Ngày Đến Hạn Nộp Thuế Việc Làm

Ngày Đến Hạn Khai Báo

Mỗi chủ lao động tham gia vào thương mại hoặc kinh doanh trả thù lao cho các dịch vụ do nhân viên thực hiện phải khai báo cho IRS các khoản thanh toán tiền lương và thuế việc làm liên quan, bao gồm khấu trừ thuế thu nhập, thuế an sinh xã hội, thuế Medicare và nếu có, thuế Medicare Bổ Sung. Nói chung, người chủ lao động phải khai báo tiền lương, tiền boa và các khoản thù lao khác được trả cho nhân viên bằng cách nộp Mẫu 941, Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG QUÝ của Chủ Lao Động bắt buộc. Chủ lao động nhỏ (những người có nợ thuế việc làm hàng năm từ $1.000 trở xuống) có thể nộp Mẫu 944, Tờ Khai Thuế Liên Bang HÀNG NĂM của Chủ Lao Động, nếu được IRS chấp thuận, và chủ lao động nông nghiệp nộp Mẫu 943, Tờ Khai Thuế Hàng Năm của Chủ Lao Động cho Nhân Viên Nông Nghiệp. Hầu hết các chủ lao động cũng phải nộp Mẫu 940, Tờ Khai Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA) Hàng Năm của Chủ Lao Động, để báo cáo mức lương được trả chịu thuế FUTA và để tính thuế. Tất cả các loại thuế việc làm, bao gồm cả FUTA, phải được ký thác kịp thời và theo phương thức được yêu cầu.

Vào cuối năm, chủ lao động phải nộp Mẫu W-2, Báo Cáo Tiền Lương và Thuế, để báo cáo tiền lương, tiền boa và các khoản thù lao khác được trả cho nhân viên với Cơ Quan An Sinh Xã Hội (SSA) và cung cấp một bản sao kịp thời cho nhân viên để họ có thể khai thuế thu nhập một cách hợp lý.

Tất cả những người tham gia vào thương mại hoặc kinh doanh thực hiện một số loại thanh toán có thể báo cáo nhất định phải báo cáo khoản thanh toán đó cho IRS. Mẫu 1099-NEC được sử dụng để khai báo các khoản thanh toán cho thù lao của người không phải là nhân viên từ $600 trở lên cho người nhận tiền. Mẫu 1099-MISC hoặc một kiểu tờ khai thông tin khác được sử dụng để báo cáo các khoản thanh toán ngoài tiền thù lao cho nhân viên.

Chủ lao động phải nộp các mẫu đơn cần thiết trước ngày đến hạn được yêu cầu. Nếu ngày đến hạn nộp tờ khai rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp, thì quý vị có thể nộp tờ khai vào ngày làm việc tiếp theo.

Các Biểu Mẫu Được Nộp Hàng Quý với các Ngày Đến Hạn là 30 Tháng 4, 31 Tháng 7, 31 Tháng 10 và 31 Tháng 1 (cho quý thứ tư của năm dương lịch trước đó)

Các Biểu Mẫu Được Nộp Hàng Năm với các Ngày Đến Hạn là 31 Tháng 1

Các Biểu Mẫu Được Nộp Hàng Năm với các Ngày Đến Hạn là 28 Tháng 2 (hoặc Ngày 31 Tháng 3 nếu Nộp Bằng Điện Tử)

Ngày Đến Hạn Ký Gửi

Nói chung, có các ngày đến hạn ký gửi thuế khác nhau tùy thuộc vào việc thuế được khai báo trên tờ khai nào, lịch sử nộp đơn trước đây và các yếu tố bổ sung. Ngày đến hạn ký gửi này thường khác với ngày đến hạn nộp tờ khai thuế.

Quý vị phải sử dụng Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử (EFTPS (tiếng Anh)) để thực hiện tất cả các khoản ký gửi thuế liên bang. Chỉ ký gửi tiền thuế không phải là khai báo thuế hoặc giảm bớt yêu cầu khai thuế cho quý vị. Nếu ngày đến hạn ký gửi tiền của quý vị rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, thì quý vị có thể thực hiện ký gửi của mình vào ngày làm việc tiếp theo.

Ký Gửi Tiền Khấu Lưu Thuế Thu Nhập Liên Bang, An Sinh Xã Hội, và Thuế Medicare

Đối với các loại thuế được khai báo trên Mẫu 941, 943, 944 hoặc 945, có hai lịch trình ký gửi: hàng tháng và 2-tuần một lần. Trước khi bắt đầu mỗi năm dương lịch, quý vị phải xác định xem quý vị được yêu cầu sử dụng lịch ký gửi nào trong số hai lịch biểu ký gửi. Lịch ký gửi quý vị phải sử dụng dựa trên tổng số tiền thuế mà quý vị đã khai báo trên các biểu mẫu trước đây trong khoảng thời gian xem lại được chỉ định. Khoảng thời gian xem lại khác nhau tùy theo loại biểu mẫu. Xem hướng dẫn cho chính biểu mẫu hoặc Ấn Phẩm 15 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin về thời gian xem lại và cách xác định quý vị là loại ký gửi nào.

Ký Gửi Hàng Tháng

Theo lịch trình ký gửi hàng tháng, hãy ký gửi thuế việc làm đối với các khoản thanh toán được thực hiện trong một tháng trước ngày 15 của tháng tiếp theo.

Ký Gửi Hai Tuần Một Lần

Theo lịch trình ký gửi hai tuần một lần, ký gửi thuế việc làm cho các khoản thanh toán được thực hiện vào Thứ Tư, Thứ Năm và/hoặc Thứ Sáu trước Thứ Tư tuần sau. Ký gửi thuế đối với các khoản thanh toán được thực hiện vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai và / hoặc Thứ Ba trước thứ Sáu tiếp theo.

Quy Tắc Ký Gửi Ngày Kế Tiếp

Nếu quý vị tích lũy $100.000 tiền thuế trở lên vào bất kỳ ngày nào trong kỳ ký gửi hàng tháng hoặc hai tuần một lần, thì quý vị phải ký gửi tiền thuế trước ngày làm việc tiếp theo.

Ký Thác Thuế FUTA

Quý vị phải xác định thời điểm nộp thuế FUTA dựa trên số tiền nợ thuế của quý vị được xác định hàng quý. Nếu nợ thuế FUTA của quý vị là $500 trở xuống trong một quý, thì hãy chuyển nó sang quý tiếp theo. Đối với bất kỳ quý nào mà nợ thuế FUTA của quý vị cho quý đó (cộng với bất kỳ số tiền chưa nộp từ bất kỳ quý nào trước đó) là $500 trở lên, hãy gửi (tiếng Anh) toàn bộ số tiền nợ thuế FUTA của quý vị vào cuối quý trước ngày cuối cùng của tháng đầu tiên sau khi kết thúc quý đó. Nếu số tiền đó là $500 trở xuống cho quý thứ tư, thì quý vị có thể ký thác hoặc trả tiền thuế với Mẫu 940 trước ngày 31 tháng 1.