạn và hành động cho mỗi tháng. Quý vị có thể xem tất cả các sự kiện hoặc lọc chúng theo người gửi tiền hàng tháng, người gửi tiền mỗi hai tuần, thuế gián thu hoặc các loại sự kiện chung.

Video
Tùy Chọn Chữ Ký Điện Tử cho các Mẫu 8879-EMP & 8453-EMP (tiếng Anh)  
Video của IRS dành cho Chủ Lao Động (tiếng Anh) 
Hội Thảo Ảo (tiếng Anh)