Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm

Ngày Đáo Hạn Báo Cáo (Reporting Due Dates)

Nói chung, hãng sở phải nộp (những) mẫu đơn cần thiết tới IRS để báo cáo lương bổng, tiền tip và các thù lao khác đã trả cho nhân viên. Và quý vị cũng phải tường trình tiền thuế đã ký gởi.

Hạn Chót: Ngày 31 tháng Giêng (Lưu ý ngày đáo hạn mới cho Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng của Năm Thuế 2016, và Mẫu Đơn 1099, Lợi Tức Khác vào ô 7)

  • Nộp Mẫu Đơn 940, Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm của Hãng Sở (Form 940, Employer's Annual Unemployment (FUTA) Tax Return). Tuy nhiên, nếu quý vị đã ký gởi toàn bộ thuế FUTA đúng hạn thì có thêm 10 ngày lịch để đệ nộp.
  • Nộp Mẫu Đơn 943, Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở cho Nhân Viên Canh Nông (Form 943, Employer's Annual Federal Tax Return for Agricultural Employees), nếu quý vị trả lương cho một hoặc nhiều nhân công nông trại, và lương bổng đó bị khấu lưu thuế an sinh xã hội và Medicare hoặc thuế lợi tức liên bang theo Mẫu Đơn 944,  Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Hãng Sở (Form 944, Employer’s Annual Federal Tax Return), cho năm lịch trước đó thay vì Mẫu đơn 941 nếu IRS đã gởi thư thông báo cho quý vị nên nộp Mẫu Đơn 944.
  • Nộp Mẫu Đơn 945, Khai Hàng Năm về Thuế Lợi Tức Liên Bang Đã Khấu Lưu (Form 945, Annual Return of Withheld Federal Income Tax), để trình báo mọi khoản thuế lợi tức phi lương bổng đã khấu lưu trong năm trước đó. Nếu quý vị đã ký gởi toàn bộ thuế đúng hạn thì có thêm 10 ngày lịch để đệ nộp. Xem phần Khấu Lưu Thuế Lợi Tức Phi Lương Bổng (Nonpayroll Income Tax Withholding) thuộc mục Nhắc Nhở trong Ấn Bản 15 để biết thêm thông tin.
  • Nộp Bản Sao A tất cả bản in của Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Forms W-2, Wage and Tax Statement), cùng Mẫu Đơn W-3, Truyền Chuyển Bản Khai Thuế và Lương Bổng (Form W-3, Transmittal of Wage and Tax Statements), hoặc nộp bản điện tử của Mẫu Đơn W-2 cho sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA) để báo cáo lương bổng, tiền típ và thù lao nào khác trả cho nhân viên.  Muốn biết thông tin về báo cáo thông tin trong Mẫu Đơn W-2 cho SSA theo cách điện tử, đến trang mạng Thông Tin & Hướng Dẫn của SSA để Đệ Nộp Mẫu Đơn W-2 (SSA Employer W-2 Filing Instructions & Information) của Hãng Sở. Xem Ấn Bản số 42-007 (SSA Publication No. 42-007 (PDF)) của SSA để được trợ giúp nộp Mẫu Đơn W-2 theo cách điện tử.
  • Nộp Bản Sao A của bản in Mẫu Đơn 1099, Lợi Tức Khác (Form 1099, Miscellaneous Income), cùng Mẫu Đơn 1096, Tờ Khai Tóm Lược và Truyền Chuyển Thông Tin Thường Niên tại Hoa Kỳ (Form 1096, Annual Summary and Transmittal of U.S. Information Returns) hoặc nộp Mẫu Đơn 1099 theo cách điện tử, Lợi Tức Khác, cho IRS khi quý vị báo cáo thù lao không chi trả cho nhân viên vào ô 7. Xem Ấn Bản 1220 (Publication 1220 (PDF)) của IRS để được trợ giúp nộp Mẫu Đơn 1099 theo cách điện tử.

Hạn Chót: Ngày 28 tháng Hai

  • Nộp Bản Sao A của bản in Mẫu Đơn 1099 ngoài các mẫu đơn nộp vào ô 7 (xem Hạn Chót ngày 31 tháng Giêng ở trên) cùng với Mẫu Đơn 1096, Tờ Khai Tóm Lược và Truyền Chuyển Thông Tin Hàng Năm tại Hoa Kỳ, cho IRS. Đối với tờ khai dạng điện tử, hãy xem mục Hạn Chót: Ngày 31 tháng Ba dưới đây.
  • Nộp bản in trên giấy của Mẫu Đơn 8027, Khai Trình Thông Tin Hàng Năm của Hãng Sở về Lợi Tức từ Tiền Tip và Tiền Tip Đã Phân Chia (Form 8027, Employer’s Annual Information Return of Tip Income and Allocated Tips), cho IRS. Xem đoạn 6 của Ấn Bản 15. Đối với tờ khai dạng điện tử, hãy xem mục Hạn Chót: Ngày 31 tháng Ba dưới đây.

Hạn Chót: Ngày 31 tháng Ba

  • Nộp theo cách điện tử Mẫu Đơn 1099 ngoài những mẫu đơn nộp vào ô 7, (xem Hạn Chót ngày 31 tháng Giêng ở trên,)
  • và dạng điện tử Mẫu Đơn 8027 cho IRS. (Xem Ấn Bản 1220 để được trợ giúp nộp dạng điện tử Mẫu Đơn 1099 và Ấn Bản 1239 (Publication 1239 (PDF)) để được trợ giúp nộp dạng điện tử Mẫu Đơn 8027.)

Hạn Chót: Ngày 30 tháng Tư, 31 tháng Bảy, 31 tháng Mười, và 31 tháng Giêng (cho tam cá nguyệt thứ tư của niên lịch trước đó)

  • Nộp Mẫu Đơn 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang MỖI TAM CÁ NGUYỆT của Hãng Sở (Form 941, Employer's QUARTERLY Federal Tax Return). Nếu quý vị đã kịp thời ký gởi toàn bộ thuế đúng hạn, thì có thêm 10 ngày lịch để nộp tờ khai.

Ngày Đáo Hạn Ký Gởi (Deposit Due Dates)

Nói chung phải giao nộp thuế lợi tức liên bang đã khấu lưu, cùng với thuế an sinh xã hội và Medicare của cả hãng sở lẫn nhân viên.

Có hai lịch biểu ký gởi: hàng tháng và hai lần một tuần. Trước khi bắt đầu mỗi niên lịch, quý vị phải xác định mình cần dùng thời biểu nào trong số đó. Lịch biểu ký gởi phải dùng được dựa trên tổng nợ thuế quý vị trình báo trên Mẫu Đơn 941 trong thời kỳ kiểm ngược (lookback period). Nên xem các quy tắc đặc biệt (special rules) cho Mẫu Đơn 944 và 945. Lịch biểu giao nộp và báo cáo thuế sẽ không giống hệt nhau.

Phải ký gửi tất cả tiền thuế liên bang theo cách chuyển ngân điện tử (EFTPS).

Ký Gởi Hàng Tháng (Monthly Depositor)

Theo lịch biểu ký gởi hàng tháng, hãy giao nộp khoản thuế việc làm - thu trên các đợt trả tiền trong tháng - với hạn chót là ngày 15 của tháng tiếp nối. Hãng sở nào ký gởi hàng tháng chỉ phải trình báo số tiền đã giao mỗi tam cá nguyệt hoặc hàng năm - bằng cách nộp Mẫu Đơn 941 hay Mẫu Đơn 944.

Ký Gởi Hai Lần Một Tuần (Semi-weekly Depositor)

Theo lịch biểu ký gởi hai lần một tuần, hãy giao nộp khoản thuế việc làm - thu trên các đợt trả tiền vào Thứ Tư, Thứ Năm, và/hoặc Thứ Sáu - với hạn chót là Thứ Tư kế tiếp. Đối với các mức lương đã trả vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai và/hoặc Thứ Ba, hạn chót nộp thuế là Thứ Sáu kế tiếp. Chỉ phải trình báo số tiền đã giao mỗi tam cá nguyệt hoặc hàng năm - bằng cách nộp Mẫu Đơn 941 hay Mẫu Đơn 944.

Ký Gởi theo FUTA (FUTA Deposits)

Ký gởi (Deposit) thuế FUTA với hạn chót là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên tiếp theo sau thời điểm cuối tam cá nguyệt. Nếu ngày đáo hạn giao nộp là Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ hợp pháp, thì có thể ký gởi vào ngày làm việc kế tiếp.

Nếu nợ thuế của quý vị trong tam cá nguyệt thứ tư (cộng với mọi khoản tiền chưa trả ở bất cứ tam cá nguyệt nào trước đó) lớn hơn $500, thì nên ký nộp toàn bộ số tiền này trước ngày đáo hạn của Mẫu Đơn 940 (ngày 31 tháng Giêng). Nếu là $500 trở xuống thì có thể ký gởi, đóng thuế bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc dùng Mẫu Đơn 940 - với hạn chót là ngày 31 tháng Giêng.