Ngày đến hạn của Thuế việc làm

Ngày đến hạn khai báo

Mỗi chủ lao động tham gia vào thương mại hoặc kinh doanh mà trả thù lao cho các dịch vụ do nhân viên thực hiện phải khai báo cho IRS các khoản thanh toán tiền lương và thuế việc làm liên quan, bao gồm khấu trừ thuế thu nhập, thuế an sinh xã hội, thuế Medicare và nếu có, thuế Medicare bổ sung. Nói chung, người chủ lao động phải khai báo tiền lương, tiền boa và các khoản thù lao khác được trả cho nhân viên bằng cách nộp Mẫu 941, Tờ khai thuế Liên bang hàng quý của Chủ lao động bắt buộc. Chủ lao động nhỏ (những người có nợ thuế việc làm hàng năm từ $1.000 trở xuống) có thể nộp Mẫu 944, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động, nếu được IRS chấp thuận, và chủ lao động nông nghiệp nộp Mẫu 943, Tờ khai thuế Liên bang hàng năm của Chủ lao động dành cho Nhân viên Nông nghiệp. Hầu hết các chủ lao động cũng phải nộp Mẫu 940, Tờ khai thuế Thất nghiệp Liên bang (FUTA) hàng năm của Chủ lao động, để báo cáo mức lương được trả chịu FUTA và để tính thuế. Tất cả các loại thuế việc làm, bao gồm cả FUTA, phải được ký thác kịp thời và theo phương thức được yêu cầu.

Vào cuối năm, chủ lao động phải nộp Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế, để báo cáo tiền lương, tiền boa và các khoản thù lao khác được trả cho nhân viên với Sở An sinh Xã hội (SSA) và cung cấp một bản sao kịp thời cho nhân viên để họ có thể khai thuế thu nhập một cách hợp lý.

Tất cả những người tham gia vào thương mại hoặc kinh doanh thực hiện một số loại thanh toán có thể báo cáo nhất định phải báo cáo khoản thanh toán đó cho IRS. Mẫu 1099-NEC được sử dụng để khai báo các khoản thanh toán cho thù lao của người không phải là nhân viên từ $600 trở lên cho người nhận tiền. Mẫu 1099-MISC hoặc một kiểu tờ khai thông tin khác được sử dụng để báo cáo các khoản thanh toán ngoài tiền thù lao cho nhân viên.

Chủ lao động phải nộp các mẫu đơn cần thiết trước ngày đến hạn được yêu cầu. Nếu ngày đến hạn nộp tờ khai rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp, thì bạn có thể nộp tờ khai vào ngày làm việc tiếp theo.

Các mẫu đơn được nộp hàng quý với các ngày đến hạn là 30 tháng 4, 31 tháng 7, 31 tháng 10 và 31 tháng 1 (cho quý thứ tư của năm dương lịch trước đó)

Các mẫu đơn được nộp hàng năm với các ngày đến hạn là 31 tháng 1

Các mẫu đơn được nộp hàng năm với các ngày đến hạn là 28 tháng 2 (hoặc ngày 31 tháng 3 nếu nộp bằng điện tử)

Yêu cầu e-file sẽ thay đổi bắt đầu từ năm 2024

Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ đã ban hành các quy định cuối cùng (tiếng Anh) để điều chỉnh các quy định về nộp tờ khai và các tài liệu khác bằng điện tử (e-file). Các quy định này ảnh hưởng đến người nộp nhiều loại tờ khai bao gồm tờ khai thông tin (ví dụ: các Mẫu 1099 hoặc W-2) và tờ khai thuế khấu lưu (ví dụ: các Mẫu 945 và 1042). Đối với các tờ khai thông tin bắt buộc phải nộp vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024, quy định cuối cùng:

  • giảm ngưỡng 250 tờ khai được ban hành trong các quy định trước đây để yêu cầu chung nộp tờ khai bằng điện tử đối với người khai nộp 10 tờ khai trở lên trong một năm dương lịch.
  • yêu cầu người nộp tờ khai tổng hợp hầu hết tất cả các loại tờ khai thông tin trong quy định để xác định xem người nộp có đáp ứng ngưỡng 10 tờ khai hay không và có bị bắt buộc nộp tờ khai thông tin bằng e-file hay không.

Ngày đến hạn ký gửi

Nói chung, có các ngày đến hạn ký gửi thuế khác nhau tùy thuộc vào việc thuế được khai báo trên tờ khai nào, lịch sử nộp đơn trước đây và các yếu tố bổ sung. Ngày đến hạn ký gửi này thường khác với ngày đến hạn nộp tờ khai thuế.

Bạn phải sử dụng Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử (EFTPS (tiếng Anh)) để thực hiện tất cả các khoản ký gửi thuế liên bang. Chỉ ký gửi tiền thuế không phải là khai báo thuế hoặc giảm bớt yêu cầu khai thuế cho bạn. Nếu ngày đến hạn ký gửi tiền của bạn rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, thì bạn có thể thực hiện ký gửi của mình vào ngày làm việc tiếp theo.

Ký gửi tiền khấu lưu thuế thu nhập Liên bang, An sinh Xã hội, và thuế Medicare

Đối với các loại thuế được khai báo trên Mẫu 941, 943, 944 hoặc 945, có hai lịch trình ký gửi: hàng tháng và 2-tuần một lần. Trước khi bắt đầu mỗi năm dương lịch, bạn phải xác định xem bạn được yêu cầu sử dụng lịch ký gửi nào trong số hai lịch biểu ký gửi. Lịch ký gửi bạn phải sử dụng dựa trên tổng số tiền thuế mà bạn đã khai báo trên các biểu mẫu trước đây trong khoảng thời gian xem lại được chỉ định. Khoảng thời gian xem lại khác nhau tùy theo loại biểu mẫu. Xem hướng dẫn cho chính biểu mẫu hoặc Ấn phẩm 15 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về thời gian xem lại và cách xác định bạn là loại ký gửi nào.

Ký gửi hàng tháng

Theo lịch trình ký gửi hàng tháng, hãy ký gửi thuế việc làm đối với các khoản thanh toán được thực hiện trong một tháng trước ngày 15 của tháng tiếp theo.

Ký gửi hai tuần một lần

Theo lịch trình ký gửi hai tuần một lần, ký gửi thuế việc làm cho các khoản thanh toán được thực hiện vào Thứ Tư, Thứ Năm và/hoặc Thứ Sáu trước Thứ Tư tuần sau. Ký gửi thuế đối với các khoản thanh toán được thực hiện vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai và/hoặc Thứ Ba trước thứ Sáu tiếp theo.

Quy tắc ký gửi ngày kế tiếp

Nếu bạn tích lũy $100.000 tiền thuế trở lên vào bất kỳ ngày nào trong kỳ ký gửi hàng tháng hoặc hai tuần một lần, thì bạn phải ký gửi tiền thuế trước ngày làm việc tiếp theo.

Ký gửi FUTA

Bạn phải xác định thời điểm nộp FUTA dựa trên số tiền nợ thuế của bạn được xác định hàng quý. Nếu nợ FUTA của bạn là $500 trở xuống trong một quý, thì hãy chuyển nó sang quý tiếp theo. Đối với bất kỳ quý nào mà nợ FUTA của bạn cho quý đó (cộng với bất kỳ số tiền chưa nộp từ bất kỳ quý nào trước đó) là $500 trở lên, hãy gửi (tiếng Anh) toàn bộ số tiền nợ FUTA của bạn vào cuối quý trước ngày cuối cùng của tháng đầu tiên sau khi kết thúc quý đó. Nếu số tiền đó là $500 trở xuống cho quý thứ tư, thì bạn có thể ký thác hoặc trả tiền thuế với Mẫu 940 trước ngày 31 tháng 1.