Quý vị có thể nộp e-file cho bất kỳ mẫu đơn thuế việc làm sau đây: 940, 941, 943, 944 và 945.

Lợi ích của e-file:

  • Tiết kiệm thời gian
  • An toàn và chính xác
  • Quý vị nhận được xác nhận trong vòng 24 giờ

Chọn một trong hai tùy chọn bên dưới:

Quý vị sẽ cần mua phần mềm được IRS phê duyệt. Danh sách các nhà cung cấp (tiếng Anh) này cung cấp các tùy chọn dựa trên năm thuế liên quan.

Quý vị có thể phải trả một khoản phí để nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử. Phần mềm sẽ yêu cầu chữ ký của quý vị. Phần mềm sẽ cung cấp cho quý vị một hoặc cả hai tùy chọn sau:

Tùy chọn 2: Tôi muốn một chuyên gia thuế nộp hồ sơ cho tôi

Sử dụng Dịch Vụ Định Vị Nhà Cung Cấp e-file Được IRS Ủy Quyền (tiếng Anh) để tìm một chuyên gia thuế có thể nộp đơn cho quý vị.

Thông Tin Khác

Các Mẫu Thuế Việc Làm (tiếng Anh)
Danh sách tất cả các mẫu đơn thuế liên quan có sẵn dưới dạng mẫu tự điền của Adobe Acrobat.

Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Điện Tử (EFTPS) (tiếng Anh)
Sử dụng hệ thống này để thực hiện các khoản thanh toán thuế của quý vị bằng điện tử.

Thuế Việc Làm
Thông tin chung cho chủ lao động về yêu cầu nộp tờ khai.

Lịch Thuế của IRS dành cho Doanh Nghiệp và Tự Kinh Doanh (tiếng Anh)
Xem ngày đến hạn và hành động cho mỗi tháng. Quý vị có thể xem tất cả các sự kiện hoặc lọc chúng theo người gửi tiền hàng tháng, người gửi tiền nửa tuần, tiêu thụ đặc biệt hoặc các loại sự kiện chung.

Video
Các Mẫu 8879-EMP & 8453-EMP cho Tùy Chọn Chữ Ký Điện Từ (tiếng Anh) 
Video của IRS dành cho Chủ Lao Động (tiếng Anh) 
Hội Thảo Ảo (tiếng Anh)